Společensky účelná pracovní místa

Veškeré potřebné formuláře naleznete ke stažení zde

Nově zřízená společensky účelná pracovní místa u zaměstnavatele

- příspěvek na společensky účelné pracovní místo (dále jen SÚPM), které zaměstnavatel nově zřizuje, a které bude obsazovat uchazeči o zaměstnání po dobu sjednanou v dohodě.

Společensky účelná pracovní místa vytvořená za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

- společensky účelné pracovní místo vytvořené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (dále jen SVČ).

Podmínkou poskytnutí příspěvků je udržet nově zřízené pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání nebo pracovní místo vytvořené uchazečem o zaměstnání za účelem SVČ po dobu alespoň 365 kalendářních dnů.

Příspěvek na zřízení – výše příspěvku na zřízení nového pracovního místa bude posuzována podle předpokládaných kalkulovaných nákladů, charakteristiky zřizovaného místa, situace na trhu práce v regionu a podle požadavků zaměstnavatele na uchazeče. Náklady musí vzniknout až po uzavření dohody. Poskytnutý příspěvek je účelově vázán – může být použit výhradně za účelem uvedeným v dohodě.

Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání (příspěvek na mzdu)

- příspěvek na vyhrazení SÚPM pro uchazeče o zaměstnání může být zaměstnavateli poskytován na úhradu mzdových nákladů na tohoto zaměstnance, včetně pojistného dle § 113 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů a § 26 vyhlášky MPSV č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.

Uchazeče o zaměstnání nelze podpořit opakovaně.

Předpokladem realizace dohod je dlouhodobé trvání pracovního poměru umístěného uchazeče – uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou. V případě uzavření pracovního poměru na dobu určitou je podmínkou pro sjednání dohody o poskytnutí příspěvku skutečnost, že sjednaná doba pracovního poměru na dobu určitou musí přesáhnout dobu, po kterou je příspěvek na základě dohody poskytován, nejméně o 6 měsíců. V individuálních a odůvodněných případech může být délka trvání pracovního poměru sjednána odlišně.

Poslední aktualizace: 30. 8. 2023