Nová etapa (NOE)

Doba realizace: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2027
Reg. č. projektu: CZ.03.01.01/00/22_015/0002653
Zdroj financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Předmětem projektu je zvýšit šance osob ve věkové skupině 30 – 54 let na jejich uplatnění na trhu práce a setrvání na něm, a to prostřednictvím palety nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti dle individuálních potřeb klienta.

 

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti zejména osob se specifickými potřebami prostřednictvím odstranění bariér, které jim brání v uplatnění se na trhu práce, včetně podpory vytváření pracovních míst a zvýšení zaměstnatelnosti osob z řad cílových skupin prostřednictvím podpory individuálního dalšího vzdělávání vedoucího ke zvýšení, prohloubení, rozšíření nebo získání profesní kvalifikace.

Pro koho je projekt určen?

 

  1. Klienty ÚP ČR ve věku 30 až 54 let:
  • uchazeči o zaměstnání - osoby zařazené ÚP ČR do evidence UoZ;
  • zájemci o zaměstnání - osoby zařazené ÚP ČR do evidence ZoZ;

 

  1. Neaktivní osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním se pro tuto definici rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané, tj. osoby, které nejsou evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání ani jako zájemce o zaměstnání, avšak mají zájem využít služeb ÚP ČR, které nejsou vázány ani na jednu z těchto evidencí, zejména tedy kariérového poradenství.

Jaké aktivity jsou v projektu realizovány?

 

Poradenství

 

Individuální poradenství – služba Úřadu práce ČR cílená na konkrétního klienta, která probíhá ve vztahu poradce – klient. Klientům je průběžně poskytováno individuální poradenství pro zprostředkování zaměstnání po celou dobu jeho účasti v projektu.

Skupinové poradenství/Poradenské aktivity/Motivační aktivity – služba Úřadu práce ČR poskytovaná skupině klientů se specifickými potřebami zjištěnými v průběhu poradenského procesu, a to k zajištění poradenské a informační činnosti v rámci zprostředkování zaměstnání
a kariérové poradenství.

 

Díky absolvování jedné z forem diagnostik (bilanční diagnostika, diagnostika profesních kompetencí) bude možné účastníky efektivně profilovat a zařazovat do dalších aktivit projektu dle jejich schopností a aktuálních potřeb, jež jim usnadní vstup, i návrat na trh práce, udržení zaměstnání.

 

Rekvalifikace, profesní kvalifikace

 

Vstupu na trh práce mohou v projektu dle individuálních potřeb klientů předcházet rekvalifikace. Rekvalifikace jsou zaměřeny zejména na získání odborných znalostí
a dovedností vyžadovaných pro uplatnění na trhu práce, a to s cílem pomoci klientovi připravit se na konkrétní pozici anebo očekávání na trhu práce, a tím zvýšit jeho zaměstnanost.

 

Zprostředkování zaměstnání

 

Hlavním cílem je podpora klienta dotovaným a nedotovaným zaměstnáním. Nástroje APZ využívané v rámci této aktivity jsou Společensky účelná pracovní místa vyhrazená (včetně zkráceného úvazku), Sdílená pracovní místa, SÚPMV – zřízené za účelem výkonu SVČ, Příspěvek na zapracování.

 

Doprovodná opatření

 

Jedná se např. o případné proplácení prokázaných cestovních výdajů na aktivity projektu, proplacení poplatků za vydání potvrzení ke zdravotní způsobilosti (např. před nástupem
na rekvalifikaci), zdravotní průkazy, výpisy z rejstříku trestů, v odůvodněných případech je možné využít služeb hlídání dětí a jiných závislých členů rodiny nebo příspěvek na podporu regionální mobility (příspěvek na dojížďku).

Jak se zapojit do projektu a kde získat bližší informace?

 

Pro více informací se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR. Podrobnosti Vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na e-mailu: callcentrum@uradprace.cz.