Poradenství

Uchazečům i zájemcům o zaměstnání je poskytována odborná pomoc a podpora při hledání vhodného uplatnění na trhu práce formou široké škály poradenských služeb. Všechny poradenské služby jsou nabízeny bezplatně. V současné době probíhají interně formou individuálních konzultací a skupinového poradenství a interně i externě formou poradenských programů.

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Interní individuální poradenství

Jedná se poradenství cílené na konkrétního klienta, probíhá ve vztahu poradce - klient

 • poradenství pro volbu povolání

 • poradenství pro volbu rekvalifikace

 • poradenství pro zprostředkování vhodného zaměstnání

 • poradenství pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením

 • poradenství při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

 • poradenství při vytváření životopisu, motivačního dopisu, zlepšení sebeprezentace na trhu práce

Interní skupinové poradenství

Je realizováno v jednou nebo více dnech, celkový rozsah do 5 hodin

 • informační schůzky pro nově evidované uchazeče

 • poradenstvízaměřené na techniky hledání zaměstnání a sebeprezentaci na trhu práce, orientace na trhu práce, pracovněprávní gramotnost, finanční gramotnost a poradenství k podnikání

 • poradenské schůzky k výběru aktivit do individuálního akčního plánu

 • poradenství žákům základních škol k volbě a způsobu přípravy na povolání

 • poradenství studentům středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol k volbě a způsobu přípravy na povolání, ke vstupu na trh práce

Interní poradenské programy

Jedná se o vícedenní poradenskou činnost v celkovém rozsahu nad 5 hodin, která kombinuje individuální a skupinovou formu poradenství. Poradenské programy jsou zaměřené na skupiny klientů, kterým je věnována zvýšená péče – dlouhodobě nezaměstnaní, mladiství, absolventi, osoby se zdravotním postižením.

Externí poradenské činnosti

V současné době můžeme klientům nabídnout Bilanční diagnostiku, komplexní poradenský program s názvem Cesta k práci, poradenský program Finanční gramotnost a poradenský program Poradenství k podnikání.

Bilanční diagnostika

Rozsah 20 hodin

Kombinace skupinového a individuálního poradenství pod vedením psychologa.

Obsah:

 • jedná se o komplexní posouzení schopností, dovedností, předpokladů a možností člověka pomocí různých psychodiagnostických metod
 • cílem je zorientovat a zaměřit klienta v takové profesní oblasti, která je pro něj optimální a ekonomicky i společensky přijatelná
 • výsledkem je podrobná závěrečná zpráva obsahující charakteristiku klienta, posouzení jeho možností a schopností k výkonu určitých profesí, případně předpokladů pro další vzdělání nebo rekvalifikaci a návrh pro jeho další profesní uplatnění

Cesta k práci

Rozsah 50 hodin

Obsah:

 • sebepoznávání pro trh práce – rozvoj klíčových kompetencí pro trh práce, aktivizace, posílení sebevědomí
 • komunikační dovednosti – zvládání emocí a trémy, zásady společenského chování, mezilidské vztahy
 • sebeprezentace na trhu práce – životopis, motivační dopis, příprava na přijímací pohovor
 • orientace na trhu práce – orientace v nabídce volných míst, portál MPSV, agentury práce
 • hledání zaměstnání – techniky vyhledávání pracovních příležitostí, formy kontaktu a oslovování potenciálních zaměstnavatelů, virtuální sociální sítě a jejich rizika (práce s PC)
 • pracovně právní poradenství, zákoník práce, pracovní smlouva, pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, uzavření a ukončení pracovního poměru
 • finanční gramotnost – orientace v oblasti hospodaření se svým majetkem a penězi, zadluženost, osobní bankrot, možnosti oddlužení, kontakty na organizace a bezplatné poradny
 • poradenství k podnikání – právní předpisy, podnikatelský plán, finanční plán, rizika podnikání, možnost podpory začínajících podnikatelů

Finanční gramotnost

Rozsah 16 hodin + 1 hodina individuálního poradenství pro každého účastníka

Obsah:

 • rodinný rozpočet, principy dobrého hospodaření s penězi, základní finanční produkty, formy placení, internetové bankovnictví, bankovní identita
 • zadlužení (rizika, dopady, prevence), vhodné řešení výpadků příjmů, oddlužení, exekuce, dluhové poradny, spoření, investování
 • sociální a důchodové pojištění, státní sociální podpora a systém dávek, životní a existenční minimum, kompetentní instituce
 • individuální poradenství zaměřené na oblast, které je pro konkrétního účastníka potřebná

Poradenství k podnikání

Rozsah 20 hodin

Obsah:

 • předpoklady k podnikání, SWOT analýza předpokladů, kompetencí, schopností, dovedností, motivace a dalších předpokladů k podnikání, rodinné zázemí a případné dopady, výhody a nevýhody podnikání, rizika podnikání
 • možnosti podnikání, od úvahy k podnikatelskému záměru, průzkum trhu, konkurence, distribuční síť, podmínky pro úspěšné podnikání, možnosti podpory (rekvalifikace a další služby poskytované ÚP ČR)
 • nezbytné kroky k zahájení podnikání, legislativa, právní formy v podnikání, ekonomika a administrativa, podnikatelský plán, marketing, logistika, finanční plán
 • vypracování vlastního reálného podnikatelského záměru

Do poradenských činností jsou uchazeči zařazováni poradkyněmi pro zprostředkování na základě požadavku nebo potřeby klienta.

Informační a poradenské středisko ÚP

Poskytuje aktuální informace z oblasti vzdělávání (síti středních, vyšších odborných a vysokých škol, studijních a učebních oborů, podmínkách přijímacího řízení, nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání atd.) žákům základních škol, studentům a absolventům středních škol a jejich rodičům, uchazečům o zaměstnání i dalším zájemcům, jejichž současné vzdělání je nedostatečné nebo neodpovídá potřebám trhu práce.

Bližší informace naleznete ZDE.
Informační brožura „Čím budu?“ - přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2024/2025 je ke stažení ZDE (1,22 MB)


Informační akce pro rodiče a žáky v Plzeňském kraji:

Posviť si na budoucnost – festival vzdělávání a práce, koná se 13. a 14. 10. 2023 v DEPO2015, Presslova 14

Veletrh perspektivy řemesel - v Kulturním domě, Nádražní 477, Stod - koná se 24.10.2023

Akademie řemesel - koná se 8. 11. 2023 v Městském kulturním středisku v Klatovech

„Kam na školu? Kam do učení? Kam za vzděláním?“ – koná se 7. 11. 2023 od 9:00-16:00 hod. ve Společenský areál Mže v Tachově, Hornická ul. 1695

Akademie řemesel – koná se 12. 10. 2023 v Rokycanech v Restauraci Na Střelnici

Od vzdělání k zaměstnání – koná se 31. 10. 2023 v MKS Domažlice 
 

 

Vzkazník 2019 „Lonští deváťáci letošním deváťákům“ je ke stažení ZDE (1,12 MB)

Loňští deváťáci odpovídají na otázky, které souvisí s přechodem ze základní školy na školu střední.
V rámci pilotního ověřování dotazník vyplnilo 709 žáků ze 13 středních škol Plzeňského kraje.

 

Poslední aktualizace: 9. 2. 2024