Evropský sociální fond v ČR

Evropský sociální fond v programovém období 2021-2027

V červnu 2021 schválila Evropská unie balíček nových nařízení, která tvoří legislativní základ pro podporu z 8 fondů/nástrojů se sdíleným řízením pro oblast politiky soudržnosti v programovém období 2021–2027.
Jedním z těchto fondů je Evropský sociální fond plus (ESF+), který představuje hlavní nástroj EU pro realizaci investic do občanů a provádění evropského pilíře sociálních práv. ESF+ nově spojuje následující fondy a programy:

Evropský sociální fond (ESF - klíčový finanční nástroj pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti) a Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI),

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

Více informací o ESF a projektech z něj financovaných se dozvíte na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR www.esfcr.cz  

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+) schválený Evropskou komisí 3. 6. 2022 představuje nástroj pro využívání finančních prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021 – 2027. Navazuje a vychází ze zkušeností Operačního programu zaměstnanost (OPZ) v programovém období 2014 – 2020. OPZ+ identifikuje v rámci České republiky hlavní potřeby a problémy v oblasti zaměstnanosti a trhu práce, v sociální sféře a přístupu ke službám, dále pak stanoví strategie a specifické cíle k jejich řešení.

Opatření OPZ+ mají přispět k naplňování hlavních sociálních cílů EU do roku 2030 vytyčených v Akčním plánu pro implementaci Evropského pilíře sociálních práv v oblastech zaměstnanosti (míra zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let), vzdělávání dospělých (účast dospělých ve věku 25-64 ve vzdělávání v předchozích 12 měsících) a boje proti chudobě (snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením).

Řídícím orgánem OPZ+ je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Priority OPZ+ jsou:

Priorita 1 – Budoucnost práce

Priorita 2 – Sociální začleňování

Priorita 3 - Sociální inovace

Priorita 4 - Materiální pomoc nejchudším osobám

Priorita 5 - Technická pomoc

 

Úřad práce ČR realizuje v rámci OPZ+ projekty na celostátní úrovni (národní individuální projekty – NIP) a na regionální úrovni (regionální individuální projekty – RIP).

Poslední aktualizace: 14. 9. 2023