Nepojistné sociální dávky - Videa

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
Bez titulků České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Žádost o příspěvek na živobytí Žádost o příspěvek na živobytí Subsistence benefit Unterhaltsbeihilfe
  Žádost o doplatek na bydlení Additional housing benefit Wohnkostenzuschuss
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc Application for Immediate emergency assistance die Soforthilfe in Aussergewöhnlich

 

DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY
Bez titulků České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Žádost o rodičovský příspěvek Žádost o rodičovský příspěvek Application for parental benefits das Elterngeld
  Žádost o příspěvek na bydlení Housing benefit Wohngeld
Žádost o přídavek na dítě Žádost o přídavek na dítě Application for child support das Kindergeld
Pohřebné Pohřebné Funeral expenses payment das Sterbegeld
Porodné Porodné Childbirth allowance Geburtsbeihilfe

 

DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Bez titulků České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Žádost o příspěvek na mobilitu Žádost o příspěvek na mobilitu Mobility allowance Mobilitätsbeihilfe
Průkaz osoby se zdravotním postižením Průkaz osoby se zdravotním postižením Disability card der Behindertenausweis
Příspěvek na zvláštní pomůcku Příspěvek na zvláštní pomůcku Special aid allowance Zuschuss für den Erwerb eines speziellen Hilfsmittels
Příspěvek na péči Příspěvek na péči

Carer's allowance

Pflegebeihilfe

 

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE do 31. 12. 2021
Bez titulků České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Odměna pěstouna Odměna pěstouna Foster care remuneration Entgelt für Pflegeltern
Jednorázové dávky pěstounské péče Jednorázové dávky pěstounské péče One-off foster care benefit Einmalige Pflegeleistungen
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Allowance for a child's needs Beitrag zur Erstattung der Bedürfnisse des Kindes

 

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE A ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVKY od 1. 1. 2022
České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Odměna pěstouna    
Jednorázové dávky pěstounské péče    
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte    
Zaopatřovací příspěvek jednorázový    
Zaopatřovací příspěvek opakující se    
Příspěvek při pěstounské péči    

 

NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ
Bez titulků České titulky    
Náhradní výživné Náhradní výživné    

 

OBECNÉ INFORMACE
Bez titulků České titulky English Subtitles Deutsche Untertitel
Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR – partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Labour Office of the Czech Republic - a partner to the unemployed and employers Arbeitsamt der Tschechischen Republik – Partner für Arbeitslose und auch für Arbeitgeber
Jak komunikovat s Úřadem práce ČR Jak komunikovat s Úřadem práce ČR How can you communicate with the Labour Office of the Czech Republic? Kommunikation mit dem Arbeitsamt der Tschechischen Republik

Mimořádná okamžitá pomoc

Postihla Vás vážná mimořádná událost? Řešíte následky povodně, vichřice, požáru? Ocitli jste se bez finančních prostředků a nemůžete si pořídit pračku, ledničku nebo jiný spotřebič? Jste prokazatelně v hmotné nouzi? Pak můžete na uvedené situace uplatnit žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc s českými titulky

Application for Immediate emergency assistance

die Soforthilfe in Aussergewöhnlich

Příspěvek na živobytí

Nemáte peníze na jídlo, ošacení, obuv či hygienické potřeby? Můžete si požádat o příspěvek na živobytí. Tato dávka ze systému hmotné nouze je určena na úhradu základních životních potřeb jednotlivce nebo rodiny.

Žádost o příspěvek na živobytí s českými titulky

Subsistence benefit

Unterhaltsbeihilfe

Doplatek na bydlení

Nemáte dostatečné prostředky na zaplacení nájmu a služeb spojených s bydlením ani poté, co Vám Úřad práce ČR přiznal příspěvek na bydlení? Můžete požádat o doplatek na bydlení. Jde o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi, která slouží jako specifická pomoc státu lidem, jež mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení.

Additional housing benefit 

Wohnkostenzuschuss

Příspěvek na bydlení

Nemáte dostatečné prostředky na zaplacení nájmu a služeb spojených s bydlením? Můžete si uplatnit u Úřadu práce ČR žádost o příspěvek na bydlení. Jak si můžete podat žádost, Vám vysvětlíme v tomto videu.

Rodičovský příspěvek

Narodilo se Vám dítě a skončila Vám výplata peněžité pomoci v mateřství? Uplatněte si žádost o rodičovský příspěvek. V tomto videu Vám poradíme, jak podat žádost a na co při jejím vyplňování nezapomenout.

Žádost o rodičovský příspěvek s českými titulky

Application for parental benefits

das Elterngeld

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dávka určená rodinám s nezaopatřenými dětmi. Jejím cílem je pomoci rodinám, které prokazatelně potřebují, pokrýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v domácnosti nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.

Žádost o přídavek na dítě s českými titulky

Application for child support

das Kindergeld

Příspěvek na péči

Dávka příspěvek na péči je určena lidem od jednoho roku věku, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují péči a pomoc při zvládání některé z 10 základních životních potřeb. Jejich seznam stanoví zákon. Patří mezi ně mimo jiné mobilita, orientace, komunikace, tělesná hygiena nebo třeba péče o domácnost. Příspěvek je určen na úhradu této péče a pomoci.

Žádost o příspěvek na péči s českými titulky

Carer's allowance

Pflegebeihilfe

Průzkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz osoby se zdravotním postižením je určen osobám, kterým je více než jeden rok a trpí dlouhodobým tělesným, smyslovým nebo duševním postižením, včetně poruchy autistického spektra, jež podstatně omezuje jejich schopnost pohyblivosti nebo orientace. Existují cekem tři typy průkazu osoby se zdravotním postižením. Odvíjí se od stupně funkčního postižení pohyblivosti nebo orientace a poruchy autistického spektra. Jsou to průkazy s označením TP, ZTP a ZTP/P.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Disability card

der Behindertenausweis

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se dávka určená lidem se zdravotním postižením, kterým je více než jeden rok. Současně musí mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Zároveň také platí podmínka, že se tito lidé v kalendářním měsíci za úhradu dopravují nebo jsou dopravováni.

Žádost o příspěvek na mobilitu s českými titulky

Mobility allowance

Mobilitätsbeihilfe

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová peněžitá dávka určená osobám se zdravotním postižením trvajícím déle než jeden rok. Konkrétně se jedná o postižení jako je těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké postižení zraku či sluchu anebo postižení interní povahy. V případě příspěvku na pořízení motorového vozidla pak seznam doplňuje ještě hluboká mentální retardace.

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku s českými titulky

Special aid allowance

Zuschuss für den Erwerb eines speziellen Hilfsmittels

Odměna pěstouna (do 31. 12. 2021)

V případě, že dítě nemůže vyrůstat ve vlastní biologické rodině, je nejlepším řešením náhradní rodinná péče. Má několik forem, mezi ty nejčastěji využívané patří pěstounská péče. Jedním z jejich důležitých aspektů je i její hmotné zabezpečení ze strany státu. Proto poskytuje pěstounům hned několik různých dávek. Patří mezi ně i odměna pěstouna.

Odměna pěstouna s českými titulky

Foster care remuneration

Entgelt für Pflegeltern

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte (do 31. 12. 2021)

Prostřednictvím této opakovaně vyplácené dávky pomáhá stát pěstounům pokrýt výdaje spojené s péčí o dítě. Tedy např. na nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních pomůcek. Nárok na dávku má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Další podrobnosti se dozvíte v tomto videu.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte s českými titulky

Allowance for a child's needs

Beitrag zur Erstattung der Bedürfnisse des Kindes

Jednorázové dávky pěstounské péče (do 31. 12. 2021)

Pokud dítě nemá rodiče, nebo ti o něj nejeví zájem, je nejlepším řešením náhradní rodinná péče. Mezi její nejčastěji využívané formy patří pěstounská péče. Jedním z důležitých aspektů je také hmotné zabezpečení ze strany státu. Proto Úřad práce ČR poskytuje pěstounům hned několik různých dávek. Pojďme si představit tři z nich. Jedná se o dávky jednorázové.

Jednorázové dávky pěstounské péče s českými titulky

One-off foster care benefit

Einmalige Pflegeleistungen

Pohřebné

Zemřela Vám blízká osoba? Vypravili jste v poslední době pohřeb dítěti nebo jeho rodiči? Můžete požádat o pohřebné. Touto dávkou přispívá Úřad práce ČR na náklady spojené se zajištěním pohřbu.

Pohřebné s českými titulky

Funeral expenses payment

das Sterbegeld

Porodné

Narodilo se Vám dítě a nemáte dostatek financí na pořízení věcí, které miminko potřebuje? Požádejte si o porodné. Tuto jednorázovou dávku poskytuje Úřad práce ČR rodinám s nízkými příjmy a přispívá jim tak na náklady související s narozením prvního nebo druhého dítěte.

Porodné s českými titulky

Childbirth allowance

Geburtsbeihilfe

Náhradní výživné

Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu (na základě exekučního titulu) platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti (dětem) neplní. Tedy výživné neplatí vůbec, nebo ho platí v nižší částce.

Náhradní výživné s českými titulky

Odměna pěstouna (od 1. 1. 2022)

Tato opakující se dávka se týká všech pěstounů poskytujících dítěti zprostředkovanou pěstounskou péči. Tedy pečují buď dlouhodobě o dítě, jemuž byli vybráni jako vhodní pěstouni nebo mají dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu.

Příspěvek při pěstounské péči(od 1. 1. 2022)

Nárok na opakující se dávku pěstounské péče vzniká tehdy, pokud o dítě osobně pečuje osoba příbuzná nebo blízká. Například prarodiče, tety, strýcové, zletilí sourozenci apod. Týká se i případů, kdy si pěstoun sám dítě vybere, protože se už navzájem znají, a požádá o jeho svěření do své pěstounské péče, třeba v rámci širší rodiny nebo komunity.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte(od 1. 1. 2022)

Prostřednictvím opakovaně vyplácené dávky pomáhá stát pěstounům pokrýt výdaje spojené s péčí o dítě. Tedy např. na nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo třeba školních pomůcek.

 

Jednorázové dávky pěstounské péče(od 1. 1. 2022)

Příspěvek při převzetí dítěte

V momentě, kdy pěstoun převezme dítě do své péče, je třeba pořídit mu například oblečení, obuv nebo další předměty osobní spotřeby. Právě takové situace pomáhá řešit tato dávka. 

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na dávku má pěstoun, který pečuje minimálně o 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu.

Zaopatřovací příspěvek opakující se(od 1. 1. 2022)

Dávka je určena pro mladé dospělé odcházející z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounské péče, poručenství apod.). Jejím prostřednictvím pomáhá stát pokrýt výdaje mladého dospělého na jeho potřeby po osamostatnění se.

Zaopatřovací příspěvek jednorázový(od 1. 1. 2022)

V době, kdy se mladí dospělí osamostatňují a potřebují finanční pomoc při startu do nového života, jim stát pomáhá prostřednictvím jednorázového zaopatřovacího příspěvku. Týká se těch, kteří vyrůstali v náhradní rodinné péči, tedy u pěstounů, poručníků apod., nebo v ústavním zařízení, například v dětském domově. Zaopatřovací příspěvek jednorázový nahrazuje od 1. 1. 2022 příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Poslední aktualizace: 2. 11. 2022