Rekvalifikace

Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně

REKVALIFIKACE

Rekvalifikací se rozumí

získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (viz § 108 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu

  • být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání,
  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje např. příslušný stupeň vzdělání, některé dovednosti, znalosti – záleží na typu rekvalifikace,
  • být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
  • rekvalifikace musí být potřebná - dosavadní kvalifikace uchazeče neumožňuje získání vhodného pracovního místa,
  • po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání vzhledem k situaci na trhu práce (účelnost rekvalifikace).

Rekvalifikace se uskutečňuje:

1.na základě písemné dohody uzavřené mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně (§ 109 odst.1 a 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů),

2.dle § 109a - zvolená rekvalifikace:

  • zájemce o zvolenou rekvalifikaci si může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit (požadavek je posuzován odbornou komisí),
  • celková finanční částka, kterou může úřad práce vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho zájemce o zvolenou rekvalifikaci, nesmí v období 3 po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 000 Kč,
  • po dobu rekvalifikace nenáleží uchazeči o zaměstnání podpora při rekvalifikaci ani nutná úhrada výdajů spojených s rekvalifikací,
  • úřad práce hradí náklady rekvalifikačního kurzu pouze v případě úspěšného absolvování,
  • úřad práce může hradit cenu rekvalifikace pouze po dobu, po kterou je uchazeč/zájemce o zaměstnání veden v evidenci úřadu práce.

 

Podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

Úhrada nákladů rekvalifikace

Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci zajišťuje krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání (§109 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Podepsáním dohody o rekvalifikaci se uchazeče/zájemce o zaměstnání zavazuje uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Rekvalifikace zaměstnanců

Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s příslušným úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s touto činností (§ 110 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

V tomto případě lze hradit pouze náklady na realizaci rekvalifikačního kurzu (kurzovné), nikoli náhradu mzdy, která přísluší rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace realizované v pracovní době, ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky.

 

Kontakty:

KROMĚŘÍŽ

Zdeněk Blažek, DiS., tel.: 950 130 336 e-mail: zdenek.blazek@uradprace.cz

Ing. Soňa Koutňáková tel.: 950 130 325 e-mail: sona.koutnakova@uradprace.cz

Mgr. Lenka Páclová tel.: 950 130 341 e-mail: lenka.paclova1@uradprace.cz

VSETÍN

Gabriela Bilová tel.: 950 173 450 e-mail: gabriela.bilova@uradprace.cz

Ing. Veronika Panáčková, DiS., tel.: 950 173 424 e-mail: veronika.panackova@uradprace.cz

Bc. Daniela Adamcová tel: 950 173 418 e-mail: daniela.adamcova@uradprace.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Bc. Vladimíra Kuncová tel.: 950 170 266 e-mail: vladimira.kuncova@uradprace.cz

Bc. Blanka Omelková tel.: 950 170 273 e-mail: blanka.omelkova@uradprace.cz

ZLÍN

Bc. Gabriela Jirsáková tel.: 950 175 264 e-mail: gabriela.jirsakova@uradprace.cz

Ing. Markéta Lamborová tel.: 950 175 517 e-mail: marketa.lamborova@uradprace.cz

Bc. Kateřina Veselá tel.: 950 175 516 e-mail: katerina.vesela1@uradprace.cz

 

Další informace naleznete:

https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare
https://www.uradprace.cz/web/cz/rekvalifikace
http://www.eu-dat.cz/
http://dak.msmt.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
https://akredis.msmt.cz/