Lucembursko životní a pracovní podmínky

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci v Lucembursku pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání lucemburských občanů.

 

Kde hledat práci

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

V případě, že jste v evidenci Úřadu práce České republiky a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. transferu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě.

Bližší informace vám podá Úřad práce ČR, kde jste registrováni.

 

Regulovaná povolání

Pokud jste se rozhodli pracovat v Lucembursku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání – Není-li vámi vybrané povolání v Lucembursku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Lucemburska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání – Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Lucemburska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí (professions réglementées) v Lucembursku: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání, informace o procesu a uznávacích orgánech v Lucembursku jsou dostupné zde: https://guichet.public.lu/fr/entreprises/creation-developpement/autorisation-etablissement/liste-professions-reglementees.html

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace), je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC), viz https://www.enic-naric.net/.

 

Registrace k pobytu

Čeští občané mohou pobývat na území Lucemburska pouze s platným občanským průkazem nebo pasem a nemusí se registrovat k pobytu (nejsou vyžadovány žádné registrační formality), pokud délka jejich pobytu nepřesáhne tři měsíce.

 

Dlouhodobý pobyt občana EU za účelem výkonu zaměstnání

V případě pobytu delšího než tři měsíce na území Lucemburska je nutné: 

 • do 8 dnů od příjezdu ohlásit svůj pobyt (déclaration d’arrivée) na příslušném úřadu (bureau de la population de l´administration communale) v místě bydliště,
 • nejpozději do tří měsíců (do 90 dnů) od příjezdu se registrovat (déclaration d’enregistrement) opět na příslušném úřadu (administration communale) v místě bydliště.

Bližší informace k registračním procedurám v Lucembursku: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration/plus-3-mois/citoyen-UE/conditions-entree/sejour-travail.htmlhttps://guichet.public.lu/fr/citoyens/immigration.html 

Doporučení ze strany lucemburských úřadů: Předem kontaktovat příslušný úřad za účelem ověření si, které doklady si sebou vzít, a zda není nutno je přeložit do některého z úředních jazyků Lucemburska.

 

 

Sociální ZABEZPEČENÍ – ZDRAVOTNÍ a sociální pojištění

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění) vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC. Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění: www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

V Lucembursku je zaměstnavatel povinen přihlásit zaměstnance do systému sociálního pojištění na Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). Na základě registrace obdrží zaměstnanec doklad carte de sécurité sociale, ten je zasílán poštou na adresu bydliště. Přední strana karty obsahuje 13číselné identifikační číslo (matricule = národní identifikační číslo), pod kterým je zaměstnanec rozeznáván v komunikaci s danými úřady. Druhá strana má obdobu evropské karty pojištění tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění se zkratkou EHIC (European Health Insurance Card). Více informací o carte de sécurité sociale včetně postupu, co dělat v případě ztráty, jsou k dispozici na:  https://ccss.public.lu/fr/particuliers/carte-securite-sociale.html

 

Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS)
Département Affiliation
125 Route d'Esch
L-2975 Luxembourg

http://www.ccss.lu/

 

Maximální vyměřovací základ pro odvod příspěvků na sociální pojištění je stanoven na 12.235,35 EUR = pětinásobek minimální mzdy (Salaire Social Minimum, SSM).

Výše příspěvků na sociální pojištění (rozdělení nákladů zaměstnanec/zaměstnavatel): na vrub zaměstnance jde 12,45 % z hrubé měsíční mzdy, na vrub zaměstnavatele nejméně 11,94 % + Mutualité des employeurs (pojištění zaměstnavatelů podle třídy 0,6 % – 2,98 %).

Přehled a výše odvodů podrobněji:  https://guichet.public.lu/fr/entreprises/ressources-humaines/remuneration/cotisations-sociales/payer-cotisations.html nebo https://ccss.public.lu/fr/parametres-sociaux.html

https://www.csl.lu/fr/vos-droits/bibliotheque-juridique/parametres-sociaux/ 

Přispíváním na sociální pojištění má pracující nárok na zdravotní péči. Orgán spravující zdravotní péči v Lucembursku je pro soukromý sektor CNSCaisse Nationale de Santé, pro veřejný pak CMFEP – Caisse de maladie des fonctionnaires, CMFEC – Caisse de maladie des employés publics et communaux nebo EMCFL – Entraide médicale des CFL, více na: https://guichet.public.lu/fr/organismes/organismes_citoyens/caisses-maladie-secteur-public.html

Informace o zdravotní péči v Lucembursku podává přehledně Caisse Nationale de Santé: https://cns.public.lu/fr.html

Informace k systémům sociální ochrany můžete nalézt v databázi MISSOC: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1120&langId=fr

 

DaŇ z příjmu fyzických osob

Pokud pracujete v Lucembursku, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Lucemburska, v Lucembursku.

Daň z příjmu společně s příspěvky na sociální pojištění odvádí z hrubé mzdy zaměstnavatel.  Zaměstnanec je přiřazen k jedné ze tří daňových tříd (1, 1 a, 2) dle své aktuální životní situace. Přehledně na: https://impotsdirects.public.lu/fr/salpens/fiche/classe_impot.html

Přihlášením na Centre Commun de la Sécurité Sociale (viz odstavec 5) je zaměstnanci automaticky do 30 pracovních dnů zaslána na adresu bydliště daňová kartička fiche de retenue d'impôt (také carte d’impôt).

Více na: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/travail-emploi/activite-professionnelle/etablissement-fiche-retenue-impot/demander-modifier-fiche-impot.html

Mezinárodní zdanění:

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Mezi Českou republikou a Lucemburskem platí dohoda o zamezení dvojího zdanění (51/2014 Sb.m.s.). Více na: https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv 

 

Ztráta zaměstnání / ukončení pracovního poměru

Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

Každý, kdo je práce schopen, se může zapsat jako uchazeč o zaměstnání na lucemburských veřejných službách zaměstnanosti Agence pour le développement de l´emploi (ADEM).

Zápisem na ADEM získává uchazeč o zaměstnání přístup ke službám zaměstnanosti, jako je pomoc při hledání zaměstnání, vstup do databáze volných pracovních míst tzv. JobBoard, pomoc se sepsáním životopisu a další.

Přehled služeb na: https://adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/sinscrire-a-ladem/pourquoi-sinscrire.html

Podmínky uchazeče o zaměstnání („Kdo se může zapsat?“): https://adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/sinscrire-a-ladem/qui-peut-sinscrire.html   

Registrace na ADEM:

Uchazeč o zaměstnání zasílá on-line vyplněný formulář na ADEM nebo kontaktuje ADEM telefonicky.

Postup přihlášení: https://adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/sinscrire-a-ladem/comment-sinscrire.html

Upozornění: Osoba žádající o registraci musí hovořit lucembursky, německy nebo francouzsky. Pokud neovládá tyto jazyky, musí být doprovázená osobou, která bude tlumočit.

Žádost o dávku v nezaměstnanosti (demande d’octroi de l’indemnité de chômage):

Žadatel o dávku v nezaměstnanosti se co nejdříve (do 2 týdnů) od registrace na ADEM jako uchazeč o zaměstnání dostaví na ADEM, na oddělení dávek v nezaměstnanosti Service des prestations de chômage complet de l’ADEM. S sebou je nutné si vzít: výpověď (lettre de licenciement) a/nebo pracovní slouvu (contrat de travail) a kopie posledních šesti výplatních lístků (copies de six dernières fiches de salaires). Pozn.: Postup žádosti o dávku v nezaměstnanosti se může lišit dle aktuální situace, kontaktujte proto, prosím, ADEM s předstihem. 

Přesný postup a podmínky pro nárok včetně délky a výše pobírání dávky: https://adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/demander-indemnites-chomage/residents/salaries.html

Podmínky pro nárok na dávku v nezaměstnanosti jsou především:

 • věk nejméně 16 let a nejvýše 64 let,
 • minimálně odpracovaných 26 týdnů (nejméně po 16 hodinách týdně) během posledních 12 měsíců (případně více) před registrací na ADEM, 
 • nedobrovolná nezaměstnanost,
 • pobyt na území Lucemburska v době výpovědi (v případě CDI) nebo nejpozději 6 měsíců před ukončením pracovního poměru v rámci CDD,
 • být práceschopný, k dispozici na trhu práce a připraven přijmout odpovídající zaměstnání,
 • být zapsán na veřejných službách zaměstnanosti ADEM a podat žádost o dávku.

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání: https://adem.public.lu/fr/demandeurs-demploi/sinscrire-a-ladem/vos-droits-et-vos-obligations.html

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

Pokud máte zájem o export dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU, obraťte se na ADEM, kde jste registrováni. Exportovat dávky v nezaměstnanosti z Lucemburska do jiného státu EU můžete až po dobu 3 měsíců.

Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce v Lucembursku, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané v Lucembursku.

Formulář U1:

 

Žádost o formulář U1: https://adem.public.lu/fr/formulaires/demandeurs-emploi/certificat-travail-U1.html

Občané zasílají žádost o vystavení formuláře U1 (Certificat de travail pour U1) na ADEM. Korespondenční adresa je k dispozici na: https://admin-uradprace.mpsv.cz/web/cz/jak-ziskat-pd-u1-e-301-

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané v Lucembursku pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) prostřednictvím ÚP ČR.

 

Pracovní podmínky

Informace týkající se pracovních podmínek v Lucembursku můžete nalézt na následujících odkazech:

Základní informace:

 • Psaná pracovní smlouva obsahuje: identifikaci obou smluvních stran (zaměstnavatel, zaměstnanec), datum počátku výkonu zaměstnání, místo výkonu práce, popis náplně práce, rozvržení pracovní doby, výši hrubé mzdy a další odměny, délku výpovědní lhůty, délku placené dovolené, délku zkušební doby a další náležitosti (např. existence kolektivních smluv atd.),
 • pracovní doba je stanovená na 40 hodin týdně, 8 hodin denně, denní odpracovaná doba by neměla přesáhnout 10 hodin, výjimečně může být i neomezená, týdenní pracovní doba je maximálně 48 hodin týdně,
 • placená dovolená je nejméně v počtu 26 pracovních dní (kolektivní smlouvy mohou stanovit i vyšší počet dní, určité skupiny obyvatel mají nárok na 6 dní navíc: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/travail-emploi/conges-jours-feries/annuel/conge-legal-annuel.html ), v Lucembursku je možno čerpat i jiné typy placených dovolených (např. za účelem hledání si zaměstnání, za účelem studia lucemburštiny a jiné). 

Náležitosti smluv: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8279&acro=living&lang=fr&parentId=7787&countryId=LU&living=

Pracovní doba: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8411&acro=living&lang=fr&parentId=7787&countryId=LU&living=

Placená dovolená: https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8444&acro=living&lang=fr&parentId=7787&countryId=LU&living=

Při ukončení pracovního poměru zaměstnavatel předává zaměstnanci Décompte final. Zaměstnanec žádá zaměstnavatele o vystavení certificat de travail, o attestation U1 (potvrzení zaměstnavatele pro vystavení formuláře U1) a reçu pour le solde de tout compte.

Minimální hrubá mzda v Lucembursku (Salaire Social Minimum, SSM) je od 1. 9. 2023 stanovena zákonem takto:

 • pro nekvalifikované pracovníky nad 18 let činí 2.570,93 EUR měsíčně (= SSM),
 • pro kvalifikované pracovníky nad 18 let činí 3.085,11 EUR měsíčně.

SSM má několik úrovní podle klasifikace a věku:

Nekvalifikovaní pracovníci: 15-17 let (75 % SSM), 17-18 let (80 % SSM), nad 18 let (100 % SSM)

Kvalifikovaní pracovníci nad 18 let: 120 % SSM

Více informací na: http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/ressources-humaines/remuneration/paiement-remunerations/salaire/

 

Minimální mzdy, výplatní termíny, zkušební doba, pracovní doba, nárok na dovolenou, práce o svátcích, i další pracovní podmínky jsou upraveny v pracovně-právní legislativě a v kolektivních smlouvách. Více informací na: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/travail/20210916

 

V Lucembursku se setkáváme s mnoha typy pracovních smluv (nejčastěji smlouva na dobu neurčitou contrat à durée indéterminée CDI, smlouva na dobu určitou contrat à duréé déterminée CDD, práce na částečný úvazek contrat de travail à temps partiel, práce sezónního charakteru contrat de travail à caractère saisonnier a další). Informace o různých typech pracovních smluv, jejich přehled a náležitosti: https://adem.public.lu/fr/marche-emploi-luxembourg/travailler-luxembourg/travailler-en-tant-que-salarie/contrats-travail/contrats-reguliers.html

 

Nejasnosti a pochybnosti týkající se pracovních podmínek, pracovní smlouvy apod. můžete konzultovat s: Le Help Call Center de l'ITM, tel: +352 247 76 100 e-mail: contact@itm.etat.lu Více informací naleznete na: https://itm.public.lu/fr/nous-connaitre/services/hcc.html 

 

V Lucembursku námitky proti neoprávněné výpovědi se vznášejí k pracovnímu soudu Tribunale du travail. Více informací na: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/travail-emploi/demission-licenciement/licenciement/contestation-licenciement-tribunal.html

 

Dávky v mateřství a rodičovství

Základní informace:

 

Nárok na příspěvek v mateřství žena získává pouze v případě, že za posledních 12 měsíců, které předchází počátku mateřské dovolené (congé de maternité), alespoň 6 měsíců přispívala do systému sociálního zabezpečení.

Délka trvání mateřské dovolené je 8 týdnů před termínem porodu a 12 týdnů po porodu.

Upřesňující informace k mateřské dovolené, jak postupovat naleznete na: https://cns.public.lu/fr/assure/vie-privee/enfant-maternite/attendre-un-enfant.html

Rodičovská dovolená byla v Lucembursku reformována v roce 2016. Rodič si může zvolit určitý model rodičovské dovolené podle počtu odpracovaných hodin, které jsou dány v pracovní smlouvě v době, kdy o ni žádá zaměstnavatele.

Pokud rodič nechce ztratit nárok na rodičovskou dovolenou, musí ihned po skončení mateřské dovolené nastoupit na dovolenou rodičovskou (premier congé parental), druhý z rodičů může nastoupit na rodičovskou dovolenou později, nejpozději však do dovršení 6 (12) let věku dítěte (deuxième congé parental). Existují výjimky, upřesnění a více informací na: https://cae.public.lu/fr/conge-parental.html

 

Rodinný příspěvek, příspěvek na děti (allocation familiale):

Instituce pověřena správou je Caisse pour l´avenir des enfants (CAE). Od 1. srpna 2016 je výše příspěvku na dítě ve věku do 18 let (vyšší věk v případě studií nebo jiného vzdělávání) 265 euro. Navýšení příspěvku se odvíjí od věku dítěte. Více informací a upřesnění: https://cae.public.lu/fr/allocations/premiere-demande/allocation-pour-lavenir-des-enfants.html

Další příspěvky souhrnně na: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1120&langId=fr&intPageId=4675

 

Doplňující informace a dokumenty ke stažení

Velvyslanectví České republiky v Lucembursku:

Ambassade de la République tchèque au Grand-Duché de Luxembourg 

2, rond-point R. Schuman

L-2525 Luxembourg

telefon: 00352/26 47 78 11
fax: 00352/26 47 78 29
e-mail: luxembourg@embassy.mzv.cz
internet: www.mzv.cz/luxembourg

Mimo pracovní dobu je v pohotovosti pro případy nouze diplomatická služba velvyslanectví na telefonu 00352/621 71 93 75

Velvyslanectví Lucemburského velkovévodství v ČR: https://prague.mae.lu/cz/

Informace k vysílání pracovníků:

Enterprise Europe Network:  http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/

Vaše Evropa: https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/posted-workers/posting-staff-abroad/index_cs.htm

Další zdroje informací:

https://adem.public.lu/en/mobilite-europeenne/Eures.html – lucemburský portál EURES

https://guichet.public.lu/fr.html, http://www.luxembourg.lu – lucemburský informační portál

http://www.impotsdirects.public.lu/ – lucemburská daňová správa (Administration des Contributions Directes, ACD)

http://www.statistiques.public.lu/ – lucemburský statistický portál „STATEC“

Příručky o práci v Lucembursku ke stažení (spodní část stránky): https://www.eures-granderegion.eu/fr/demandeurs-d-emploi

 

Informace k problematice COVID-19: https://covid19.public.lu/en.html

Poslední aktualizace: 2. 2. 2024