Rodina i práce v Moravskoslezském kraji

Logo ESF

Název projektu:

Rodina i práce v Moravskoslezském kraji

Doba realizace:

1. 3. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000028

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Aktuality

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na pomoc uchazečům či zájemcům o zaměstnání, jež pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby blízké/závislé, s nalezením vhodného pracovního uplatnění při návratu na trh práce. Projekt má komplexní charakter a podporuje účastníky v jejich snaze posilovat své dovednosti a znalosti potřebné pro současný trh práce tak, aby se zvýšila jejich zaměstnatelnost. Projekt zahrnuje pestrou škálu motivačních aktivit a poradenských činností, pracovní diagnostiku, rekvalifikace a také pomoc s hledáním vhodného zaměstnání, přičemž budou podporovány také alternativní formy zaměstnávání.

Cíle projektu

 • Podpořit minimálně 1250 klientů z řad cílové skupiny z celého Moravskoslezského kraje.
 • Odstranit kvalifikační bariéry, které účastníky projektu limitují v nástupu do zaměstnání, prostřednictvím rekvalifikací. Cílem je, aby min. 210 účastníků projektu získalo novou kvalifikaci.
 • Podpořit vytvoření minimálně 560 pracovních míst pro účastníky projektu.
 • Poskytnou účastníkům projektu možnost doplnění či obnovení znalostí a dovedností, zvýšit jejich motivaci, sebevědomí a především zvýšit jejich zaměstnatelnost (i bez použití mzdových příspěvků) na současném trhu práce.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči nebo zájemci o zaměstnání z Moravskoslezského kraje pečující o děti ve věku do 15 let či o jiné osoby. Projekt je tedy zaměřen nejen na ženy a muže, kteří pečují alespoň o jedno dítě, ale také na osoby, jež opatrují osobu blízkou či závislou a zároveň usilují o návrat na trh práce.

Jaké jsou formy podpory?

Jednotlivé podpory (aktivity) projektu vychází ze zpracované analýzy cílové skupiny projektu. Jsou zaměřeny nejen na oblast poradenskou, ale i na oblast motivační, dále na prohloubení znalostí a dovedností, a v neposlední řadě také na umístění na trhu práce. Jednotlivé aktivity projektu jsou vzájemně provázány a směřují k odstranění či alespoň ke zmírnění bariér, které cílové skupině projektu znesnadňují jejich uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu mohou využít tyto aktivity projektu či opatření Aktivní politiky zaměstnanosti:

 • Výběr účastníků do projektu a vstupní modul
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Skupinové a individuální poradenství
 • Pracovní diagnostika s psychologem
 • Rekvalifikace a školení pro pracovní uplatnění
 • Doprovodná opatření
 • Společensky účelná pracovní místa vyhrazená
 • Veřejně prospěšné práce
 • Práce na zkoušku

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Tento projekt nenavazuje na žádný projekt z minulého programového období, jedná se o nový projekt.

Kam se obrátit pro informace?

Další informace o projektu naleznete na www.esfcr.cz nebo se můžete obrátit na pracovníky projektu, kontakty jsou uvedeny níže.

/web/cz/kontakty-12

LOGO_RODINA_I_PRACE.JPG

Poslední aktualizace: 2. 3. 2022