Služby pro uchazeče a zájemce o zaměstnání

Kontaktní pracoviště ÚP ČR Děčín

Přehled poskytovaných služeb pro uchazeče a zájemce o zaměstnání

 

CALL CENTRUM
Cesta k zaměstnání
Diskriminace na trhu práce
Efektivní životopis
EURES
Finanční gramotnost
I-Klub
Individuální akční plán (IAP)
Individuální akční plán – info schůzka
Individuální poradenství
Infocentrum
Informační schůzka
Job club
Každý den je příležitost
Kde a jak hledat práci
Neverbální komunikace

Poradenství pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
Poradenství pro rozjezd podnikání
Poradenství pro volbu a změnu povolání
Pracovněprávní poradenství
Pracovní rehabilitace
Projekty ESF
Příprava na pohovor se zaměstnavatelem
Příspěvek na podporu regionální mobility
Rekvalifikace
Rekvalifikace – info schůzka
Skupinové zprostředkování
Společensky účelná pracovní místa
Veřejně prospěšné práce
V novém zaměstnání
Zpět do školy

 

CALL CENTRUM
Poskytuje obecné informace související s činností Úřadu práce ČR. Call centrum neposkytuje pracovně-právní poradenství.
Kontakt: tel.: 800 77 99 00, e-mail: callcentrum@uradprace.cz
https://www.uradprace.cz/web/cz/call-centrum-up-cr

CESTA K ZAMĚSTNÁNÍ
Skupinové poradenství k vytvoření životopisu včetně motivačního dopisu a e-mailové schránky. Kontaktování zaměstnavatele telefonicky nebo e-mailem, pomoc s hledáním volných pracovních míst na internetu.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE
Skupinové poradenství, kde se seznámíte s příklady možné diskriminace na trhu práce. Zjistíte, jak se bránit a kam se obrátit v případě, že se s diskriminací při hledání zaměstnání setkáte.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

EFEKTIVNÍ ŽIVOTOPIS
Skupinové poradenství, které vám pomůže vytvořit si vlastní osobní dokumentaci. Základem osobní dokumentace je nejen správně napsaný životopis, ale i žádost o zaměstnání (tzv. průvodní, nebo motivační dopis). Pomůže vám také s elektronickou komunikací.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka  

EURES
Poskytuje informační a poradenské služby občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob v EU. Podává nformace o volných pracovních místech, pracovních a sociálních podmínkách ve státech Evropské unie/EHP a Švýcarska.
Kontakt: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – Bc. Labašová, tel.: 950 111 194 nebo na www.eures.cz

FINANČNÍ GRAMOTNOST
Poradenství poskytující informace ke zlepšení finanční gramotnosti, např. jak správně reagovat při předlužení, jak komunikovat s věřiteli či exekutorem, jak řešit osobní finanční problémy a jak těmto situacím předcházet.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – Bc. Labašová, tel.: 950 111 194

I-KLUB
Místnost vybavená počítači, kde je možno samostatně nebo s pomocí poradkyně zpracovat si a vytisknout životopis a průvodní dopis, vyhledávat volná pracovní místa na internetu, kontaktovat zaměstnavatele prostřednictvím e-mailu, nebo si vložit inzerát či životopis na internet.
Kontakt: I-Klub je otevřen každé pondělí a středu od 13,00 do 16,00 hod v kanceláři č. 147, oddělení poradenství a dalšího vzdělávání       

INDIVIDUÁLNÍ AKČNÍ PLÁN (IAP)
Plán s konkrétními aktivitami a cíli, jehož obsahem je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu IAP se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možností a schopností klienta. O vypracování IAP lze požádat kdykoli.
Kontakt: oddělení zprostředkování - vaše zprostředkovatelka

INIDIVIDUÁLNÍ AKČNÍ PLÁN – INFO SCHŮZKA
Skupinová schůzka, která vám pomůže vytvořit si plán vašich konkrétních aktivit pro zvýšení  úspěšnosti při hledání práce.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
Informace a pomoc související s nezaměstnaností a hledáním zaměstnání - vytvoření osobní dokumentace, zdroje hledání zaměstnání, elektronická komunikace, integrovaný systém typových pozic. Odkaz na další poradenské aktivity, včetně vyhledávání konkrétní pracovní nabídky.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka nebo oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – Bc. Labašová, tel.: 950 111 194

INFOCENTRUM
Individuální poradenství v oblasti zaměstnanosti; tj. při hledání zaměstnání, evidenci uchazečů/zájemců o zaměstnání nebo při vyplňování žádostí o zprostředkování zaměstnání.
Kontakt: Infocentrum, paní Toužimská, tel.: 950 111 138, kancelář č. 274

INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Skupinová schůzka informující v širším rozsahu o vašich právech a povinnostech jako uchazeče o zaměstnání, o nabídce služeb úřadu práce, o dalších možnostech spojených s nezaměstnaností a jejím ukončením.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

JOB CLUB
Skupinové poradenství, které je realizováno formou klubových setkání. Prohlubuje vaší informovanost v oblasti hledání zaměstnání. Témata: pohovor, osobní dokumentace, zdroje hledání zaměstnání, finanční gramotnost, neverbální komunikace. Zvyšuje vaše sebevědomí, motivaci a tím také vaše možnosti uplatnění na trhu práce.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

KAŽDÝ DEN JE PŘÍLEŽITOST
Skupinové poradenství o možnostech a způsobech hledání zaměstnání. Poradenství je určeno pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří již ztratili motivaci hledat si zaměstnání.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

KDE A JAK HLEDAT PRÁCI
Skupinové poradenství o možnostech a způsobech hledání zaměstnání. Využití internetu a e-mailu v prostorách I-Klubu.
Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Skupinové poradenství, které Vám přiblíží neverbální komunikaci jako důležitou součást nejen pracovního pohovoru, ale i běžného života.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP)
Poradenství při zprostředkování zaměstnání, informace o možnostech získání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením a podmínkách s tím spojených. Poradenství pro zaměstnavatele, kteří chtějí OZP zaměstnat.
Kontakt: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – poradce pro OZP - paní Haluza, tel.: 950 111 199

PORADENSTVÍ PRO ROZJEZD PODNIKÁNÍ
Informace pro zájemce o podnikání z řad uchazečů/zájemců o zaměstnání. Žádosti o příspěvky do začátku podnikání.
Kontakt: oddělení trhu práce – Bc. Piskora, tel.: 950 111 172

PORADENSTVÍ PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ
Co to je:
informace o možnostech studia, studijních oborech a školách, které je určeno nejen pro studenty a žáky, ale především pro uchazeče/zájemce o zaměstnání, kteří chtějí zvyšovat svou kvalifikaci nebo změnit obor.
Kontakt: ooddělení poradenství a dalšího vzdělávání – paní Červeňáková, tel.: 950 111 191; Bc. Hlaváčová, tel.: 950 111 192; slečna Kovaříková, tel.: 950 111 193

PRACOVNĚPRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Základní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů a jejich podmínek. Je určeno uchazečům o zaměstnání, zájemcům o zaměstnání, zaměstnancům i zaměstnavatelům.
Informace: Inspektorát práce - pracoviště Ústí nad Labem, SNP 2720/21, Ústí nad Labem, tel.: 950 179 711,  e-mail usti@oip.cz . Poradenství zdarma vždy ve středu od 8.00 do 17.00 hodin - Pracoviště Děčín – budova ÚP ČR, U Plovárny 1190/14, Děčín I, dv. č. 236

PRACOVNÍ REHABILITACE
Souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením.
Kontakt: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – poradce OZP - paní Haluza, tel.: 950 111 199

PROJEKTY ESF
Programy financované ze zdrojů EU. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Jsou specificky zaměřené na konkrétní cílové skupiny uchazečů (věk, kvalifikace, délka evidence, sociální situace). Poskytují nejrůznější služby a aktivity s cílem zvýšit zapojeným uchazečům jejich uplatnitelnost na trhu práce.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

PŘÍPRAVA NA POHOVOR SE ZAMĚSTNAVATELEM
Skupinové poradenství, kde se dozvíte potřebné informace o výběrových řízeních a pohovorech. Poradí vám, jak se na výběrové řízení připravit, čeho se vyvarovat. Součástí jsou i praktické ukázky pracovních pohovorů.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

PŘÍSPĚVEK NA PODPORU REGIONÁLNÍ MOBILITY
Příspěvek na dojíždění do zaměstnání. 
Kontakt: oddělení trhu práce – Bc. Piskora, tel.: 950 111 172

REKVALIFIKACE - PORADENSTVÍ PRO VOLBU REKVALIFIKACE
Získání nové kvalifikace, příp. zvýšení, rozšíření či prohloubení kvalifikace dosavadní, včetně jejího udržování nebo obnovování absolvováním příslušného rekvalifikačního kurzu.
Kontakt: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – paní Veselá, tel.: 950 111 197; paní Víšková, tel.: 950 111 198

REKVALIFIKACE – INFO SCHŮZKA
Skupinová schůzka informující o možnostech získání nové kvalifikace, příp. zvýšení, rozšíření či prohloubení kvalifikace dosavadní, včetně jejího udržování nebo obnovování absolvováním příslušného rekvalifikačního kurzu.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka a oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – paní Veselá, tel.: 950 111 197; paní Víšková, tel.: 950 111 198

SKUPINOVÉ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Poradenství při zprostředkování zaměstnání, které poradce poskytuje současně malé skupině uchazečů. K dispozici jsou PC s připojením na internet. V průběhu schůzky lze vyhledávat volná pracovní místa, reagovat na vyhledané nabídky, hledat informace o zaměstnavatelích, upravovat životopis, kontaktovat zaměstnavatele e-mailem nebo telefonicky.
Kontakt: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Je to i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek.
Kontakt: oddělení trhu práce – Bc. Piskora, tel.: 950 111 172

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Časově omezené pracovní příležitosti spočívající ve výkonu méně kvalifikovaných profesí, např. údržba veřejných prostranství, nebo jiné činnosti ve prospěch obcí nebo státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Úřad práce na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.
Kontakt: oddělení trhu práce – paní Králová, tel.: 950 111 174

V NOVÉM ZAMĚSTNÁNÍ
skupinové poradenství, kde se dozvíte informace z vybraných kapitol zákoníku práce, jaké doklady si připravit před nástupem do zaměstnání, jak se adaptovat na novém pracovišti. 
Informace: oddělení zprostředkování – vaše zprostředkovatelka

ZPĚT DO ŠKOLY
Souvislá poradenská činnost zaměřená na návrat do vzdělávacího systému pro uchazeče či zájemce o zaměstnání.
Informace: oddělení poradenství a dalšího vzdělávání – paní Červeňáková, tel.: 950 111 191; Bc. Hlaváčová, tel.: 950 111 192; slečna Kovaříková, tel.: 950 111 193

Poslední aktualizace: 2. 5. 2022