Poradenství

Uchazečům i zájemcům o zaměstnání je poskytována odborná pomoc a podpora při hledání vhodného uplatnění na trhu práce formou široké škály poradenských služeb. Všechny poradenské služby jsou nabízeny bezplatně. V současné době probíhají interně formou individuálních konzultací a skupinového poradenství a interně i externě formou poradenských programů.

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Interní individuální poradenství

Jedná se poradenství cílené na konkrétního klienta, probíhá ve vztahu poradce - klient

 • poradenství pro volbu povolání

 • poradenství pro volbu rekvalifikace

 • poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání

 • poradenství pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením

 • poradenství při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

 • poradenství při vytváření životopisu, motivačního dopisu, zlepšení sebeprezentace na trhu práce

Interní skupinové poradenství

Je realizováno v jednou nebo více dnech, celkový rozsah do 5 hodin

 • informační schůzky pro nově evidované uchazeče

 • poradenstvízaměřené na techniky hledání zaměstnání a sebeprezentaci na trhu práce, orientace na trhu práce, pracovněprávní gramotnost, finanční gramotnost a poradenství k podnikání

 • poradenské schůzky k výběru aktivit do individuálního akčního plánu

 • poradenství žákům základních škol k volbě a způsobu přípravy na povolání

 • poradenství studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol k volbě a způsobu přípravy na povolání, ke vstupu na trh práce

Interní poradenské programy

Jedná se o vícedenní poradenskou činnost v celkovém rozsahu nad 5 hodin, která kombinuje individuální a skupinovou formu poradenství. Poradenské programy jsou zaměřené na skupiny klientů, kterým je věnována zvýšená péče – dlouhodobě nezaměstnaní, mladiství, absolventi, osoby se zdravotním postižením.

Externí poradenské programy

V současné době se jedná o poradenský program s názvem Práce má smysl a Bilanční diagnostiku

Práce má smysl

Rozsah 50hodin

Obsah:

 • sebepoznávání pro trh práce – rozvoj klíčových kompetencí pro trh práce, aktivizace, posílení sebevědomí

 • komunikační dovednosti – zvládání emocí a trémy, zásady společenského chování, mezilidské vztahy

 • sebeprezentace na trhu práce – životopis, motivační dopis, příprava na přijímací pohovor

 • orientace na trhu práce – orientace v nabídce volných míst, portál MPSV, agentury práce

 • hledání zaměstnání – techniky vyhledávání pracovních příležitostí, formy kontaktu a oslovování potenciálních zaměstnavatelů, virtuální sociální sítě a jejich rizika (práce s PC)

 • pracovně právní poradenství - zákoník práce, pracovní smlouva, pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavření a ukončení pracovního poměru

 • finanční gramotnost – orientace v oblasti hospodaření se svým majetkem a penězi, zadluženost, osobní bankrot, možnosti oddlužení, kontakty na organizace a bezplatné poradny

 • poradenství k podnikání – právní předpisy, podnikatelský plán, finanční plán, rizika podnikání, možnost podpory začínajících podnikatelů

Bilanční diagnostika

Rozsah 20 hodin

Kombinace skupinového a individuálního poradenství pod vedením psychologa.

Zahrnuje komplexní posouzení schopností, vlastností a dovedností pomocí psychodiagnostických metod. Součástí je odborné poradenství směřující k optimálnímu využití kompetencí člověka při jeho profesním uplatnění.

Do poradenských činností jsou uchazeči zařazováni poradkyněmi pro zprostředkování.

Kontaktní osoby:

Plzeň-město Bc. Jiřina Vojtová 950 147 462 jirina.vojtova@uradprace.cz
Plzeň-sever Mgr. Erika Juklová 950 148 754 erika.juklova@uradprace.cz
Plzeň-jih Mgr. Jana Šnebergerová 950 147 461 jana.snebergerova@uradprace.cz
Domažlice Markéta Kopečná, DiS. 950 112 471 marketa.kopecna@uradprace.cz
Rokycany Mgr. Hana Čechurová 950 158 209 hana.cechurova@uradprace.cz
Klatovy Věra Drmolová 950 128 419 vera.drmolova@uradprace.cz
Sušice Věra Těhleová, BBS 950 128 202 vera.tehleova@uradprace.cz
Tachov Bc. Oldřich Struček 950 166 322 oldrich.strucek@uradprace.cz

 

Informační a poradenské středisko ÚP

Poskytuje aktuální informace z oblasti vzdělávání (síti středních, vyšších odborných a vysokých škol, studijních a učebních oborů, podmínkách přijímacího řízení, nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání atd.) žákům základních škol, studentům a absolventům středních škol a jejich rodičům, uchazečům o zaměstnání i dalším zájemcům, jejichž současné vzdělání je nedostatečné nebo neodpovídá potřebám trhu práce.

Bližší informace naleznete ZDE.

Kontaktní osoby:

Plzeň Jiřina Panušková, 950 149 415, jirina.panuskova@uradprace.cz
  Ing. Blanka Šímová, 950 148 767, blanka.simova@uradprace.cz
Plzeň-sever Eva Laubrová, DiS., 950 149 421, eva.laubrova@uradprace.cz
  Dagmar Polívková, 950 148 477, dagmar.polivkova@uradprace.cz
Plzeň-jih Mgr. Jana Šnebergerová, 950 147 461, jana.snebergerova@uradprace.cz
   
Domažlice Markéta Kopečná, DiS., 950 112 471, marketa.kopecna@uradprace.cz
  Jakub Kabourek, 950 112 472, jakub.kabourek@uradprace.cz
Rokycany Mgr. Hana Čechurová, 950 158 208, hana.cechurova@uradprace.cz
  Bc. Martina Soukupová, 950 158 208, martina.soukupova1@uradprace.cz
Klatovy Věra Drmolová, 950 128 419, vera.drmolova@uradprace.cz
  Jana Vlčková, 950 128 424, jana.vlckova1@uradprace.cz
Sušice Věra Těhleová, BBS., 950 128 202, vera.tehleova@uradprace.cz
  Petra Faicová, BBS., 950 128 240, petra.faicova@uradprace.cz
Tachov Bc. Oldřich Struček, 950 166 322, oldrich.strucek@uradprace.cz
  Tereza Strychová, 950 166 341, tereza.strychova@uradprace.cz

Každoročně je IPS Krajské pobočky v Plzni zpracováván přehled studijních a učebních oborů v regionu v podobě informační brožurky " Čím budu? (1.65 MB)"

Informační akce pro rodiče a žáky v Plzeňském kraji:

 

Vzkazník 2019 „Lonští deváťáci letošním deváťákům“ je ke stažení ZDE (1.12 MB)

Loňští deváťáci odpovídají na otázky, které souvisí s přechodem ze základní školy na školu střední.
V rámci pilotního ověřování dotazník vyplnilo 709 žáků ze 13 středních škol Plzeňského kraje.

 

Poslední aktualizace: 21. 2. 2022