Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce (NoPP - VPP)

logo

Název projektu:

Nové pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce (NoPP - VPP)

Doba realizace:

1. 9. 2015 – 31. 3. 2019

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob dlouhodobě nezaměstnaných, zejména méně kvalifikovaných, osob na pracovní trh. U osob dlouhodobě nezaměstnaných se velmi často projevují stavy frustrace, beznaděje a především jsou tyto osoby často demotivované od dalšího hledání zaměstnání, což může vést k částečnému nebo úplnému sociálnímu vyloučení. Dlouhodobě nezaměstnaná osoba ztrácí pracovní návyky a stává se závislá na systému stání sociální péče. Dochází ke ztrátě jejích pracovních návyků, způsobující velmi výrazné komplikace při návratu do pracovního poměru.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání (ÚoZ), kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o:

  1. UoZ vedené v evidenci UoZ Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo
  2. UoZ, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče nebo
  3. UoZ, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci UoZ Úřadu práce ČR nebo
  4. osoby krom UoZ vymezených v § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, o nichž Úřad práce usoudí, že jim není možné zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem a je potřeba jim věnovat zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný vážný důvod je např. rovněž považováno ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání mohou prostřednictvím projektu využít jeden z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to konkrétně veřejně prospěšné práce (VPP).

Veřejně prospěšné práce jsou zaměřeny na vytvoření časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech jako zajišťovaní pomocných prací v oblasti charity, při kulturních a sportovních akcích, aktivity ve školských zařízeních či aktivity související s ochranou přírody. ÚP ČR může poskytnout na základě písemné dohody měsíční příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů na podpořeného uchazeče o zaměstnání až do výše 16 tis. Kč. ÚP ČR poskytuje příspěvek nejdéle po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí - za ně lze považovat obecně prospěšné instituce, které se zabývají vzděláním a vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností a obecně prospěšné společnosti.

Tato aktivita (VPP) umožňuje obnovit, získat, či posílit pracovní návyky. Může být nápomocna v sociální integraci jedince a v některých případech může sloužit i jako prevence sociálně patologických jevů. Aktivita je směřována především na obtížně umístitelné uchazeče o zaměstnání, jimž ÚP ČR dlouhodobě věnuje zvýšenou pozornost. Jedná se o uchazeče o zaměstnání se závažnějšími handicapy na trhu práce, kterým není možné pro jejich individuální charakteristiky zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt NoPP - VPP přímo navazuje na jednu z klíčových aktivit projektu Nové pracovní příležitosti (NoPP).

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.