Uplatnění žádosti o náhradní výživné

Žádost o náhradní výživné v tištěné (papírové) verzi nebo v elektronické verzi se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa trvalého pobytu nezaopatřeného dítěte. Bližší informace, jak komunikovat s Úřadem práce ČR jsou k nalezení zde.

Elektronické vyplnění a podání žádosti o náhradní výživné

Na portále Úřadu práce ČR můžete vyplnit elektronickou žádost o náhradní výživné, včetně povinných příloh.

Vyplněnou žádost a povinné přílohy si můžete vytiskněte, nebo je můžete uložit na svůj disk osobního počítače, tabletu či mobilu.

Elektronicky vyplněnou žádost o náhradní výživné včetně všech povinných příloh stačí na místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR poslat buď datovou zprávou dle trvalého pobytu oprávněné osoby, nebo elektronicky na jeho emailovou adresu se zaručeným elektronickým podpisem.

Praktické informace k založení datové schránky jsou uvedeny zde.

Upozornění:

Pokud elektronicky vyplněnou žádost o náhradní výživné, včetně povinných příloh, pošlete na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR dle místa trvalého pobytu elektronicky na jeho emailovou adresu bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné v souladu s platnou legislativou, takovéto podání do 5ti dnů potvrzeno. Potvrzení takového podání se rozumí dodatečné fyzické podepsání elektronicky odeslané žádosti na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR dle místa trvalého pobytu, nebo doručení stejnopisu elektronicky odeslané žádosti s vlastnoručním podpisem na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, a to prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně.

Bude-li elektronicky vyplněná a podaná žádost o náhradní výživné, včetně povinných příloh, podána elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu  a nebude-li do 5ti dnů takovéto podání potvrzeno, Úřad práce ČR k takovému podání nebude přihlížet, tj.  nebude zahajovat řízení o náhradním výživném.

Vyplnění a podání žádosti o náhradní výživné v tištěné podobě

Tištěná (papírová) verze žádosti o náhradní výživné je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, elektronická verze žádosti o náhradní výživné je k dispozici na webu Úřadu práce ČR.

Pokud budete žádost o náhradní výživné vyplňovat prostřednictvím elektronického formuláře, pak si může vyplněnou žádost a povinné přílohy vytisknout, nebo si je můžete uložit na svůj disk osobního počítače, tabletu či mobilu. Vytištěnou žádost a povinné přílohy je nutné vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty odeslat na místně příslušné pracoviště Úřadu práce ČR, a to dle místa Vašeho trvalého pobytu.

Pokud budete žádost o náhradní výživné vyplňovat na předepsaném tiskopisu (papírové verzi), pak žádost a povinné přílohy je nutné vlastnoručně podepsat a prostřednictvím pošty odeslat na místně příslušné pracoviště Úřadu práce ČR, a to dle místa Vašeho trvalého pobytu nebo takovouto žádost můžete podat osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, dle místa Vašeho trvalého pobytu.

Při vyplňování žádosti o náhradní výživné se vyvarujte chyb, proto:

 1. vyplňte všechny osobní údaje v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt (telefon a e-mail),
 2. v případě, že Vás někdo bude v řízení zastupovat, vyplňte svého zástupce, v ostatních případech zástupce nevyplňujte,
 3. uveďte informace o exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí,
 4. uveďte informace o povinné osobě,
 5. abychom Vám mohli poslat peníze v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 6. nezapomeňte doplnit datum vyplnění žádosti a podepište ji,
 7. společně s vyplněnou žádostí doručte Úřadu práce ČR i všechny potřebné podklady.

K žádosti o náhradní výživné je potřeba doložit:

 1. průkaz totožnosti;
 2. vyplněný tiskopis „Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky“;
 3. exekuční titul (rozhodnutí soudu o výživném, soudem schválená dohoda o výživném), ve kterém je uvedena vyživovací povinnost k nezaopatřenému dítěti;
 4. doklad prokazující výši částečného plnění výživného (např. výpis z účtu, poštovní poukaz nebo písemné potvrzení o zaplacení výživného);
 5. pokud došlo k postoupení pohledávky na výživné, doklad o této skutečnosti;
 6. doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (do 15 let věku se jedná o rodný list, u staršího dítěte pak zejména potvrzení o studiu);
 7. doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce (pokud je výživné vymáháno v zahraničí, je třeba přiložit doklad o tom, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

Všechny předkládané (dokládané) dokumenty musí být Úřadu práce ČR předloženy (doloženy) v českém nebo slovenském jazyce, popř. do češtiny úředně přeloženy.

Při vyplňování tiskopisu “Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky“ se vyvarujte chyb, proto:

 1. vyplňte všechny osobní údaje, včetně adresy trvalého pobytu,
 2. v případě, že Vás někdo bude v řízení zastupovat, vyplňte svého zástupce, v ostatních případech zástupce nevyplňujte,
 3. uveďte informace o povinné osobě, které byla soudem stanovena povinnost hradit výživné,
 4. uveďte informace o výši přijatého výživného, které bylo v rozhodném období nezaopatřenému dítěti nebo jeho zástupci vyplaceno povinnou osobou
 5. uveďte informaci o tom, zda byla pohledávka na výživném, tj. dlužná částka na výživném, v rozhodném období postoupena,
 6. dále uveďte údaj o tom, zda ke dni podpisu tohoto tiskopisu probíhá/neprobíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.
 7. nezapomeňte doplnit datum vyplnění tohoto tiskopisu a podepište jej.

 

Nevíte-li si rady s vyplněním žádosti o náhradní výživné nebo s vyplněním tiskopisu “Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky“ kontaktujte zaměstnance Call centra Úřadu práce ČR na tel. čísle 800 77 99 00, kteří Vám s vyplněním pomohou.

Máte-li otázky vztahující se např. ke stanovení vyživovací povinnosti, exekuci či průběhu exekuce, lze využít následujících odkazy.

 • Informace o výživném vydané KVOP (aktuálně zde)
 • Instrukce o exekucii vydané KVOP (aktuálně zde)
 • Instrukce pro návrhy na výkon rozhodnutí (aktuálně zde)
 • Základní schéma průběhu exekuce (aktuálně zde)
 • Seznam exekutorů (aktuálně zde)

Poslední aktualizace: 23. 1. 2023