Záruky pro mladé (ZPM)

Doba realizace: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2027
Reg. č. projektu: CZ. 03.01.01/00/22_028/0001318
Zdroj financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je aktivizovat a motivovat k práci osoby se sníženou možností uplatnění se na trhu práce, a to osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně) s kumulací znevýhodnění ovlivňujících jejich schopnost uplatnit se na trhu práce, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě (včetně dlouhodobě nezaměstnaných).

 

Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých díky jejich větší konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím odborné praxe; motivovat účastníky k prohloubení odborných znalostí a pracovních dovedností potřebných k výkonu konkrétní pracovní činnosti požadované trhem práce a vyrovnávat tak nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, získat tak kvalitní a dlouhodobé zaměstnání; u uchazečů o zaměstnání bez dokončené odborné kvalifikace usilovat o opětovné zahájení přípravy na budoucí povolání s využitím kariérového poradenství a aktivity „Návrat do vzdělávání“ a tím získat potřebné vzdělání k následnému lepšímu uplatnění na trhu práce.

Pro koho je projekt určen?

  1. Klienty ÚP ČR mladší 30 let (tj. ve věku 15 - 29 let včetně):
  • uchazeči o zaměstnání - osoby zařazené ÚP ČR do evidence UoZ;
  • zájemci o zaměstnání - osoby zařazené ÚP ČR do evidence ZoZ;
  • mladí lidé bez praxe, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, osoby předčasně odcházející ze vzdělávání, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;
  • žáci a studenti posledních ročníků škol - osoby soustavně se připravující na výkon budoucího povolání, které studují v posledním ročníku SŠ nebo posledním ročníku VOŠ a VŠ;
  • absolventi - osoby vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jejich kvalifikaci, jestliže celková doba jejich odborné praxe nedosáhla po řádném (úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené.

 

  1. NEET - osoby, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy a nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené ÚP ČR.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

 

Poradenství

 

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání
a kariérové poradenství.

 

Díky absolvování jedné z forem diagnostik (bilanční diagnostika, diagnostika profesních kompetencí) bude možné účastníky efektivně profilovat a zařazovat do dalších aktivit projektu dle jejich schopností a aktuálních potřeb, jež jim usnadní vstup, i návrat na trh práce, udržení zaměstnání.

Rekvalifikace, profesní kvalifikace

 

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí
a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

 

Návrat do vzdělávání

 

Hlavním cílem tohoto nástroje je zvýšit motivaci cílové skupiny vrátit se do systému vzdělávání, a tím zvýšit svoje šance na získání udržitelného zaměstnání.

 

Zprostředkování zaměstnání

 

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje APZ využívané v rámci této aktivity jsou Společensky účelná pracovní místa vyhrazená (včetně zkráceného úvazku), Sdílená pracovní místa, SÚPMV – zřízené za účelem výkonu SVČ, SÚPMV – Odborná praxe, Práce na zkoušku, Příspěvek na zapracování.

 

Doprovodná opatření

 

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem
na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů, v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny nebo příspěvek na podporu regionální mobility (příspěvek na dojížďku).

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

 

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.