Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená (NoPP - SÚPM)

logo

Název projektu:

Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená (NoPP - SÚPM)

Doba realizace:

1. 9. 2015 – 31. 3. 2019

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000058

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt je zaměřen na podporu vstupu nebo návratu osob s nedostatečnou nebo žádnou pracovní zkušeností na pracovní trh. U osob dlouhodobě nezaměstnaných se velmi často projevují stavy frustrace, beznaděje a především jsou tyto osoby často demotivované od dalšího hledání zaměstnání, což může vést k částečnému nebo úplnému sociálnímu vyloučení. Dlouhodobě nezaměstnaná osoba ztrácí pracovní návyky a stává se závislá na systému stání sociální péče. Dochází ke ztrátě jejich pracovních návyků, kvalifikace a tím i šance k dalšímu uplatnění na trhu práce. Osoba dlouhodobě setrvávající bez zaměstnání se stává pro potencionálního zaměstnavatele často nezajímavou pro zaměstnání, právě z důvodů ztráty pracovních návyků a odborné kvalifikace.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání (ÚoZ), kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o:

  1. UoZ vedené v evidenci UoZ Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců nebo
  2. UoZ, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) či péči o dítě věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče nebo
  3. UoZ, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci UoZ Úřadu práce ČR nebo
  4. osoby krom UoZ vymezených v § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, o nichž Úřad práce usoudí, že jim není možné zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem a je potřeba jim věnovat zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce. Za jiný vážný důvod je např. rovněž považováno ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání mohou prostřednictvím projektu využít jeden z nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to konkrétně společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM).

Společensky účelná pracovní místa vyhrazená spočívají ve vyhrazení pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání na základě dohody zaměstnavatele s ÚP ČR, přičemž zaměstnavateli je na úhradu mzdy na tomto místě poskytován od ÚP ČR příspěvek, a to až po dobu 12 měsíců. SÚPM vyhrazená přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy (zdravotní omezení, věk, péče o dítě do 15 let, žádná praxe) na trhu práce, kterým nelze v současnosti zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům APZ a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění uchazečů na trhu práce. Tento nástroj APZ snižuje návratnost jedince do evidence ÚP ČR. Prostřednictvím realizace tohoto nástroje dojde u uchazečů o zaměstnání k udržení a obnovení či získání základních pracovních návyků a k získání motivace k práci.

Realizace této aktivity přispěje například k zaměstnání osob padesátiletých a starších, které patří ke kategorii osob dlouhodobě ohrožených na trhu práce, nebo například k vytvoření pracovních míst pro uchazeče do 30 let věku, kteří z důvodu nedostatečné praxe, případně z důvodu kvalifikace neuplatnitelné na trhu práce, zůstávají v evidenci ÚP ČR bez perspektivy nalézt vhodné zaměstnání. Vytváření SÚPM představuje jeden z mála způsobů, jak také motivovat zaměstnavatele k vytváření dlouhodobějších pracovních příležitostí pro cílovou skupinu výše zmíněných uchazečů.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt NoPP – SÚPM přímo navazuje na jednu z klíčových aktivit projektu Nové pracovní příležitosti (NoPP).

Kde získat více informací?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.