Evropský sociální fond


Evropský sociální fond


Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Obdobně jako v předchozích programových obdobích je i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů


Operační programy Evropského sociálního fondu


Programové období 2014-2020
Programové období 2007-2013
Programové období 2004-2006

Operační program Zaměstnanost (OPZ) - Prioritní osy

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa
Prioritní osa 5 Technická pomoc

Další informace o ESF najdete zde.