Lucembursko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu - pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo na stránky lucemburských úřadů práce - http://www.adem.public.lu/

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Registrace pobytu
5. Sociální zabezpečení, daně a formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Lucemburské velkovévodství je druhou nejmenší zemí EU, dosahuje však nejvyššího HDP na hlavu na světě. Administrativně se člení na tři distrikty (districts), 12 kantonů (cantons) a 105 komun (communes). Úředními jazyky jsou zde lucemburština, němčina a francouzština, měnovou jednotkou je euro (EUR). V hlavním městě Lucemburku (Luxembourg) sídlí tři instituce EU: Soudní dvůr EU, Evropská investiční banka a Evropský účetní dvůr. Z celkového počtu 613 894 obyvatel je 47,5 % cizinců (2019, zdroj: Statec). Z hlediska pracovního trhu se jedná o zemi, kde je vysoká pracovní mobilita běžným jevem, řada lidí dojíždí za prací do Lucemburska ze sousedních států. Míra nezaměstnanosti patří k nejnižším v Evropě - v lednu 2020 byla míra nezaměstnanosti 5,5 %; zdroj: www.statistiques.public.lu).

2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pro práci v Lucembursku pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Občané EU nebo EHP mají právo pracovat a využívat volného pohybu osob v jakékoliv členské zemi EU/EHP. Pro pobyt kratší než tři měsíce stačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas, při pobytu delším než tři měsíce je nutná registrace u místních úřadů.

4. Registrace pobytu

V případě pobytu delšího než tři měsíce je do 8 dnů od příjezdu potřeba vyplnit prohlášení o příjezdu (déclaration d’arrivée) na příslušném úřadu (l´administration communale) v místě bydliště. Nejpozději tři měsíce po příjezdu je potom nutné vyplnit registrační formulář (déclaration d’enregistrement). Po pěti letech nepřerušeného pobytu na území Lucemburska mají občané EU/EHP právo požádat o trvalý pobyt (attestation de séjour permanent).

Bližší informace k registračním procedurám v Lucembursku pro občany EU/EHP, jejich rodinné příslušníky a občany třetích zemí v angličtině, francouzštině a němčině: http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/index.html

5. Sociální zabezpečení, daně a formulář U1 (E 301)

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ: https://web.mpsv.cz/web/cz/volny-pohyb-osob-1 / http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie

Zaměstnavatel by měl zaměstnance od vzniku pracovního poměru zaregistrovat na úřadu sociálního zabezpečení (Centre Commun de la Sécurité Sociale):

Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS)
Département Affiliation
125 Route d'Esch
L-2975 Luxembourg

Web: http://www.ccss.lu/

Zdravotní a sociální pojištění
Příspěvky na sociální zabezpečení se v roce 2020 odvíjejí podle indexu 834.76 EUR. Minimální vyměřovací základ činí  2.141,99 EUR, maximální vyměřovací základ je stanoven na 10.709,95 EUR = pětinásobek minimální mzdy Salaire Social Minimum (SSM).

Přehled odvodů a příspěvků sociálního zabezpečení.

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak ČR, tak Lucembursko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (51/2014 Sb.m.s.).

Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“, nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání lucemburských dávek v nezaměstnanosti jsou: minimálně 26 odpracovaných a pojištěných týdnů během posledních 12 měsíců (nezapočítává se doba pracovní neschopnosti), nedobrovolná nezaměstnanost, mít bydliště na území Lucemburska, práceschopnost, aktivní hledání zaměstnání, ochota přijmout odpovídající zaměstnání, věk 16-64 let a registrace na lucemburském úřadu práce - Agence pour le développement de l'emploi (ADEM).

Více informací k problematice: http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/travail-emploi/chomage/index.html

V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země.

Před návratem do ČR je vhodné požádat na lucemburském úřadu práce (ADEM) o vystavení formuláře U1 (E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění na základě zaměstnání nebo SVČ. O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR. Bližší informace: Jak získat PD U1 (E 301) v jednotlivých zemích.

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku

Informace na portále Evropské komise (německy, anglicky, francouzsky).

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Lucemburska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místa v Lucembursku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na lucemburský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i v Lucembursku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Lucemburska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm

     Ministère del´Éducation nationale, de l´Enfance et de la Jeunesse (MENJE)– Ministerstvo školství, dětí a mládeže
     29, rue Aldringen
     L-1111 Luxembourg
     Web: http://www.men.public.lu/index.html

     Centre de Documentation et d´Information sur l´Enseignement Supérieur (CEDIES) – Dokumentační a informační centrum o vyšším vzdělávání
     209, Route d´Esch
     L-1471 Luxembourg
     Web: http://www.cedies.public.lu/

8. Zdravotní péče a pojištění

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více na webu Kanceláře zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz a lucemburské státní zdravotní pojišťovny Caisse nationale de santé (CNS): http://www.cns.lu .

 9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (viz předchozí odstavec), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností v Lucembursku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení.                                                                                                 

10. Jak najít zaměstnání

Pracovní nabídky úřadů práce:
http://eures.europa.eu - evropský portál EURES
http://www.eureslux.org/ - lucemburský portál EURES
http://www.etat.lu/ADEM/ - lucemburské služby zaměstnanosti

Soukromé job portály:
http://www.monster.lu/
http://www.emploi.lu/

11. Minimální mzda

Od 1. 1. 2020 je minimální mzda stanovena zákonem takto: pro nekvalifikované pracovníky nad 18 let činí 2.141,99 EUR měsíčně (= SSM), pro kvalifikované pracovníky nad 18 let činí 2.570,39 EUR měsíčně.

SSM má několik úrovní podle klasifikace a věku:

  • Nekvalifikovaní pracovníci: 15-17 let (75 % SSM), 17-18 let (80 % SSM), nad 18 let (100 % SSM)
  • Kvalifikovaní pracovníci nad 18 let: 120 % SSM
Více informací na: http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/ressources-humaines/remuneration/paiement-remunerations/salaire/
 

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Zákon stanoví pracovní dobu na 40 hodin týdně s průměrně osmi hodinami denně. Pracovní doba nesmí překročit 10 hodin denně/48 hodin týdně. Všichni zaměstnanci mají nárok na 25 dnů dovolené v roce placených zaměstnavatelem. Doba dovolené může být zvýšena podle typu práce či kolektivní smlouvy.

Státní svátky a dny pracovního klidu: 1. 1., Velikonoční pondělí, 1. 5., Nanebevzetí Páně, Svatodušní svátky, 23. 6., 15. 8., 1. 11., 25. a 26. 12.

13. Sídla velvyslanectví

     Velvyslanectví Lucemburska v České republice, Estonsku a na Ukrajině
     Apolinářská 439/9, 128 00 Praha 2

     Telefon: (+420) 257 181 800; e-mail: prague.amb(a)mae.etat.lu; web: http://prague.mae.lu/cz/ 

     Velvyslanectví České republiky v Lucembursku
    
(Ambassade de la République Tchèque à Luxembourg)
     2, rond-point R. Schuman, L-2525 Luxembourg

     Telefon: 00352-264778; e-mail: luxembourg(a)embassy.mzv.cz; web: www.mzv.cz/luxembourg

14. Další zdroje informací

    http://eures.europa.eu – evropský portál EURES

    http://www.eureslux.org/ – lucemburský portál EURES

    http://www.luxembourg.lu – lucemburský informační portál

    http://www.etat.lu/ – rozcestník na lucemburské úřady a instituce

    http://www.mss.public.lu/ – lucemburské ministerstvo sociálních věcí (Ministère de la Sécurité sociale, MSS)

    http://www.ccss.lu/ – lucemburská správa sociálního zabezpečení (Centre commun de la sécurité sociale, CCSS)      

    http://www.impotsdirects.public.lu/ – lucemburská daňová zpráva (Administration des Contributions Directes, ACD)

    http://www.itm.lu – lucemburský inspektorát práce (Inspection du Travail et des Mines, ITM)

    http://www.statistiques.public.lu/ – lucemburský statistický portál (STATEC)

    http://www.luxemburg.cz/ – informační a komunikační portál Čechů a Slováků v Lucembursku

Poslední aktualizace: 12. 3. 2020