Aktivní politika zaměstnanosti

Leták v pdf o aktivní politice zaměstnanosti (498,46 kB).

PŘÍSPĚVKY PRO ZAMĚSTNAVATELE

Obecné zásady
Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) může prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen „APZ“) poskytovat zaměstnavatelům finanční podporu formou různých příspěvků.
Příspěvky jsou zaměřeny zejména na podporu zaměstnávání osob, kterým není možné pro jejich individuální charakteristiky nalézt vhodné zaměstnání jiným způsobem. Při výběru vhodných uchazečů o zaměstnání ÚP ČR úzce spolupracuje se zaměstnavateli v regionu. Cílení nástrojů a opatření vychází z konkrétní nabídky volných pracovních míst a z požadavků zaměstnavatelů na obecné i odborné předpoklady uchazečů.
Příspěvky aktivní politiky zaměstnanosti jsou nenárokové; podmínky jejich poskytování jsou stanoveny zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, příp. řídícími akty Ministerstva práce a sociálních věcí ČR či ÚP ČR. V kompetenci oddělení trhu práce na jednotlivých kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP ČR je příspěvky poskytovat s přihlédnutím ke specifikám regionu.
Dohoda o poskytnutí příspěvku musí být vždy uzavřena před nástupem uchazeče o zaměstnání z evidence ÚP ČR do pracovního poměru nebo před nástupem zaměstnance na rekvalifikaci.

SPOLEČENSKY ÚČELNÉ PRACOVNÍ MÍSTO VYHRAZENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Jedná se o nové nebo uvolněné pracovní místo, které zaměstnavatel zamýšlí obsadit konkrétním uchazečem o zaměstnání z evidence ÚP ČR.
Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo.
Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA NOVĚ ZŘÍZENÁ ZAMĚSTNAVATELEM

Jedná se o nová pracovní místa, která jsou obsazována uchazeči o zaměstnání z evidence ÚP ČR.
Příspěvek je určen na pořízení nezbytně nutného vybavení nového pracovního místa a je poskytován zálohově formou jednorázového příspěvku.
Nově zřízené pracovní místo je zaměstnavatel povinen obsazovat po dobu určenou v dohodě uzavřené s ÚP ČR schválenými uchazeči o zaměstnání z evidence ÚP ČR.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v méně kvalifikovaných pracích při údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo v jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo jiných obecně prospěšných institucí.
Veřejně prospěšné práce vytvářejí zejména obce, města, organizace zřizované městy a obcemi, státní a obecně prospěšné instituce zabývající se vzděláním a vědou, kulturou a školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností.

Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance umístěného na pracovním místě v rámci veřejně prospěšných prací.
Pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací mohou být zaměstnavatelem vytvářeny nejdéle na 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně.

PŘÍSPĚVEK NA ZAPRACOVÁNÍ

Příspěvek je určen zaměstnavateli, který přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání z evidence ÚP ČR, jemuž se při zprostředkování zaměstnání věnuje zvýšená péče pro jeho zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů a jehož zapracování je pro výkon profese nezbytné.
Měsíční příspěvek může činit maximálně polovinu minimální mzdy na jednu fyzickou osobu, která zapracovává nově přijatého zaměstnance.
Příspěvek se poskytuje nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne nástupu uchazeče o zaměstnání do pracovního poměru, a to jednorázově zpětně za celé sjednané období.

PŘÍSPĚVEK PŘI PŘECHODU NA NOVÝ PODNIKATELSKÝ PROGRAM

Příspěvek může ÚP ČR poskytnout zaměstnavateli, pokud přechází na kompletní nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Přechodem na nový podnikatelský program se rozumí taková změna výroby nebo poskytování služeb, při které dochází k zásadním technologickým změnám, nebo ke změnám v předmětu podnikání zaměstnavatele.
Dobou přechodu na nový podnikatelský program (dobou omezení provozu) se rozumí období mezi ukončením nebo omezením stávající provozní činnosti
a opětovným zahájením provozní činnosti.
Po dobu existence překážky v práci na straně zaměstnavatele, která vzniká omezením provozu, náleží zaměstnancům náhrada mzdy. Příspěvek lze tedy
poskytovat na částečnou úhradu této náhrady mzdy, a to maximálně po dobu 6 měsíců. Měsíční výše příspěvku může činit maximálně polovinu minimální
mzdy na jednoho zaměstnance.

REKVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ

ÚP ČR může zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci svých zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání v zájmu jejich dalšího pracovního uplatnění
u stávajícího zaměstnavatele, hradit plně nebo částečně náklady spojené s touto činností.
Náklady na rekvalifikaci zaměstnanců nelze uhradit v případě, že se jedná o vzdělávání zaměstnanců, které je zaměstnavatel povinen zabezpečit podle
příslušných právních předpisů v souvislosti s výkonem jejich zaměstnání.
Další alternativou je nabídka vzdělávacích aktivit realizovaných prostřednictvím projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. Také v tomto
případě lze získat úhradu nákladů na vzdělávací aktivitu a úhradu mzdových nákladů po dobu účasti zaměstnance na vzdělávání.
Zaměstnavatel může o tuto úhradu písemně požádat ÚP ČR ještě před zahájením rekvalifikace.
Další aktivity realizované ÚP ČR k podpoře zaměstnanosti
V souladu s potřebami trhu práce může ÚP ČR ověřovat nové nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU (Příspěvek na podporu regionální mobility)

Jste bez práce, naskytla se Vám šance na nové zaměstnání, ale to je dále od vašeho domova? Řešíte, jak snížit náklady na pravidelné dojíždění za prací? Požádejte si na Úřad práce ČR o příspěvek na dojížďku.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR představují další možnost pro uchazeče, popř. zájemce o zaměstnání.
Tyto ucelené programy využívají nástrojů a opatření APZ. Jsou zpravidla určené pro konkrétní skupinu, s cílem zlepšit její postavení na trhu práce a pomoci jí získat zaměstnání.
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz.
Webové stránky ÚP ČR
www.uradprace.cz
Podrobné informační materiály ke konkrétním nástrojům a opatřením APZ jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích ÚP ČR.
www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024