Rekvalifikace

Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně

 

Rekvalifikací se rozumí

získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (viz § 108 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky pro zařazení fyzické osoby do rekvalifikačního kurzu

· být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,

· mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace),

· být zdravotně způsobilý/lá pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,

· rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa,

· rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Rekvalifikace zabezpečovaná úřadem práce

Krajské pobočky Úřadu práce zabezpečují rekvalifikaci na základě písemné dohody uzavřené mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně (§ 109 odst.1 a 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů),

Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Úhrada nákladů rekvalifikace

Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace (kurzovné) a uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání (§109 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Podepsáním dohody o rekvalifikaci se uchazeče/zájemce o zaměstnání zavazuje uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

 

 

Veřejná zakázka na rekvalifikace zabezpečované Úřadem práce ČR ve Zlínském kraji je v současné době v přípravě

 

 

Zvolená rekvalifikace

Podle ustanovení §109a zákona o zaměstnanosti si může uchazeč/zájemce o zaměstnání (dále jen „zájemce o zvolenou rekvalifikaci“) zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

     a) druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,
     b) rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést.

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci si může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit (požadavek je posuzován odbornou komisí).

Celková finanční částka, kterou může úřad práce vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho zájemce o zvolenou rekvalifikaci, nesmí v období 3 po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč.

Úřad práce uhradí cenu zvolené rekvalifikace po úspěšném absolvování rekvalifikace přímo rekvalifikačnímu zařízení. Úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce o zvolenou rekvalifikaci veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání.

Po dobu rekvalifikace nenáleží uchazeči o zaměstnání podpora při rekvalifikaci ani nutná úhrada výdajů spojených s rekvalifikací. Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifikace Úřad práce nehradí.

Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace Úřadu práce uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci bez vážných důvodů, Úřad práce za něho cenu zvolené rekvalifikace neuhradí.

Rekvalifikace zaměstnanců

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu (kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky.

Rekvalifikace

Úřad práce – krajská pobočka ve Zlíně

Kontaktní pracoviště Kroměříž

Erbenovo nábřeží 4251/2c,
767 01 Kroměříž 1

kancelář č. 113 a č. 115

950 130 340
950 130 336

Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště

Na Morávce 1215,
686 52 Uherské Hradiště 1

kancelář č. 415 a č. 416

950 170 273
950 170 259

Kontaktní pracoviště Vsetín

Pod Žamboškou 1024,
755 01 Vsetín 1

kancelář č. 112 a č. 110

950 173 450
950 173 424

Kontaktní pracoviště Zlín

Čiperova č.p. 5182,
760 42 Zlín 1

kancelář č. 503

950 175 517

 

Další informace naleznete:

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare
https://www.uradprace.cz/web/cz/rekvalifikace
http://www.eu-dat.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
 

 

Poslední aktualizace: 25. 4. 2024