Aktivní politika v zaměstnanosti

Strategie a kritéria realizace aktivní politiky zaměstnanosti

 Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Brně v roce 2023

 

Cílem aktivní politiky zaměstnanosti je odstraňovat bariéry omezující osoby ve vstupu na trh práce, přispívat k vytváření souladu mezi poptávkou a nabídkou pracovních sil, včetně jejich kvalifikace, aktivizovat skupiny vyloučené z trhu práce a podporovat harmonizaci rodinného a pracovního života.

Ke klientům bude krajská pobočka v Brně přistupovat individuálně, bude komplexně posuzovat kompetence uchazeče o zaměstnání, uplatnitelnost na trhu práce, ekonomickou situaci klienta a ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti. V oblasti poradenství bude kladen důraz na prevenci vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti, především prostřednictvím celoživotního kariérového poradenství. Poradenské programy budou orientovány zejména do oblasti finanční a digitální gramotnosti.

Vhodnost použití jednotlivých nástrojů bude zvažována s ohledem na aktuální situaci na regionálním trhu práce a na strukturu uchazečů o zaměstnání.

 

Cílové skupiny uchazečů o zaměstnání přednostně zařazované do nástrojů APZ:

 • dlouhodobě evidovaní uchazeči o zaměstnání (déle než 12 měsíců)
 • uchazeči do 25 let věku, zejména absolventi škol bez praxe
 • uchazeči starší 50 let věku
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiče pečující o děti do 10 let
 • uchazeči, kteří jsou osobami v hmotné nouzi
 • uchazeči, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího

jejich vstupu na volný trh práce, např. ohrožení sociální exkluzí z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti

 

Rekvalifikace budou realizovány v souladu s regionálními potřebami trhu práce a budou odpovídat aktuálním i předpokládaným požadavkům na pracovní sílu. Zaměření rekvalifikací bude směřovat ke konkrétnímu pracovnímu uplatnění uchazeče nebo zájemce o zaměstnání v souladu s potřebami trhu práce. Ke klientům bude přistupováno individuálně, bude komplexně posuzována jejich kvalifikace, dovednosti, motivace, uplatnitelnost na trhu práce, zdravotní stav, ekonomická situace klienta a ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

 

Kritéria pro realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti:

 

Aktivní politika zaměstnanosti je uplatňována v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, s vyhláškou č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti a sdělením MPSV o vyhlášení průměrné mzdy v NH  za 1. až 3. čtvrtletí 2022 pro účely ZoZ. Finanční příspěvky APZ jsou výdaji státního rozpočtu a na jejich užití se vztahují ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a ust. § 146 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů.

Finanční příspěvky v rámci APZ jsou poskytovány ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Příjemcem příspěvku z APZ může být uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnavatel mimo organizační složky státu a jimi řízené organizace, politické strany a hnutí a státní fondy. Finanční příspěvek lze poskytnout pouze subjektům, které nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemají nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a nejsou v prodlení se splácením splátek nebo povoleno posečkání daně. Příspěvky mohou být poskytnuty pouze k úhradě nákladů, které vzniknou po nabytí platnosti dohody, jsou v dohodě sjednány a jsou doloženy požadovanými doklady v termínu k tomu dohodou určeném. Finanční příspěvek může být poskytnut pouze zaměstnavateli, který má sídlo a místo výkonu práce na území České republiky. Příspěvek nelze poskytnout zaměstnavateli po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3.

 

 1. Společensky účelná pracovní místa

Jedná se o pracovní místa, která zaměstnavatel obsazuje na základě dohody s Úřadem práce uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Příspěvek na SÚPM vyhrazené bude nastaven jako procentní sazba ze skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, a to na základě kombinace doby vedení umísťovaného uchazeče v evidenci uchazečů o zaměstnání a jeho znevýhodnění.

SÚPM – SVČ: žádost bude posuzována podle kvality podnikatelského záměru a podle oboru činnosti s ohledem na udržitelnost podnikání. Uchazeči, který již vykonával SVČ, bude poskytnut příspěvek na stejný předmět podnikání pouze v případě, že od ukončení předchozího podnikání uplynulo více než 5 let.

Výše poskytovaných příspěvků: dle § 113 ZoZ

Výše příspěvku bude posuzována dle předpokládaných kalkulovaných nákladů a předpokládaného oboru činnosti.

Poskytnuté finanční prostředky jsou účelově vázány – mohou být použity výhradně za účelem uvedeným v dohodě, příspěvek nesmí být použit na provozní náklady, nákup materiálu potřebného k výrobě a spotřební materiál. Před schválením žádosti bude provedena předběžná kontrola v místě provozovny.

Doba udržení pracovního místa musí být min. 365 kalendářních dní.

 

 1.  Veřejně prospěšné práce

Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Za jiné obdobné činnosti lze považovat práci osobního asistenta osob se zdravotním postižením, pomocné práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální a kulturní, pomocné práce ve školách a při údržbě sportovišť.

Výše poskytovaných příspěvků: 16 000 Kč měsíčně/ 6 - 12 měsíců

 1. Překlenovací příspěvek 

Příspěvek se poskytuje na úhradu uznatelných provozních nákladů osobě SVČ, které byl poskytnut příspěvek na zahájení SVČ dle § 113.

Maximální výše příspěvku: 0,25násobek průměrné mzdy v NH za I. až III. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém je uzavřena dohoda.

O příspěvek lze požádat max. do 30 dnů od uzavření dohody o zřízení SÚPM – SVČ, poskytuje se jednorázově na dobu max. 5 měsíců a je splatný do 30 dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.

 

4.  Příspěvek na dojížďku

Podpořen může být žadatel, který je:

-  UoZ s nepřetržitou délkou evidence více než 5 měsíců

-  UoZ, u kterého došlo před vstupem do evidence ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění

-  zájemcem o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence nebo dojde v průběhu doby vedení v evidenci ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění

Výše příspěvku je nastavena v závislosti na vzdálenosti dojíždění.

Podmínka: pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 6 měsíců. Výše výdělku nesmí být vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

V případě, že náklady na dojíždění veřejnou dopravou jsou prokazatelně nižší než výše příspěvku taxativně stanovená dle dojezdové vzdálenosti, lze úměrně krátit dobu poskytování příspěvku.

 

 1. Příspěvek na zapracování

Je určen pro podporu zaměstnávání uchazečů o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči dle §33 ZoZ. Příspěvek se poskytuje max. po dobu 3 měsíců ve výši poloviny minimální mzdy měsíčně.

 

5.  Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP  (dle § 75 ZoZ)

 

Pracovním místem zřízeným pro OZP se rozumí místo, které zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. Úřad práce může uzavřít dohodu i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Na základě dohody poskytuje Úřad práce finanční příspěvek na pořízení předmětů potřebných ke zřízení pracovního místa pro OZP. Rozsah použití finančních prostředků je vždy přesně vymezen v dohodě, náklady musí vzniknout až po uzavření dohody. Žádost bude posuzována na základě předloženého podnikatelského záměru, ekonomické situace žadatele, předmětu činnosti, předpokládaných nákladů spojených se zřízením pracovního místa, s přihlédnutím k předpokládanému odbytu výrobků nebo služeb a k situaci na trhu práce v daném regionu.

Před schválením žádosti musí být provedena předběžná VSK v místě výkonu práce za účelem zjištění, zda jsou prostory přizpůsobené pro zaměstnávání OZP.

Výše poskytovaného příspěvku se řídí ustanovením § 75 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.                                                       

 

6. Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením

 

Příspěvek dle § 76 může Úřad práce poskytnout na základě písemné dohody uzavřené se zaměstnavatelem, který zaměstnává v pracovním poměru osobu se zdravotním postižením. Příspěvek nelze poskytnout na na OZP, která pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele nebo nebo je dočasně přidělena k výkonu práce u uživatele nebo se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou.

Druhy provozních nákladů se stanovují dle § 77 ZoZ.

Maximální výše příspěvku: 48 000 Kč/rok/1 pracovní místo.

 

7. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce dle § 78a ZoZ

 

Poskytnutí příspěvku je podmíněno účinností dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli zaměstnávajícími více než 50% OZP z celkového počtu svých zaměstnanců, kteří mají zároveň uzavřenou s ÚP ČR dohodu o uznání. Dohoda se uzavírá za podmínek stanovených § 78 odst. 2 a 3.

Příspěvek je poskytován podle ustanovení § 78a na základě písemné žádosti zaměstnavatele. O poskytnutí nebo neposkytnutí příspěvku nebo neposkytnutí části příspěvku vydá Úřad práce rozhodnutí. Na rozhodování Úřadu práce se vztahuje správní řád.

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 3. 3. 2023