Evropský sociální fond v ČR

Evropský sociální fond (ESF) je jedním z Evropských strukturálních a investičních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Obdobně jako v předchozích programových obdobích je i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Více informací o ESF a projektech z něj financovaných se dozvíte na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR www.esfcr.cz.

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Operační program Zaměstnanost (OP Z) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. OP Z je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty (národní i evropské). Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost je na základě usnesení vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Operační program vymezuje pět základních věcných prioritních os (včetně technické pomoci), které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Prioritní osy OP Z

  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
  • Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
  • Prioritní osa 5 - Technická pomoc