Nové pracovní příležitosti (NoPP)

logo

Název projektu:

 

Doba realizace:

1. 4. 2015 – 31. 3. 2017

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní trh. U osob dlouhodobě nezaměstnaných se velmi často projevují stavy frustrace, beznaděje a především jsou tyto osoby často demotivované od dalšího hledání zaměstnání, což může vést k částečnému nebo úplnému sociálnímu vyloučení. Dlouhodobě nezaměstnané osoby ztrácí pracovní návyky a stávají se závislé na systému stání sociální péče. Dochází ke ztrátě jejich pracovních návyků, způsobující velmi výrazné komplikace při návratu do pracovního poměru. Osoby dlouhodobě setrvávající bez zaměstnání se stávají pro potencionálního zaměstnavatele často nezajímavé pro zaměstnání, právě z důvodů ztráty pracovních návyků a odborné kvalifikace.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání (ÚoZ), kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o:

  1. UoZ vedené v evidenci UoZ Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo
  2. UoZ, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče nebo
  3. UoZ, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci UoZ Úřadu práce ČR nebo
  4. osoby krom UoZ vymezených v § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, o nichž Úřad práce usoudí, že jim není možné zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem a je potřeba jim věnovat zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný vážný důvod je např. rovněž považováno ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání mohou prostřednictvím projektu využít dva z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM).

Veřejně prospěšné práce jsou zaměřeny na vytvoření časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech jako zajišťovaní pomocných prací v oblasti charity, při kulturních a sportovních akcích, aktivity ve školských zařízeních či aktivity související s ochranou přírody. ÚP ČR může poskytnout na základě písemné dohody měsíční příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů na podpořeného uchazeče o zaměstnání až do výše 24 tis. Kč. ÚP ČR poskytuje příspěvek nejdéle po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Společensky účelná pracovní místa vyhrazená spočívají ve vyhrazení pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR, přičemž zaměstnavateli je na částečnou úhradu mzdových nákladů na zaměstnaného uchazeče o zaměstnání na tomto místě poskytován od ÚP ČR příspěvek v max. měsíční výši 24 tis. Kč, a to až po dobu 12 měsíců.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt NoPP přímo navazuje na dříve realizovaný projekt Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti a slouží zejména k zabezpečení realizace aktivit při přechodu financování z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Operační program Zaměstnanost. Po vyčerpání přiděleného rozpočtu projektu NoPP bude možné využít navazující projekty Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce (NoPP – VPP) a Nové pracovní příležitosti – Společensky účelná pracovní místa vyhrazená (NoPP – SÚPM).

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 18. 10. 2022