Hlavní výstupy projektuJednotlivé výstupy projektu, zejména doporučení na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP, jsou východiskem pro koncepční změny systému podpory zaměstnávání OZP při stanovení dalších kroků a opatření legislativního i nelegislativního charakteru v této oblasti, v návaznosti na opatření realizovaná v rámci Sociální reformy I.

Zpracování metodologie sběru dat pro účely sledování statistiky OZP (skupina definovaná v § 67 zákona č. 435/2004 Sb.), s navazujícím pilotním ověřením a nastavením podmínek pro opakování
Zmapování jednotlivých systémů sledování počtu a struktury OZP ve statistikách ČSSZ, ÚP ČR a ČSÚ, porovnání a zhodnocení rozdílů metodik. Konkrétním výstupem byla metodika využití datových zdrojů, datové soubory, interpretované výsledky analýzy dat podle zdroje včetně zhodnocení možnosti jejich dalšího využití v koncepci politiky OZP na MPSV. 

Postavení a strategie OZP na trhu práce
Cílem klíčové aktivity bylo na základě realizace reprezentativního výběrového šetření v oblasti sociálně ekonomické situace a hodnot cílové skupiny OZP v produktivním věku (18 – 65 let) zhodnotit vliv životních hodnot a strategií OZP pro získání a udržení zaměstnání.

Studie veřejných výdajů na profilových skupinách OZP a analýza jejich potřeb
Studie o výši nákladů systému sociálního zabezpečení (výdaje státu) vynakládaných na OZP s ohledem na úspěšnost nasazení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti včetně pracovní rehabilitace.  Zdrojem dat byly výstupy z dotazníkového šetření s ohledem na hodnoty, které jednotlivé typové skupiny osob se zdravotním postižením ovlivňují v průběhu hledání pracovního místa. 

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP
Analýza systémových faktorů, včetně vnitřních vazeb a klíčových aspektů pro efektivní politiku začleňování OZP. Cílem bylo především popsat vzájemné souvislosti nejrůznějších opatření a systémů stávající politiky začleňování těchto osob na trh práce, a to jak z pohledu faktorů ovlivňujících situaci OZP před, tak po vstupu na trh práce.

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele
Analýza jednotlivých nástrojů podpory zaměstnanosti OZP se zaměřením na skutečné zvyšování zaměstnanosti OZP a z hlediska účelného a hospodárného vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu. Jednalo se o opatření vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, (pracovní rehabilitace, příspěvky na chráněné zaměstnání, plnění povinného podílu) a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (zvýhodnění zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP).

Analýza využití nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti a využívání zdrojů ESF  vzhledem k jejich inovativnosti a k jejich potenciálu pro další rozšíření jako nástrojů politiky zaměstnanosti
Analýza dobrých praxí z projektů v rámci programů OP RLZ a CIP EQUAL  zaměřených na oblast zaměstnanosti OZP s ohledem na různé typy postižení včetně vytvoření přehledného popisu výstupů a jejich využívání.

Vytvoření databáze dobrých praxí – zahraniční zkušenosti v oblasti národních politik zaměstnanosti OZP
Zpracování komplexního přehledu o systémech národních politik v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v 10 vybraných evropských zemích. Přehled nejvýznamnějších opatření a trendů, popis nástrojů a opatření, informace o legislativním rámci, přehled nejdůležitějších subjektů zapojených v této oblasti. Popisy systémů jsou doplněny o vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů.

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP
Zpracování variantních návrhů komplexního systému podpory zaměstnávání OZP na základě výstupů dalších aktivit veřejné zakázky. Při tvorbě návrhů na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP bylo významně přihlédnuto i k zahraničním zkušenostem v oblasti národních politik zaměstnanosti OZP.

Podrobnosti naleznete v přílohách.