Otázky a odpovědi

Nejčastější otázky a odpovědi

Nejčastější otázky a odpovědi k humanitární dávce (HUD)

Pro koho je HUD určena, komu má pomoci?

HUD je určena na pomoc cizincům, kterým byla udělena na území České republiky dočasná ochrana a kteří nemají dostatečné finanční prostředky na zabezpečení základní životních potřeb, jako je strava či hygienické potřeby apod.

Znamená to, že když nejsem schopen/schopna si koupit jídlo, mohu si požádat o HUD?

Pokud nemáte dostatečné finanční prostředky na nákup jídla či hygienických potřeb, pak si můžete požádat o HUD.

Takže pokud si vydělávám a jsem schopen/schopna si koupit jídlo, pak si o HUD nemám žádat?

Pokud máte dostatečné finanční prostředky na nákup jídla či hygienických potřeb, pak jste schopni si zabezpečit své životní potřeby, a proto není důvod o HUD žádat.

Jsem schopen/schopna si zabezpečit své základní životní potřeb, ale nemám dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů na bydlení. Mohu si o HUD požádat?

Pokud máte dostatečné finanční prostředky na nákup jídla či hygienických potřeb, ale už vám nezbývají finanční prostředky na úhradu nákladů na bydlení, pak si o HUD můžete požádat.

Jestliže jsem schopen/schopna zabezpečit si své základní životní potřeby i uhradit náklady na bydlení, mohu si o HUD požádat?

Pokud máte dostatečné finanční prostředky na nákup jídla hygienických potřeb a současně jste schopen/schopna uhradit náklady na bydlení, pak jste schopni si zabezpečit své životní potřeby, včetně ubytování, a proto není důvod o HUD žádat.

Pokud nejsem schopen/schopna zabezpečit si své základní životní potřeby ani si uhradit náklady na bydlení, jak mám o HUD požádat?

O HUD si můžete požádat prostřednictvím mobilní/webové aplikace.

POZOR! Touto cestou je možno podat žádost pouze v případě, že máte v České republice zřízenou elektronickou Identitu občana. Pokud tomu tak není, pak si o HUD můžete požádat na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Co musím k žádosti o HUD doložit v rámci 1. dávky a co v rámci další dávky?

Pokud chcete požádat o první výplatu humanitární dávky, pak Úřadu práce ČR předložte svůj cestovní pas a současně prokažte, že se na území České republiky zdržujete na základě udělené dočasné ochrany (vízum). Obdobné údaje lze zadat také do mobilní/webové aplikace.

Žádost o dávku musí obsahovat:

a) identifikační údaje žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby,

b) údaj o místu pobytu žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby, na území České republiky (upozorňujeme, že pokud se místo pobytu na území České republiky uvedené v žádosti o dávku neshoduje s adresou místa pobytu cizince vedenou v základním registru obyvatel a cizinec tento nesoulad ani na výzvu Úřadu práce ČR neodstraní, není splněna podmínka, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržuje na území České republiky),

c) údaj o udělení dočasné ochrany žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby,

d) údaje o všech příjmech žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby,

e) údaj o zaměstnavateli žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby,

f) identifikaci účtů žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby, a údaje o finančních prostředcích na těchto účtech,

g) prohlášení o majetkových poměrech na území České republiky žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Pokud má žadatel náklady na bydlení v bytě, který je zařazen v evidenci bytů, žádost musí obsahovat identifikační údaje vlastníka bytu.

Skutečnosti uvedené v žádosti žadatel doloží všemi dostupnými doklady nebo čestným prohlášením. Všechny skutečnosti se dokládají v elektronické podobě, neurčí-li zaměstnanec Úřadu práce ČR, že je lze předložit i jinak.

Pokud tyto skutečnosti cizinec s dočasnou ochranou neosvědčí, úřad žádost zamítne.

O druhou a další humanitární dávku je možné žádat pouze prostřednictvím on-line aplikace. Je potřeba doložit stejné doklady a náležitosti jako pro první žádost.

O humanitární dávku je možné žádat pouze prostřednictvím on-line aplikace?

Ano, s výjimkou první humanitární dávky, o kterou cizinec s dočasnou ochranou žádá v měsíci, kdy získal dočasnou ochranu, je možné o humanitární dávku požádat pouze prostřednictvím on-line aplikace. Úřad práce ČR preferuje elektronické podání i u první žádosti. Další žádosti zákon neumožňuje podat jinak než elektronicky prostřednictvím on-line aplikace.

Lze humanitární dávku vyplácet v hotovosti?

Ne, dávka se vyplácí převodem na platební účet v bance, pobočce zahraniční banky nebo spořitelním a úvěrním družstvu v České republice určený žadatelem, s výjimkou dávky na kalendářní měsíc, v němž byla cizinci udělena dočasná ochrana, kterou lze vyplatit v hotovosti. Dávka se nevyplácí do ciziny.

Můžu o humanitární dávku žádat zpětně?

Ne. V souladu se zákonem NENÍ možné podávat žádosti zpětně. To znamená, že pokud jste si nestihli požádat o humanitární dávku např. za srpen 2022, pak už si ji nemůžete podat v září 2022. Jinak řečeno – žádáte-li o humanitární dávku za září, musíte si o ni v září také požádat.

U žádostí sleduje Úřad práce ČR celkovou situaci žadatelů. Co to přesně znamená?

Žádost o humanitární dávku obsahuje i prohlášení žadatele, ve kterém dotyčný uvede, zda je v České republice zaměstnán. Dále, jestli má k dispozici nějaké finanční prostředky, popř. prohlásí, zda je za kalendářní měsíc, ve kterém podává žádost o humanitární dávku, povinen hradit náklady na bydlení. Na základě toho Úřad práce ČR posoudí všechny skutečnosti.

Za finanční prostředky se zejména považují příjmy ze závislé činnosti (tedy mzda, plat, příjem z podnikání), náhrady mzdy (platu), podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, dávky důchodového pojištění nebo jiné příjmy či peníze, které má žadatel k dispozici, a to z České republiky i ze zahraničí. Do přijmu se nezapočítává Humanitární dávka za minuly měsíc a pomoc od UNICEF.

Příjmové poměry se zkoumají v České republice i v zahraničí. Majetkové poměry se zjišťují na území České republiky. Žadatel o humanitární dávku uvádí do žádosti o humanitární dávku všechny skutečnosti a doloží je všemi dostupnými doklady, např. výpisem z bankovních účtů, nájemní smlouvou, pracovní smlouvou apod.

Jak Úřad práce ČR postupuje v případě nezletilých dětí?

Nárok na humanitární dávku má osoba, které byla udělena na území České republiky dočasná ochrana, a pro druhou a další dávku jí současně její celkové příjmové, sociální a majetkové poměry neumožní v daný kalendářní měsíc zabezpečit základní životní potřeby. Jinak řečeno - nemá dostatek peněz na stravu, ošacení léky apod. Pracující rodiče mohou ovlivnit nárok na HUD u nezletilého dítěte.

Pokud se o nezletilé dítě stará dospělý, tedy nepracuje. Vznikne mu nárok na humanitární dávku?

Pokud žadatel splní podmínku nároku na humanitární dávku, Úřad práce ČR ji vyplatí každému členu rodiny. V případě dětí do 18 let je měsíční výše humanitární dávky 3 490 Kč (5 235 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením; 4 188 Kč, pokud se jedná o dítě ve věku 6 – 10 let), u cizinců starších 18 let pak 4 860 Kč.

Platí, že u druhé dávky už nemusí žadatelé chodit osobně na Úřad práce ČR?

O humanitární dávku je možné od 1. 7. 2023 žádat pouze prostřednictvím on-line aplikace. Úřad práce ČR preferuje elektronické podání i u první žádosti.

Jak se přihlásím do aplikace Humanitární dávky?

Do aplikace Humanitární dávky se přihlásíte pouze na základě elektronické Identity občana. Více o elektronické identitě a jejím zřízení se dozvíte na https://info.identitaobcana.cz/. Můžete si také nechat zřídit na nejbližším pracovišti Czech POINTu elektronický klíč (Mobilní klíč eGovernmentu).

Tím, že se do aplikace Humanitární dávka přihlásíte přes elektronickou identitu, žádost o humanitární dávku pak můžete vytvořit, načíst a spravovat v jakémkoli mobilním zařízení, a proto není nutné čekat ve frontách před Úřadem práce ČR. Veškeré informace o vašich žádostech jsou vždy na jednom místě a víte co se s vaší žádostí děje.

Dozvím se v aplikaci, v jakém stavu zpracování je moje žádost?

Ano. Stav žádosti si můžete kdykoli po přihlášení do aplikace zkontrolovat.

Co když v aplikaci zadám chybné údaje, nebo bude něco třeba doplnit?

Pokud v průběhu zpracování zjistíme chybu, pošleme vám prostřednictvím notifikační zprávy informaci, a to v podobě SMS zprávy, e-mailu nebo ji najdete v mobilní/webové aplikace poté, co se do ní přihlásíte.

Jak se dozvím, že mi dávku vyplatíte?

Jestliže budou vámi poskytnuté údaje v pořádku, žádost co nejrychleji zpracujeme. Informaci o tom, že jsme vám dávku vyplatili a v jaké výši, se dozvíte po přihlášení v mobilní/webové aplikace.

Co přesně je bezplatná strava?

Za bezplatnou stravu se považuje snídaně, oběd, večere. Pokud si alespoň jednu z variant zajišťuje osoba sama, nejedná se o bezplatnou stravu

Pokud pracuji jen za stravu, je třeba i v takovém případě uvádět, že pracuji?

Ano, do žádosti se uvádí i informace o zaměstnání.

Kde mi poradí s vyplněním žádosti o humanitární dávku?

Máte-li otázky vztahující se k vyplňování údajů do mobilní/webové aplikace, nebo s námi budete potřebovat konzultovat věci vztahující se k humanitární dávce, kontaktujte naše kolegy (možno i v ukrajinštině) na telefonní lince +420 950 180 100, nebo pište na ua@uradprace.cz nebo se podívejte na toto video s radami, jak vyplnit elektronickou či papírovou žádost krok za krokem.

Nejčastější otázky a odpovědi při hledání zaměstnání

Jak mi může Úřad práce ČR pomoct s hledání práce?
Pokud máte zájem o hledání práce za pomoci Úřadu práce ČR, potom můžete:

  • využít informací na nástěnkách, které jsou umístěné na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR,
  • podívat se do nabídky volných pracovních míst na portálu MPSV,
  • požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání. Referentovi uvedete, jaké máte vzdělání a dovednosti, jaké zaměstnání můžete vykonávat a Úřad práce ČR se na základě těchto informací bude snažit najít Vám vhodné zaměstnání. Ovšem pozor - žadatel je povinen plnit také zákonem stanovené povinnosti při společném hledání zaměstnání.
  • Podívejte se na souhrnné informace před tím, než se vydáte na Úřad práce ČR.

 
Co pro to musím udělat?
Podat písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání jako evidovaný uchazeč o zaměstnání, která je umístěna na portále Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud budete chtít být v evidenci jako  zájemce o zaměstnání, kdy je rozsah povinností z vaší strany menší, je také třeba si podat žádost
 

Jaký je rozdíl mezi uchazečem a zájemcem o zaměstnání?
Fyzická osoba je na základě písemné žádosti vedena v evidenci zájemců o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání Úřad práce ČR zprostředkovává vhodné zaměstnání, poskytuje poradenské programy  a může mu zabezpečit rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání může být zároveň v pracovním poměru.

Fyzická osoba je na základě písemné žádosti zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání zprostředkovává Úřad práce ČR vhodné zaměstnání i s využitím dalších nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Můžete požádat Úřad práce ČR o výplatu měsíční podpory v nezaměstnanosti, ale zde jsou stanovené podmínky, kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikne. Její poskytování se řídí ustanovením § 39 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Kde najdu seznam volných míst?
Nabídka volných pracovních míst je k nahlédnutí na webových stránkách Úřadu práce ČR. Vhodná volná pracovní místa může zájemce či uchazeč o zaměstnání konzultovat také s jemu přiděleným zaměstnancem Úřadu práce ČR, se kterým se společně snaží nalézt vhodné zaměstnání. Vedle evidence volných pracovních míst Úřadu práce ČR jsou na trhu soukromé internetové portály, které evidují a zprostředkovávají zaměstnání. 
 
Mohu nastoupit do zaměstnání?
Ano, pracovat  můžete bez omezení. Nepotřebujete k tomu žádné speciální oprávnění. Máte stejná práva jako Češi. Nejlépe budete zajištěni, když nastoupíte do pracovního poměru, který s vámi zaměstnavatel uzavře. Dalšími pracovněprávními vztahy jsou dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. Požadujte vždy písemné uzavření pracovní smlouvy nebo dohody. Další informace z oblasti pracovně právní.
 
Mohu pracovat ve své profesi?
Pokud hledáte práci, ke které nepotřebujete žádný doklad o dosažené kvalifikaci nebo dosaženém stupni vzdělání, můžete hned nastoupit. Pokud potřebujete například prokázat dosažené vzdělání nebo třeba svářečský průkaz a nemáte tyto doklady k dispozici, potom prozatím takovou práci vykonávat nemůžete.

Pokud pobírám humanitární dávku a nastoupím do zaměstnání, přijdu o ni? Jaký je rozdíl v případě, že se jedná o rodinu s dětmi a v případě jednotlivce?
Ve 2. až 6. žádosti o humanitární dávku musí žadatel uvést mj. příjmy ze zaměstnání. Tyto příjmy budou zhodnoceny jen u žadatele, který je příjemcem příjmu. Bude tedy záležet na výši takového příjmu. Pokud děti příjmy nemají, zhodnocovat se jim nebudou. Humanitární dávka je vždy vázána na osobu, ne rodinu.

Jaký je rozdíl mezi uchazečem a zájemcem o zaměstnání?

V případě, že člověk přijde o práci nebo ji už nějakou dobu nemá, může písemně požádat Úřad práce ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání. Pokud splní zákonem stanovené podmínky, stane se uchazečem o zaměstnání. Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. Ale pozor! Nárok na ni nevzniká automaticky. Je třeba vždy splnit podmínky podle platné legislativy. Tou základní je, že - jednoduše řečeno - uchazeč v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby bylo z jeho příjmu odváděno důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“. Nebo tuto dobu splní tzv. náhradními dobami. V průběhu evidence musí intenzivně s ÚP ČR spolupracovat na získání zaměstnání. V případě nástupu na zabezpečovanou rekvalifikaci mu může být z zákonem stanovených případech vyplácena podpora při rekvalifikaci.

Do evidence ÚP ČR se lidé mohou nechat zařadit také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to všech, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, studenti nebo pracující nebo prostě jen nechtějí mít povinnosti, jako má uchazeč o zaměstnání. Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o práci může stát kdokoli, kdo má zájem o zprostředkování zaměstnání, a za tímto účelem požádá kterékoli kontaktní pracoviště ÚP ČR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci, a to v územním obvodu jeho bydliště. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci.

Poslední aktualizace: 31. 7. 2023

Найчастіші запитання та відповіді

Часті запитання та відповіді щодо гуманітарної допомоги(ГД)

Для кого призначена ГД, кому вона повинна допомогти?

ГД призначена для допомоги іноземцям, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці та які не мають достатніх фінансових коштів для забезпечення основних потреб, таких як їжа чи гігієнічні потреби тощо.

Чи означає це, що якщо я не можу купити їжу, я можу подати заяву на ГД?

Якщо у вас немає достатніх коштів для покупки продуктів харчування або предметів гігієни, то ви можете подати заявку на ГД.

Отже, якщо я заробляю гроші і можу забезпечити собі харчування, то я не повинен подавати заяву на ГД?

Якщо у вас є достатньо коштів для покупки продуктів харчування та засобів гігієни, значить ви можете забезпечити свої життєві потреби, і тому немає підстав подавати заявку на ГД.

Я в змозі забезпечити свої основні життєві потреби, але у мене недостатньо коштів, щоб покрити витрати на житло. Чи можу я подати запит на ГД?

Якщо у вас достатньо коштів для покупки продуктів харчування та засобів гігієни, але у вас не залишилося коштів для покриття витрат на житло, то ви можете подати заявку на ГД.

Якщо я можу забезпечити свої основні життєві потреби та покрити витрати на житло, чи можу я подати заяву на ГД?

Якщо у вас достатньо коштів для покупки продуктів харчування та засобів гігієни і при цьому ви в змозі покрити свої витрати на житло, то ви в змозі забезпечити свої життєві потреби, включаючи проживання, а тому немає підстав звертатися за ГД.

Якщо я не можу задовольнити свої основні потреби або витрати на житло, як я можу подати заяву на ГД?

Ви можете подати запит на ГД через мобільний / веб-додаток.

УВАГА! Подати заяву таким чином можна лише за наявності електронної ідентифікації громадянина, створеного в Чеській Республіці. Якщо у вас її нема, то ви можете подати першу заявку на ГД у будь-якому контактному пункті Центра зайнятості Чеської Республіки.

Які дані мені потрібно вказувати для отримання ГД  1-й раз та в наступних заявах?

Якщо ви хочете подати заяву на першу виплату гуманітарної допомоги, то подайте паспорт до Центра зайнятості Чеської Республіки та одночасно доведіть, що перебуваєте в Чехії на підставі тимчасового захисту (візи). Подібні дані також можна ввести в мобільний/веб-додаток.

Заява про виплату допомоги повинна включати:

a) ідентифікаційні дані заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на їх потреби,

b) інформацію про місце проживання заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на свої потреби в Чеській Республіці (зверніть увагу, що якщо місце проживання на території Чеської Республіки, зазначене в заяві на отримання допомоги, не збігається з адресою місця проживання іноземного громадянина, що зберігається в базовому реєстрі резидентів, і іноземний громадянин не усуває цю розбіжність навіть на вимогу Центра зайнятості Чеської Республіки),  умова, що іноземець, який має тимчасовий захист, проживає на території Чеської Республіки, не виконується),

c) відомості про надання тимчасового захисту заявнику та іноземцям, які мають тимчасовий захист, які спільно проживають і спільно покривають витрати на свої потреби;

d) дані про всі доходи заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на їх потреби,

e) відомості про роботодавця заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на їх потреби,

f) визначення рахунків заявника та іноземців з тимчасовим захистом, які проживають разом і спільно покривають витрати на їх потреби, та даних про кошти на цих рахунках,

g) декларацію про майнові відносини на території Чеської Республіки заявника та іноземців, які мають тимчасовий захист, які проживають разом і спільно покривають витрати на свої потреби.

Якщо заявник сплачує проживання в квартирі, яка включена до реєстру квартир, заява повинна містити ідентифікаційні дані власника квартири.

Заявник обґрунтовує факти, викладені в заяві, всіма наявними документами або проголошує заявою. Всі факти документуються в електронній формі, якщо тільки співробітник Центра зайнятості Чеської Республіки не визначить, що вони можуть бути представлені в іншому вигляді.

Якщо іноземний громадянин, який має тимчасовий захист, не засвідчує ці факти, Центр зайнятості відхилить заяву.

Заяву на другу та наступні гуманітарну допомогу можна подати лише через онлайн-додаток. Необхідно додати ті ж документи і вимоги, що і для першої заяви.

Чи можна подати заявку на гуманітарну допомогу лише через онлайн-заяву?

Так, за винятком першої гуманітарної допомоги, по яку звертається іноземець з тимчасовим захистом у місяці, в якому він отримав тимчасовий захист, подати заяву на отримання гуманітарної допомоги можна лише через онлайн-додаток. Центр зайнятості Чеської Республіки надає перевагу електронній подачі навіть для першої заяви. Закон не дозволяє подавати заяви інакше, ніж в електронному вигляді через онлайн-додаток.

Чи можна отримувати гуманітарну допомогу готівкою?

Ні, допомога виплачується шляхом перерахування коштів на платіжний рахунок у банку, філії іноземного банку або ощадно-кредитному кооперативі в Чеській Республіці, призначеному заявником, за винятком допомоги за календарний місяць, в якому іноземному громадянину було надано тимчасовий захист, в якому допомога може бути виплачена готівкою. Допомога за кордон не виплачується.

Чи можу я подати заяву на гуманітарну допомогу заднім числом (за минулі місяці)?

Ні. Відповідно до закону, подати заяву заднім числом НЕ можна. Це означає, що якщо ви не встигли оформити гуманітарну допомогу за серпень 2022 року, наприклад, то оформити її у вересні 2022 року вже не можна. Іншими словами, якщо ви подаєте заявку на гуманітарну допомогу на вересень, ви також повинні подати заявку на неї у вересні.

Що стосується перевірки правдивості даних у заяві, як Центр зайнятості Чеської Республіки відстежує загальну ситуацію заявників. Що саме це означає?

Заява на отримання гуманітарної допомоги також містить декларацію заявника, в якій заявник зазначає, чи працює він в Чеській Республіці. Крім того, чи має він у своєму розпорядженні кошти, або заявляє, чи зобов'язаний він оплачувати витрати на житло за календарний місяць, в якому він подає заяву на отримання гуманітарної допомоги. Виходячи з цього, Центр зайнятості Чеської Республіки оцінить всі факти.

Фінансові ресурси включають, зокрема, дохід від зайнятості (тобто заробітну плату, плату за роботу, дохід від підприємницької діяльності), компенсацію заробітної плати, допомогу по безробіттю або підтримку на перекваліфікацію, пенсійне страхування або інші доходи чи гроші, доступні заявнику як з Чеської Республіки, так і за кордоном. Гуманітарна допомога за минулий період та допомога від UNICEF в сукупний дохід не вказується.

Розглядаються доходи в Чехії і за кордоном. Обстежуються матеріальні цінності на території Чехії. Заявник на отримання гуманітарної допомоги повинен викласти всі факти в заяві на отримання гуманітарної допомоги та обґрунтувати їх усіма наявними документами, наприклад, випискою з банку, договором оренди, трудовим договором тощо.

Як діє Центр зайнятості Чеської Республіки у справі неповнолітніх дітей?

Особа, якій надано тимчасовий захист у Чеській Республіці, має право на гуманітарну допомогу, якщо при цьому її сукупний дохід, соціальне та матеріальне становище не дозволяє їй забезпечити основні життєві потреби в даному календарному місяці. Іншими словами, йому не вистачає грошей на їжу, одяг, ліки і т. д. Працюючі батьки можуть вплинути на право отримання ГД для неповнолітнього.

Якщо дорослий доглядає за неповнолітньою дитиною, і при цьому він не працює. Чи матиме він право на гуманітарну допомогу?

Якщо заявник відповідає умовам на отримання гуманітарної допомоги, Центр зайнятості Чеської Республіки виплатить її кожному члену сім'ї. Для дітей віком до 18 років щомісячний розмір гуманітарної становить 3 490 крон (5 235 крон, якщо це особа з інвалідністю; 4 188 крон для дитини віком від 6 до 10 років), а для іноземців старше 18 років – 4 860 крон.

 

Чи правда, що для отримання другої ГД заявникам більше не потрібно особисто звертатися до Центра зайнятості Чеської Республіки?

З 1 липня 2023 року подати заявку на отримання гуманітарної допомоги можна лише через онлайн-додаток. Центр зайнятості Чеської Республіки надає перевагу електронній подачі навіть для першої заявки.

Як зареєструватися в додатку Гуманітарна допомога?

В додаток «Гуманітарна допомога» можна увійти тільки за допомогою електронної ідентифікації громадянина. Дізнатися більше про електронну ідентифікацію та її створення можна на сайті https://info.identitaobcana.cz/. Ви також можете встановити електронний ключ ( Mobile eGovernment Key (383.83 kB)) у найближчому відділенні чеської пошти Czech POINT.

Увійшовши до заяви на гуманітарну допомогу через електронну ідентифікацію, ви можете створювати, отримувати та керувати заявою на гуманітарну допомогу на будь-якому мобільному пристрої, а отже, не потрібно чекати в чергах перед Центром зайнятості Чеської Республіки. Вся інформація про ваші заяви завжди знаходиться в одному місці, і ви завжди бачите, що відбувається з вашою заявою.

Чи дізнаюся я в заявці, в якому статусі обробки знаходиться моя заявка?

Так. Ви можете перевірити статус свого запиту в будь-який час після входу в додаток.

Що робити, якщо я введу неправильні дані в додатку або мені потрібно щось додати?

Якщо ми виявимо помилку під час обробки, ми надішлемо вам інформацію за допомогою повідомлення, у вигляді SMS-повідомлення, електронної пошти або ви зможете знайти її в мобільному/веб-додатку після входу в нього.

Як я дізнаюся, чи буде мені виплачена допомога?

Якщо інформація, яку ви надаєте, правильна, ми обробимо ваш запит якомога швидше. Ви можете дізнатися, що ми виплатили вам допомогу і скільки саме, увійшовши в мобільний/веб-додаток.

Що означає безкоштовне харчування?

Безкоштовним харчуванням вважається сніданок, обід, вечеря. Якщо хоча б один з цих прийомів їжі забезпечує сама людина, це не вважається безкоштовним харчуванням.

Якщо я працюю тільки за їжу, чи потрібно вказувати, що я працюю навіть в цьому випадку?

Так, інформація про працевлаштування повинна бути включена в заяву.

Де можна отримати допомогу з заповненням заяви на отримання гуманітарної допомоги?

Якщо у вас виникли питання, пов'язані із заповненням даних у мобільному/веб-додатку, або вам необхідно проконсультуватися з нами з питань, пов'язаних з гуманітарною допомогою, будь ласка, зв'яжіться з нашими колегами (можливо, також українською) за телефоном +420 950 180 100, або напишіть на ua@uradprace.cz  або подивіться це відео з порадами, як заповнити електронну або паперову заяву крок за кроком.

Найчастіші запитання та відповіді щодо пошуку роботи

Як Центр зайнятості Чеської Республіки може допомогти мені з пошуком роботи? 
Якщо ви зацікавлені в пошуку роботи за допомогою Центр зайнятості Чеської Республіки, то ви можете:

Що я маю для цього зробити? 
Подайте письмову заяву про працевлаштування як зареєстрованого шукача, яка знаходиться на порталі Міністерства праці та соціальних справ. Якщо ви хочете бути зареєстрованими як шукач роботи, коли обсяг обов’язків з вашого боку менший, ви також повинні подати заяву.

Яка різниця між кандидатом та шукачем роботи? 
Фізична особа на підставі письмового звернення ведеться в обліку осіб, які шукають роботу. Для тих, хто цікавиться працевлаштуванням, Державна служба зайнятості Чеської Республіки є посередником підходящого працевлаштування, надає програми консультування та може надати перепідготовку. Шукача роботи також можна працевлаштувати.

Фізична особа на підставі письмової заяви включається до реєстру кандидатів на роботу. Кандидатові на роботу Державна служба зайнятості Чеської Республіки опосередковує відповідну роботу за допомогою інших інструментів і заходів активної політики зайнятості. Ви можете звернутися до Державної служби зайнятості Чеської Республіки для виплати щомісячної допомоги по безробіттю, але там становлені умови для отримання допомоги по безробіттю. Виплата щомісячної допомоги по безробіттю регулюється положеннями розділу 39 Закону № 435/2004 «Про зайнятість».


Де я можу знайти список вакансій?
Пропозицію вакансій можна переглянути на сайті Державної служби зайнятості Чеської Республіки. Відповідні вакансії також можуть кандидат та шукач роботи консультувати з шукача працівником, призначеним до нього/її Державною службою зайнятості Чеської Республіки, з яким він/вона намагається знайти відповідну роботу. Окрім реєстрації вакансій у Державній службі зайнятості Чеської, на ринку існують приватні інтернет-портали, які здійснюють реєстрацію та посередництво при працевлаштуванні.

Чи можу я влаштуватися на роботу?
Так, можна працювати без обмежень. Для цього вам не потрібні спеціальні дозволи. Ви маєте такі ж права, як і громадяни Чешської республіки. Ви будете максимально захищені, коли вступите в трудові відносини, які роботодавець укладе з вами. Інші трудові відносини - це договір про виконання або трудовий договір. Завжди вимагайте письмовий трудовий договір або угоду. Додаткова інформація у сфері трудового права.

Чи можу я працювати за своєю професією? 
Якщо ви шукаєте роботу, для якої вам не потрібні ніякі докази кваліфікації чи рівня освіти, ви можете почати негайно. Наприклад, якщо вам потрібно підтвердити свою освіту або ліцензію на зварювальну роботу, а у вас немає цих документів, то ви поки не можете виконувати таку роботу.

Якщо я отримаю гуманітарну допомогу і почну працювати, я її втрачу? Який є розділ між сімєю з дітьми та окремою особою?
У пунктах 2 аж 6 заяви про надання гуманітарної допомоги заявник повинен вказати, серед іншого, дохід від роботи. Цей дохід буде оцінеий лише у заявника, який є одержувачем доходу. Тому дохід буде залежати від розміру такого доходу від роботи. Якщо діти не мають доходу, оцінюватися небудуть. Гуманітарна допомога завжди пов’язана з конкретою людиною, а не з сім’єю.

Яка різниця між кандидатом на працевлаштування/безробітним та тим хто шукає роботу?

У випадку, якщо людина втратила роботу або не мала її протягом певного часу, вона може звернутися до Державного центру зайнятості Чеської Республіки в письмовій формі з проханням організувати підходящу роботу. Якщо він відповідає умовам, передбаченим законодавством, він стане кандидатом на працевлаштування/безробітним. Він також може подати заяву на отримання допомоги по безробіттю. Але будьте обережні! Право на це не виникає автоматично. Завжди повинні виконуватися умови згідно чинного законодавства. Суть полягає в тому, що, простіше кажучи, заявник протягом останніх двох років пропрацював щонайменше 12 місяців, і за цей час з його доходів, наприклад, у «бригадах», сплачувалося пенсійне страхування. Або ця вимога буде виконана так званими періодами заміни. Під час реєстрації він повинен інтенсивно співпрацювати з Державним центром зайнятості Чеської Республіки, щоб отримати роботу. У разі вступу на гарантовану перепідготовку йому може виплачуватися допомога на перепідготовку у випадках, передбачених законом.

Люди також можуть бути включені до обліку Державного центру зайнятості Чеської Республіки як особи, які шукають роботу. Це стосується всіх, хто перебуває у відпустці по вагітності та пологах, студентів чи робітників або тих, хто просто не хоче виконувати обов’язки кандидатом на працевлаштування. На відміну від шукача роботи, будь-хто, хто цікавиться працевлаштуванням, може стати шукачем роботи і з цією метою звернутися до будь-якого контактного офісу Державного центру зайнятості для включення до реєстру шукачів роботи. Державний центр зайнятості Чеської Республіки є посередником відповідного працевлаштування, надає йому професійні консультації, а також може надати йому перепідготовку в територіальному районі його проживання. Шукач роботи не має права на допомогу по безробіттю або на перекваліфікацію.

 

Poslední aktualizace: 24. 7. 2023

Menu