Nepojistné sociální dávky - Videa, podcasty

České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY STATE SOCIAL SUPPORT BENEFITS SONSTIGE SOZIALLEISTUNGEN
DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI BENEFITS IN MATERIAL NEED STAATLICHE SOZIALHILFE
DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BENEFITS FOR PERSONS WITH DISABILITIES LEISTUNGEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI CARER'S ALLOWANCE PFLEGEGELD
DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE A ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVKY
NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ
OBECNÉ INFORMACE GENERAL INFORMATION ALLGEMEINE INFORMATIONEN

 

rodina domov

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

Mimořádná okamžitá pomoc

Postihla Vás vážná mimořádná událost? Řešíte následky povodně, vichřice, požáru? Ocitli jste se bez finančních prostředků a nemůžete si pořídit pračku, ledničku nebo jiný spotřebič? Jste prokazatelně v hmotné nouzi? Pak můžete na uvedené situace uplatnit žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.

Application for Immediate emergency assistance

die Soforthilfe in Aussergewöhnlich

Příspěvek na živobytí

Nemáte peníze na jídlo, ošacení, obuv či hygienické potřeby? Můžete si požádat o příspěvek na živobytí. Tato dávka ze systému hmotné nouze je určena na úhradu základních životních potřeb jednotlivce nebo rodiny.

Subsistence benefit

Unterhaltsbeihilfe

 

Doplatek na bydlení

Nemáte dostatečné prostředky na zaplacení nájmu a služeb spojených s bydlením ani poté, co Vám Úřad práce ČR přiznal příspěvek na bydlení? Můžete požádat o doplatek na bydlení. Jde o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi, která slouží jako specifická pomoc státu lidem, jež mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení.

Additional housing benefit

Wohnkostenzuschuss

 

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

Příspěvek na bydlení

 

Nemáte dostatečné prostředky na zaplacení nájmu a služeb spojených s bydlením? Můžete si uplatnit u Úřadu práce ČR žádost o příspěvek na bydlení. Jak si můžete podat žádost, Vám vysvětlíme v tomto videu.

Housing benefit

Wohngeld 

Rodičovský příspěvek

Narodilo se Vám dítě a skončila Vám výplata peněžité pomoci v mateřství? Podejte si žádost o rodičovský příspěvek.

Application for parental benefits

das Elterngeld

 

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dávka určená rodinám s nezaopatřenými dětmi. Jejím cílem je pomoci rodinám, které prokazatelně potřebují, pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v domácnosti nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Application for child support

das Kindergeld

Pohřebné

Zemřela Vám blízká osoba? Vypravili jste v poslední době pohřeb dítěti nebo jeho rodiči? Můžete požádat o pohřebné. Touto dávkou přispívá Úřad práce ČR na náklady spojené se zajištěním pohřbu.

Funeral expenses payment

das Sterbegeld

 

Porodné

Narodilo se Vám dítě a nemáte dostatek financí na pořízení věcí, které miminko potřebuje? Požádejte si o porodné. Tuto jednorázovou dávku poskytuje Úřad práce ČR rodinám s nízkými příjmy a přispívá jim tak na náklady související s narozením prvního nebo druhého dítěte.

Childbirth allowance

Geburtsbeihilfe

 

Náhradní výživné

Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neplatí vůbec, nebo ho platí v nižší částce.

 

Příspěvek na péči

Dávka příspěvek na péči je určena lidem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují péči a pomoc při zvládání některé z 10 základních životních potřeb. Jejich seznam stanoví zákon. Patří mezi ně mimo jiné mobilita, orientace, komunikace, tělesná hygiena nebo třeba péče o domácnost. Příspěvek je určen na úhradu této péče a pomoci.

Carer's allowance

Pflegegeld

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Průzkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz osoby se zdravotním postižením je určen osobám, kterým je více než jeden rok a trpí dlouhodobým tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, včetně poruchy autistického spektra, jež podstatně omezuje jejich schopnost pohyblivosti nebo orientace. Existují cekem tři typy průkazu osoby se zdravotním postižením. Odvíjí se od stupně funkčního postižení pohyblivosti nebo orientace a poruchy autistického spektra. Jsou to průkazy s označením TP, ZTP a ZTP/P.

Disability card

der Behindertenausweis

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka určená lidem se zdravotním postižením, kterým je více než jeden rok. Současně musí mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Zároveň také platí podmínka, že se tito lidé v kalendářním měsíci za úhradu dopravují nebo jsou dopravováni.

Mobility allowance

Mobilitätsbeihilfe

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová peněžitá dávka určená osobám se zdravotním postižením trvajícím déle než jeden rok. Konkrétně se jedná o postižení jako je těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké postižení zraku či sluchu anebo postižení interní povahy. V případě příspěvku na pořízení motorového vozidla pak seznam doplňuje ještě hluboká mentální retardace.

Special aid allowance

Zuschuss für den Erwerb eines speziellen Hilfsmittels

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE A ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVKY

Odměna pěstouna

Tato opakující se dávka se týká všech pěstounů poskytujících dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči. Tedy pečují buď dlouhodobě o dítě, jemuž byli vybráni jako vhodní pěstouni nebo mají dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu.

 

 

 

Příspěvek při pěstounské péči

Nárok na opakující se dávku pěstounské péče vzniká tehdy, pokud o dítě osobně pečuje osoba příbuzná nebo blízká. Například prarodiče, tety, strýcové, zletilí sourozenci apod. Týká se i případů, kdy si pěstoun sám dítě vybere, protože se už navzájem znají, a požádá o jeho svěření do své pěstounské péče, třeba v rámci širší rodiny nebo komunity.

 

 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Prostřednictvím opakovaně vyplácené dávky pomáhá stát pěstounům pokrýt výdaje spojené s péčí o dítě. Tedy např. na nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních pomůcek.

 

 

 

Jednorázové dávky pěstounské péče

Příspěvek při převzetí dítěte - V momentě, kdy pěstoun převezme dítě do své péče, je třeba pořídit mu například oblečení, obuv nebo další předměty osobní spotřeby. Právě takové situace pomáhá řešit tato dávka. 

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla - Nárok na dávku má pěstoun, který pečuje minimálně o 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu.

 

Zaopatřovací příspěvek opakující se

Dávka je určena pro mladé dospělé odcházející z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounské péče, poručenství apod.). Jejím prostřednictvím pomáhá stát pokrýt výdaje mladého dospělého na jeho potřeby po osamostatnění se.

 

 

 

Zaopatřovací příspěvek jednorázový

V době, kdy se mladí dospělí osamostatňují a potřebují finanční pomoc při startu do nového života, jim stát pomáhá prostřednictvím jednorázového zaopatřovacího příspěvku. Týká se těch, kteří vyrůstali v náhradní rodinné péči, tedy u pěstounů, poručníků apod., nebo v ústavním zařízení, například v dětském domově. Zaopatřovací příspěvek jednorázový nahrazuje od 1. 1. 2022 příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Poslední aktualizace: 20. 12. 2023