Rekvalifikace

Leták v pdf rekvalifikace (296.59 kB).

REKVALIFIKACE UCHAZEČŮ A ZÁJEMCŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Rekvalifikací uchazečů a zájemců o zaměstnání (dále jen uchazečů, zájemců) se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při výběru rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

KOMU A KDY MŮŽE ÚP ČR POSKYTNOUT REKVALIFIKACI

 • uchazečům, zájemcům evidovaným na Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“), kteří splňují vstupní předpoklady pro daný rekvalifikační kurz,

 • uchazečům, zájemcům, kteří se aktivně snaží změnit svoji situaci na trhu práce, mají problém se se svou kvalifikací uplatnit, a dosavadní zprostředkování zaměstnání nebylo úspěšné,

 • v případě, že bude rekvalifikace účelná:

  • uchazeč, zájemce se rozhodne pro novou kvalifikaci, která je aktuálně žádaná na trhu práce

  • získá nabídku zaměstnavatele na určitou pracovní pozici s podmínkou absolvování rekvalifikace

  • bude chtít zahájit podnikání a rekvalifikace bude pro něho potřebná

Evidencí na ÚP ČR NEVZNIKÁ NA REKVALIFIKACI AUTOMATICKY NÁROK.

KOMU JE POSKYTOVÁNA PODPORA PŘI REKVALIFIKACI

Nárok na podporu při rekvalifikaci má po dobu trvání kurzu uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou ÚP ČR, a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

JAK PROBÍHÁ ZAŘAZENÍ UCHAZEČŮ, ZÁJEMCŮ DO REKVALIFIKACE ZABEZPEČOVANÉ ÚP ČR

Výběru uchazečů, zájemců o účast v rekvalifikaci předchází profesně-poradenský pohovor, který provádí pracovník ÚP ČR. Následně je zpracován návrh na zařazení do rekvalifikace, v případě schválení uzavírá ÚP ČR s uchazečem, zájemcem dohodu o rekvalifikaci.
V dohodě o rekvalifikaci mezi ÚP ČR a uchazečem, zájemcem je stanovena povinnost uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

JAK ÚP ČR REKVALIFIKACE ZABEZPEČUJE

ÚP ČR zabezpečuje rekvalifikace prostřednictvím dodavatelů, které vybírá dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Rekvalifikaci může provádět:

 • zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem (akreditaci udílí vybraná ministerstva – např. MŠMT,MPSV, MZ)

 • zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu

 • škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu

 • zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (předpis upravuje obsah vzdělávání pro vybranou pracovní činnost – např. autoškoly provádí rekvalifikaci, mj. dle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel)

ZVOLENÁ REKVALIFIKACE

Dle ust. § 109a zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, si může uchazeč, zájemce zabezpečit rekvalifikaci sám. Za tím účelem si volí:

 • druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat

 • rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést

Více na: www.uradprace.cz/web/cz/-/rekvalifik-14 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZVOLENOU REKVALIFIKACI

Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží ÚP ČR svůj požadavek na formuláři Zájem o zvolenou rekvalifikaci – část A, včetně podepsaného Prohlášení – část B formuláře. Cenu rekvalifikace doloží zájemce Potvrzením rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu – část C formuláře.

Zájem o zvolenou rekvalifikaci je třeba na ÚP ČR doložit alespoň 14 DNŮ PŘED TERMÍNEM zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek posoudit a administrativně zpracovat. ÚP ČR pro zájemce o zvolenou rekvalifikaci nevyhledává ani nezajišťuje žádné potřebné dokumenty ani vhodné rekvalifikační zařízení. Formuláře ke zvolené rekvalifikaci lze získat na adrese: www.mpsv.cz/web/cz/-/zajem-o-zvolenou-rekvalifikaciuchazece-o-zamestnani-zajemce-o-zamestnani

JAK JE ZVOLENÁ REKVALIFIKACE HRAZENA?

ÚP ČR může hradit cenu rekvalifikace pouze za dobu, po kterou je zájemce nebo uchazeč veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. Pokud zájemce nebo uchazeč po úspěšné rekvalifikaci odmítne bez vážných důvodů nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, bude povinen cenu rekvalifikace ÚP ČR uhradit. Nedokončí-li rekvalifikaci úspěšně nebo ji ukončí předčasně bez vážných důvodů, bude povinen cenu zvolené rekvalifikace nebo její poměrnou část uhradit vzdělávacímu zařízení sám. Vynaložená finanční částka na jednoho uchazeče, zájemce nesmí v období třech po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč.

Další informace najdete na www.uradprace.cz/web/cz/rekvalifikace.

Podrobné informace k rekvalifikacím, včetně odkazu na seznam kurzů s akreditací MŠMT, najdete na www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze.

Uchazeči o zaměstnání ani zájemci NEVZNIKÁ účastí ve zvolené rekvalifikaci NÁROK NA PODPORU PŘI REKVALIFIKACI.

Propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) umožňuje účastníkům rekvalifikačních kurzů získat nejen profesní kvalifikaci, ale i úplnou profesní kvalifikaci, která se skládá z několika profesních kvalifikací.

Získá-li účastník rekvalifikace osvědčení o všech požadovaných profesních kvalifikacích, bude mu předložení osvědčení o těchto profesních kvalifikacích umožněno vykonat předepsanou zkoušku (např. závěrečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem), aniž by musel absolvovat školní vzdělávání a získat certifikát o dosažení odpovídajícího stupně vzdělání.

Více informací na www.narodnikvalifikace.cz.

Informaci k zaměření a realizaci rekvalifikačních kurzů lze získat na adrese www.eu-dat.cz.

ZÁKLADNÍ INFORMACI o možnostech rekvalifikace obdržíte od svého poradce pro zprostředkování, případně u pracovníků poradenství ÚP ČR.

REKVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ

ÚP ČR může zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci svých zaměstnanců v zájmu jejich dalšího pracovního uplatnění, hradit plně nebo částečně náklady spojené s touto činností. Zaměstnavatel může o tuto úhradu písemně požádat ÚP ČR, a to ještě před zahájením rekvalifikace. Formulář Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců naleznete na adrese: www.mpsv.cz/-/zadost-o-uhradu-nakladu-na-zabezpecenirekvalifikace-zamestnancu.
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz.
Webové stránky ÚP ČR: www.uradprace.cz

Poslední aktualizace: 10. 1. 2024