Informace k Brexitu

Důležitá data

OD 1. 2. 2020 JIŽ NENÍ VELKÁ BRITÁNIE ČLENEM EVROPSKÉ UNIE. 

VOLNÝ POHYB MEZI VELKOU BRITÁNIÍ A EU SKONČIL 31. 12. 2020.

OD 1. 1. 2021 VELKÁ BRITÁNIE ZAVEDLA PRO OBČANY EU BODOVÝ IMIGRAČNÍ SYSTÉM (POINT-BASED IMMIGRATION SYSTEM – PBS).

Dohody mezi EU a UK vztahující se k brexitu

Dne 31. 1. 2020 opustilo Spojené království Evropskou unii na základě podmínek sjednaných v tzv. Výstupové dohodě (Withdrawal Agreement), která vstoupila v účinnost dne 1. 2. 2020. Stranami výstupové dohody jsou Evropská unie, resp. členské státy a Spojené království. Ve Výstupové dohodě obě strany garantují uvedeným kategoriím občanů druhé strany a jejich rodinným příslušníkům zachování práv, kterých dosud požívali na základě unijního práva.

Na Výstupovou dohodu navazuje Dohoda o obchodu a spolupráci (Trade and Cooperation Agreement, dále jen „Dohoda“). Dohoda byla uzavřena na období 15 let, s účinností od 1. 1. 2021. Oblast sociálního zabezpečení je upravena v tzv. Protokolu o koordinaci sociálního zabezpečení.

Základní informace k dohodám mezi EU a UK

Výstupová dohoda

Výstupová dohoda zajišťuje, že osobám, které jsou vymezeny v osobním rozsahu, budou zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení.

Dále Výstupová dohoda rozlišuje období do konce přechodného období, tj. do 31. 12. 2020, kdy obě strany Výstupové dohody (EU a UK) plně aplikují unijní právo, a období od 1. 1. 2021, kdy mezi UK a EU nebude existovat volný pohyb osob (pracovníků), ale jsou zachována pobytová a pracovní práva a práva v sociálním zabezpečení, která byla založena před koncem přechodného období.

Dohoda o obchodu a spolupráci (dále „Dohoda“)

Dohoda zajišťuje přístup k sociálnímu zabezpečení pro všechny osoby, které podléhaly nebo podléhají předpisům smluvních stran.  Zároveň je stanovena podmínka, že se Dohoda použije pouze na osoby v tzv. přeshraniční situaci, tj. situaci, která zahrnuje jak jeden nebo více členských států na jedné straně, tak UK na straně druhé. Na osoby, jejichž situace je omezena ve všech ohledech pouze na jednu stranu Dohody, se ustanovení Dohody nevztahuje.

Součástí Dohody je Protokol o koordinaci sociálního zabezpečení (dále „Protokol“). Protokol vychází z textu Nařízení EP a Rady č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (více informací zde), přebírá jeho vybraná ustanovení (nikoli všechna) a stanoví řadu odchylek. Vytváří tak paralelní systém koordinace sociálního zabezpečení pro osoby pokryté Protokolem.

Do osobního rozsahu Dohody spadají všechny osoby, které podléhaly nebo podléhají předpisům smluvních stran. Dohoda upravuje přístup k dávkám v nemoci a mateřství, všem druhům důchodů, dávkách při pracovních úrazech a nemocích z povolání a dávkám v nezaměstnanosti. Naopak rodinné dávky, dávky dlouhodobé péče a některé další dávky jsou z rozsahu Dohody vyloučeny, jejich poskytování se tak bude řídit výlučně národními předpisy obou stran, nikoli Dohodou.

Vstup Dohody v účinnost nemá za následek konec aplikace Výstupové dohody. V oblasti mobility osob a koordinace sociálního zabezpečení působí obě dohody vedle sebe, každá však s odlišným osobním a věcným rozsahem.

Osobám, které se vracejí z UK do ČR, doporučujeme uchovat si veškeré dokumenty vztahující se k jejich zaměstnání a pobytu. Zároveň je vhodné si u příslušné instituce požádat o přenositelný dokument PD U1, který se předkládá Úřadu práce ČR při žádosti o podporu v nezaměstnanosti (více k PD U1 zde).

V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU doporučujeme sledovat následující stránky:

Souhrné informace MPSV k brexitu v češtině a angličtině

Nejčastěji pokládané otázky k brexitu

Konzulární a vízové informace

Oficiální stránky UK k brexitu

Informace MV ohledně pobytů

Informace KZP o zdravotním pojištění

Poslední aktualizace: 10. 6. 2021