Odpovědi na nejčastější dotazy

Témata:

Evidence uchazečů o zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti

Otázka:
Do kdy se mám po skončení práce zaevidovat?

Odpověď:
Evidence na úřadu práce není povinná. Ale jste-li evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, nemusíte si po dobu evidence platit zdravotní pojištění. Aby Vám nevznikl ve zdravotním pojištění nedoplatek, je potřeba se zaevidovat do 30 dnů od skončení zaměstnání (kromě specifických případů). Nejdříve je možné se zaevidovat následující pracovní den po skončení zaměstnání. Pokud se stihnete zaevidovat do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání, počítá se začátek Vaší evidence hned od následujícího dne po skončení zaměstnání. To může být důležité, pokud žádáte o podporu v nezaměstnanosti. Jakmile se zaevidujete, musíte plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. V den podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nesmíte být v pracovní neschopnosti (podmínek je samozřejmě víc, ale tuto je potřeba zdůraznit).

Otázka:
Chci v době letních prázdnin odjet s dětmi na dovolenou. Musím to hlásit?

Odpověď:
Uchazeči o zaměstnání nevzniká žádný zákonný nárok na dovolenou. Pokud máte naplánovanou dovolenou s dětmi, je třeba toto vždy konzultovat s Vaší zprostředkovatelkou. Máte možnost ukončit evidenci na vlastní žádost a po návratu se znovu evidovat. Pokud nebudete úřadu práce k dispozici, hrozilo by Vám sankční vyřazení. Na ÚP ČR žádáte o zprostředkování zaměstnání, evidence neslouží primárně k tomu, aby osoba splnila podmínku pro poskytování sociální dávky nebo se nemusela starat o platbu zdravotního pojištění.
Zákon o zaměstnanosti v § 5 písm. c) uvádí taxativní výčet nejčastěji se vyskytujících vážných osobních (rodinných) důvodů, které se mohou u uchazeče o zaměstnání vyskytnout a mohou být skutečně vážnou překážkou nejen pro přijetí vhodného zaměstnání, ale například i pro nedostavení se na úřad práce.
Rekreační pobyt, pobyt u rodinného příslušníka v cizině, případně rekreační pobyt uchazeče o zaměstnání v lázních apod. mezi ně nepatří a nelze je považovat ani za tzv. jiné vážné důvody pro účely zákona o zaměstnanosti podle ustanovení § 5 písm. c) bodu 7 tohoto zákona. Rekreační pobyt s dětmi, návštěva dcery v zahraničí či rekreační cesta do lázní místo stanoveného dostavení se na úřad práce by tedy byly porušením povinnosti poskytovat úřadu práce součinnost.

Poradenství pro volbu povolání

Otázka:
Neumím se rozhodnout, kam na střední/vysokou školu. Jak mi můžete poradit?

Odpověď:
Kvalifikovaní poradci Informačního a poradenského střediska při úřadu práce Vám rádi pomohou při výběru vhodného oboru vzdělávání. Mají k dispozici celorepublikovou databázi škol, počítačový program pro testování profesních zájmů, informační letáky o středních, vyšších odborných školách i vysokých školách a dále informační letáky o jednotlivých povoláních. Poradci Vám také poskytnou aktuální informace o možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi a o situaci na trhu práce v regionu i v celé České republice.

Zdravotní pojištění

Otázka:
Jak je to se zdravotním pojištěním, pokud jsem právě úspěšně ukončil školu?

Odpověď:
Obecně lze říci, že pokud jste právě odmaturovali nebo úspěšně ukončili vyšší odbornou školu a k dalšímu studiu nenastupujete, bude za Vás stát hradit zdravotní pojištění do 31. srpna. V případě absolventů vysoké školy hradí stát zdravotní pojištění pouze měsíc následující po ukončení vysokoškolského studia. Za den ukončení vysokoškolského studia se považuje den, kdy byla vykonána předepsaná závěrečná státní zkouška, případně její poslední část. Je však mnoho různých faktorů, které ovlivňují a mění podmínky zdravotního pojištění, a proto je obtížné jednoznačně odpovědět. Doporučujeme Vaši konkrétní situaci konzultovat s Vaší zdravotní pojišťovnou.

Rekvalifikace

Otázka:
Má váš úřad práce nějaký seznam rekvalifikací?

Odpověď:
Seznam rekvalifikací úřad práce nevede, v celé republice jsou tisíce rekvalifikačních kurzů. Poradce pro rekvalifikace (který je samozřejmě zaměstnancem úřadu práce) se formou profesně poradenského pohovoru zaměřuje na tyto skutečnosti: jaká je Vaše současná kvalifikace, co umíte, co jste dělali, co byste chtěli dělat, zjišťuje Vaše zájmy, záliby, schopnosti a dovednosti. Při poradenství o tom, jakou zvolit rekvalifikaci, se vždy vychází zejména z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností. Každému zájemci o rekvalifikaci poradce vysvětlí, jak probíhá proces zabezpečení rekvalifikací a pomůže mu zorientovat se na informačních portálech, které se oblasti rekvalifikací věnují. Poradce se stává Vaším partnerem na cestě za volbou správné rekvalifikace, pomůže Vám dosáhnout Vašeho vytyčeného cíle. Úřad práce Vám ale nemůže zaplatit jakoukoliv rekvalifikaci, je omezen předpisy a v některých obdobích může mít už vyčerpaný rozpočet pro tyto účely.

Otázka:
Udělal jsem si rekvalifikaci. Může mi ji úřad práce proplatit zpětně?

Odpověď:
Bohužel to není možné. O rekvalifikaci se rozhoduje vždy předem. Úřad práce rozhoduje, zda před rekvalifikací schválí výdej finančních prostředků na danou rekvalifikaci. Postupuje podle kritérií efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti. Zpravidla o rekvalifikaci rozhoduje odborná komise a vždy před rekvalifikací.

Otázka:
Jaký je rozdíl mezi běžnou a zvolenou rekvalifikací?

Odpověď:
Běžná rekvalifikace
je od začátku až do konce zabezpečena úřadem práce. Úřad práce vybere formou veřejné zakázky dodavatele rekvalifikace a tu poté může nabídnout zájemci o rekvalifikaci. Zvolená rekvalifikace je individuální možností každého zájemce o rekvalifikaci, kdy si nezávisle na úřadu práce sám určí, na kterou pracovní činnost se chce sám (individuálně) rekvalifikovat a sám si vybere patřičné rekvalifikační zařízení.
Bližší informace týkající se rozdílů mezi běžnou a zvolenou rekvalifikace naleznete v  přehledu zde (249,17 kB).

Otázka:
Jaký je rozdíl mezi úplnou profesní kvalifikací a profesní kvalifikací?

Odpověď:
Úplná profesní kvalifikace
je odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání. Profesní kvalifikace je odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu. Např. pekař je ÚPLNOU profesní kvalifikací. Kdežto profesní kvalifikací jsou například: výroba jemného pečiva, výroba chleba a běžného pečiva, výroba perníku.

Práce v zahraničí - EURES (Evropské služby zaměstnanosti)

Otázka:
Rád bych pracoval v Rakousku, ale neumím německy. Mám šanci?

Odpověď:
Vždy je nějaká šance. Chcete-li pracovat v Rakousku bez znalosti němčiny, máte ale šanci dost malou. Může se Vám podařit sehnat práci v týmu, kde bude stačit, že německy umí jeden, ostatní pracují manuálně a řídí se jeho instrukcemi. To se ale týká většinou lidí, kteří dobře ovládají nějaké řemeslo (největší poptávka je po instalatérech, elektromechanicích apod.). V tom Vám však EURES nepomůže, EURES pomáhá uchazečům o práci v Evropě, kteří jsou schopni se domluvit se zaměstnavatelem sami. I u dělnických míst požadují zaměstnavatelé alespoň základní znalost němčiny. Navíc v Rakousku je velmi nízká nezaměstnanost.

Otázka:
Mám zájem pracovat v Německu, ale umím jen celkem dobře anglicky. Bude to problém?

Odpověď:
Problém to bohužel bude. Němečtí zaměstnavatelé požadují znalost němčiny téměř vždy. Výjimkou jsou jenom vysoce kvalifikované pozice, jako jsou inženýři, programátoři a podobně (a i u těch někdy stačí angličtina jenom z počátku zaměstnání). Dobrá zpráva ale je, že Němci jsou tolerantní k chybám v jejich mateřštině, takže budete-li mít pokročilou komunikativní znalost němčiny, bude Vám stačit. Rozhodně ale neočekávejte, že se s Vámi bude chtít německý vedoucí nebo mistr bavit anglicky, když angličtinu ve škole měl, ani že pracovní smlouva bude v angličtině.

Otázka:
Uvažuji o práci ve Velké Británii. Zprostředkuje mi ji EURES (nejlépe i s ubytováním)?

Odpověď:
EURES postupuje obdobně jako referát zprostředkování zaměstnání. To znamená, že dostanete kontakt na zaměstnavatele hledajícího zaměstnance, ale domluvit už se s ním musíte sám. Co se týče ubytování, vyhledávací formulář na Evropském portálu pracovní mobility ani na Directgov bohužel neumožňuje vyhledávat přímo podle nabídky ubytování od zaměstnavatele. Je možné zahrnout ubytování do klíčových slov pro vyhledávání, ale výsledky nejsou tak přesné jako například při vyhledávání na Integrovaném portálu MPSV (ten ale zatím umožňuje sofistikované vyhledávání práce jen v České republice).

Otázka:
Chystám se odjet pracovat do Irska a shánět práci na místě. Jaké pojištění si mám zaplatit? A kdy mám přestat platit zdravotní pojištění v České republice?

Odpověď:
Pokud nejdřív odjedete do Irska a až potom budete shánět práci, máte větší šanci, že ji seženete, protože se můžete rovnou zúčastňovat osobně pohovorů a podobně. Jako občan Evropské unie můžete v Irsku pobývat a nepotřebujete povolení k pobytu. Zdravotní pojištění v České republice je povinné platit až do doby, kdy nastoupíte v Irsku do zaměstnání. Před odjezdem do Irska oznamte své zdravotní pojišťovně, že odjíždíte do zahraničí. Až nastoupíte v Irsku do zaměstnání, oznamte své české zdravotní pojišťovně den nástupu do zaměstnání v Irsku, pošlete jí kopii pracovní smlouvy a Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který Vám vystavila - je povinné průkaz vrátit, když pracujete v jiném státě Evropské unie. Před odjezdem do Irska uzavřete u pojišťovny (ne u zdravotní pojišťovny, ale u klasické komerční pojišťovny) komplexní pojištění do zahraničí na dobu, po kterou předpokládáte, že neseženete zaměstnání, například na 5 měsíců.

Další informace o pracovních a životních podmínkách v Evropské unii (a dalších státech sítě EURES) naleznete na českém webu EURES.

Příspěvky zaměstnavatelům (tzv. „dotace“)

Otázka:
Jaké jsou možnosti, že by naši firmu úřad práce finančně podpořil?

Odpověď:
Příspěvky (nesprávně označované jako „dotace“) jsou zaměstnavatelům poskytovány v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Vyřizuje je oddělení trhu práce. Podmínky a výše příspěvků jsou v každém kraji jiné, v každém roce jiné a mohou se měnit i během roku. Proto je nutné zjistit aktuální možnosti na oddělení trhu práce. Obecně se dá říci, že příspěvky jsou určeny zaměstnavatelům na zaměstnance, kteří jsou hůře nebo špatně uplatnitelní na trhu práce. Nebo pro nezaměstnané, kteří se rozhodnou podnikat, a zaměstnají tak vlastně sami sebe. Dále existují příspěvky na vybavení provozovny při zřízení nových pracovních míst.

Nenašli jste informace, které hledáte? Zkuste kontaktní centrum ÚP ČR.

Poslední aktualizace: 15. 4. 2020