Rekvalifikace zaměstnanců

REKVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu (kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky.

 

Rekvalifikace může být prováděna u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikace zaměstnanců se provádí na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci svých zaměstnanců, může úřad práce na základě uzavřené písemné dohody s úřadem práce uhradit náklady na rekvalifikaci zaměstnanců (§ 110 zákona č. 435/2004 Sb., v platném znění, a vyhláška č. 519/2004).

 

Podpora rekvalifikace zaměstnanců úřadem práce je individuální vzhledem k:

• postavení a významu zaměstnavatele na trhu práce a prognóze jeho dalšího rozvoje

charakteru (oboru) jeho činnosti

• lokalizaci v daném regionu

• ohrožení zaměstnanců ztrátou zaměstnání v případě, že by nedošlo ke změně kvalifikace, a k perspektivám uplatnění potenciálně uvolněných pracovníků na místním i širším trhu práce ve stávajících profesích/pracovních činnostech a se stávající kvalifikací

Podkladem pro uzavření dohody je schválení písemné „Žádosti o úhradu nákladů na rekvalifikaci zaměstnanců“, kterou zaměstnavatel předloží úřadu práce.

 

Formulář k dispozici na ÚP nebo ke stažení na:

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#pro-zamestnavatele_rekvalifikace-1, oddíl rekvalifikace.

Další informace na:

https://www.uradprace.cz/web/cz/rekvalifikace.

 

Žádost je nutné doložit na ÚP v dostatečném časovém předstihu před zahájením rekvalifikace - tj. nejméně 15 pracovních dní předem.

 

Žádost zaměstnavatel podává na příslušné pracoviště referátu zprostředkování a poradenství ÚP pro daný region, tj. na:

Kontaktním pracovišti Pardubice, B. Vikové-Kunětické 2011, 530 02 Pardubice,

Kontaktním pracovišti Chrudim, Pardubická 310, 537 01 Chrudim,

Kontaktním pracovišti Ústí nad Orlicí, 17. Listopadu 1394, 562 01 Ústí n. Orlicí,

Kontaktním pracovišti Svitavy, Bezručova 2055/13, Předměstí, 568 02 Svitavy,

 

= region je určen místem výkonu práce zaměstnanců určených k rekvalifikaci.

 

Před podáním žádosti lze využít konzultace na uvedených pracovištích.

Žádost posuzuje a schvaluje komise ÚP.

 

Žádost musí obsahovat zejména:

• identifikační údaje zaměstnavatele (název, právní forma, sídlo, hlavní činnost, atd.)

• zdůvodnění potřebnosti rekvalifikace zaměstnanců - informace o změnách ve výrobním programu resp. činnosti, v technice a technologii a z toho vyplývajících nároků na nové pracovní zařazení pracovníků a na jejich kvalifikaci

• informace o počtu a profesní struktuře pracovníků vybraných k rekvalifikaci

• údaje o rekvalifikaci – charakteristika rekvalifikace, údaje o rekvalifikačním zařízení, náklady na rekvalifikaci

• v případě kladného vyřízení žádosti doloží zaměstnavatel před sepsáním dohody o rekvalifikaci zaměstnanců další doklady (jejich výčet je uveden ve formuláři žádosti)

 

Úřad práce uhradí dohodnuté náklady na rekvalifikaci zaměstnanců pouze za účastníky, kteří rekvalifikaci úspěšně dokončili (doložené osvědčení).

 

Náklady na rekvalifikaci zaměstnanců nelze uhradit v případě, že se jedná o vzdělávání zaměstnanců, které je jim zaměstnavatel povinen zabezpečit podle příslušných právních předpisů v souvislosti s výkonem jejich zaměstnání.

Kde můžete obdržet další informace

Pardubice

   

Pitterlová Jana

950 144 459

jana.pitterlova@uradprace.cz

Bendová Monika, DiS.

950 144 720

monika.bendova@uradprace.cz

Chrudim

   

Maděrová Jana

950 119 475

jana.maderova@uradprace.cz

Mariánková Věra, Bc.

950 119 470

vera.mariankova@uradprace.cz

Ústí nad Orlicí

   

Marešová Hana

950 172 323

hana.maresova@uradprace.cz

Mirka Ondrášová

950 172 444

mirka.ondrasova@uradprace.cz

Svitavy

   

Jansová Šárka

950 163 443

sarka.jansova@uradprace.cz

Nedvědová Stanislava Ing.

950 163 485

stanislava.nedvedova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 28. 2. 2024