Žádost o náhradní výživné

Žádost o náhradní výživné v tištěné (papírové) verzi nebo v elektronické verzi se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa trvalého pobytu nezaopatřeného dítěte. Bližší informace, jak komunikovat s Úřadem práce ČR jsou k nalezení zde.

Tištěná (papírová) verze žádosti o náhradní výživné je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, Elektronická verze žádosti o náhradní výživné je k dispozici na webu Úřadu práce ČR.

Při vyplňování žádosti o náhradní výživné se vyvarujte chyb, proto:

 1. vyplňte všechny osobní údaje v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt (telefon a e-mail),
 2. v případě, že Vás někdo bude v řízení zastupovat, vyplňte svého zástupce, v ostatních případech zástupce nevyplňujte,
 3. uveďte informace o exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí,
 4. uveďte informace o povinné osobě,
 5. abychom Vám mohli poslat peníze v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 6. nezapomeňte doplnit datum vyplnění žádosti a podepište ji,
 7. společně s vyplněnou žádostí doručte Úřadu práce ČR i všechny potřebné podklady.

K žádosti o náhradní výživné je potřeba doložit:

 1. průkaz totožnosti;
 2. vyplněný tiskopis „Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky“;
 3. exekuční titul (rozhodnutí soudu o výživném, soudem schválená dohoda o výživném), ve kterém je uvedena vyživovací povinnost k nezaopatřenému dítěti;
 4. doklad prokazující výši částečného plnění výživného (např. výpis z účtu, poštovní poukaz nebo písemné potvrzení o zaplacení výživného);
 5. pokud došlo k postoupení pohledávky na výživné, doklad o této skutečnosti;
 6. doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (do 15 let věku se jedná o rodný list, u staršího dítěte pak zejména potvrzení o studiu);
 7. doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce (pokud je výživné vymáháno v zahraničí, je třeba přiložit doklad o tom, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

Všechny předkládané (dokládané) dokumenty musí být Úřadu práce ČR předloženy (doloženy) v českém nebo slovenském jazyce, popř. do češtiny úředně přeloženy.

Při vyplňování tiskopisu “Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky“ se vyvarujte chyb, proto:

 1. vyplňte všechny osobní údaje, včetně adresy trvalého pobytu,
 2. v případě, že Vás někdo bude v řízení zastupovat, vyplňte svého zástupce, v ostatních případech zástupce nevyplňujte,
 3. uveďte informace o povinné osobě, které byla soudem stanovena povinnost hradit výživné,
 4. uveďte informace o výši přijatého výživného, které bylo v rozhodném období nezaopatřenému dítěti nebo jeho zástupci vyplaceno povinnou osobou
 5. uveďte informaci o tom, zda byla pohledávka na výživném, tj. dlužná částka na výživném, v rozhodném období postoupena,
 6. dále uveďte údaj o tom, zda ke dni podpisu tohoto tiskopisu probíhá/neprobíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.
 7. nezapomeňte doplnit datum vyplnění tohoto tiskopisu a podepište jej.

Nevíte-li si rady s vyplněním žádosti o náhradní výživné nebo s vyplněním tiskopisu “Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky“ kontaktujte zaměstnance Call centra Úřadu práce ČR na tel. čísle 800 77 99 00, kteří Vám s vyplněním pomohou.

Máte-li otázky vztahující se např. ke stanovení vyživovací povinnosti, exekuci či průběhu exekuce, lze využít následujících odkazy.

 • Informace o výživném vydané KVOP (aktuálně zde)
 • Instrukce o exekucii vydané KVOP (aktuálně zde)
 • Instrukce pro návrhy na výkon rozhodnutí (aktuálně zde)
 • Základní schéma průběhu exekuce (aktuálně zde)
 • Seznam exekutorů (aktuálně zde)

Poslední aktualizace: 23. 1. 2023