Úřad práce ČR - partner pro zaměstnavatele

Leták v pdf ZDE (207.64 kB)

Hledáte nové zaměstnance?
Plánujete vytvářet nová pracovní místa?
Máte zájem o vzdělávání a rekvalifi kaci zaměstnanců?
Chcete získat aktuální informace z oblasti trhu práce?
Potřebujete zajistit výběrové řízení?
Zajímá vás komplexní nabídka služeb Úřadu práce ČR?
Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

HLEDÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) může zaměstnavatelům pomoci při náboru nových zaměstnanců, a to hned několika způsoby. Zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR mohou bezplatně nahlásit volné pracovní místo a zveřejnit informace o něm prostřednictvím
webu ÚP ČR (www.uradprace.cz/web/cz/zadavani-volnych-mist). Stránku Hledání volných pracovních míst (www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr) navštíví denně 20–25 tisíc návštěvníků. ÚP ČR může na základě přesně specifi kovaného požadavku zaměstnavatele
zorganizovat a zrealizovat výběrové řízení. ÚP ČR také nabízí zaměstnavatelům možnost pořádat prezentace a náborové dny v jeho prostorách. ÚP ČR pořádá burzy práce, veletrhy řemesel a další akce obdobného charakteru pro zaměstnavatele, kteří se zde mohou prezentovat a nabízet svá volná pracovní místa veřejnosti.

HLÁŠENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Chcete nabízet volná pracovní místa prostřednictvím ÚP ČR? Spojte se s příslušným  kontaktním pracovištěm ÚP ČR v okrese, ve kterém předpokládáte výkon pracovní činnosti zaměstnanců.

Možnosti, jak nahlásit ÚP ČR volné pracovní místo:
• osobně na příslušném kontaktním pracoviště ÚP ČR
• prostřednictvím elektronické pošty
• datovou schránkou
• prostřednictvím pošty
• přes webové stránky ÚP ČR (www.uradprace.cz/web/cz/zadavani-volnych-mist)
Nejdůležitějšími údaji o pracovní pozici jsou především:
• název požadované profese
• místo výkonu práce
• typ pracovněprávního vztahu
• délka trvání pracovněprávního vztahu, příp. zda se jedná o směnný provoz
• upřesnění, pro koho je pracovní pozice vhodná
• požadované vzdělání zaměstnance
• základní informace o mzdových podmínkách
• nabízené benefi ty
• kontaktní údaje
Konkrétně defi nované požadavky Vám umožní oslovit vhodné kandidáty a usnadní výběr ze zájemců o nabízenou pracovní pozici.

PLÁNUJETE VYTVÁŘET NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA?

ÚP ČR Vás seznámí s celostátní i regionální situací na trhu práce, poskytne Vám  informace o struktuře evidovaných uchazečů a zájemců o zaměstnání v konkrétním regionu, případně je může na základě Vámi specifi kovaných požadavků připravit pro požadovanou kvalifi kaci prostřednictvím rekvalifi kace. Poradí Vám v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením či cizinců. Na podporu vytváření nových pracovních míst nabízí ÚP ČR možnost využití nástrojů aktivní politiky  zaměstnanosti či fi nanční podpory v rámci projektů spolufi nancovaných z evropských peněz.

MÁTE ZÁJEM O REKVALIFIKACI ZAMĚSTNANCŮ?

ÚP ČR může plně nebo částečně hradit fi nanční náklady na rekvalifi kaci zaměstnanců v zájmu jejich dalšího pracovního uplatnění. Např. tehdy, když
dojde ke změně podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit. ÚP ČR příspěvek poskytuje na základě písemné dohody  zaměstnavatele s ÚP ČR, která se uzavírá před zahájením rekvalifikace. Formulář k rekvalifi kaci zaměstnanců lze získat na www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-uhradunakladu-na-zabezpeceni-rekvalifikace-zamestnancu.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB ÚŘADU PRÁCE ČR

ÚP ČR intenzivně spolupracuje se zaměstnavateli. Nabízí možnost osobní návštěvy zástupce ÚP ČR přímo u Vás. Poskytne Vám kompletní informační
servis, včetně pomoci při podání žádosti a vysvětlení potřebných postupů. Veškeré informace se tak dostanou přímo k Vám. Na základě osobního jednání
Vám tak může ÚP ČR poskytnout služby vhodné pro řešení Vašich individuálních požadavků.
Pokud máte o tyto služby zájem, obraťte se na kontaktní pracoviště ÚP ČR, konkrétně na zaměstnance ÚP ČR z Oddělení trhu práce.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ PRO ZAMĚSTNAVATELE

Úřad práce České republiky
www.uradprace.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz
Hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, zaměstnávání OZP, projekty ESF
www.uradprace.cz/web/cz/pro-zamestnavatele
Statistiky o vývoji na trhu práce
Vývoj nezaměstnanosti, nezaměstnanost absolventů škol, nabídka a poptávka na trhu práce www.mpsv.cz/web/cz/statistiky#statistiky-o-trhuprace
EURES
Životní a pracovní podmínky v EU/EHP a Švýcarsku
www.uradprace.cz/web/cz/eures
Česká správa sociálního zabezpečení
Základní informace ČSSZ pro zaměstnavatele
www.cssz.cz/web/cz/zamestnavatel
Portál veřejné správy:
Základní informace pro podnikatele a živnostníky
portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/KAT-424
Call Centrum Úřadu práce ČR:
Tel.: 800 77 99 00 – bezplatná linka,
www.uradprace.cz/web/cz/call-centrum-up-cr

Poslední aktualizace: 8. 3. 2023