Zpět do práce v Libereckém kraji

Logo OPZ
Název projektu: Zpět do práce v Libereckém kraji
Doba realizace: 1. 1. 2016 – 30. 4. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000045
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob prostřednictvím jeho aktivit. Účastí v projektu a absolvováním jeho aktivit zvýší dlouhodobě nezaměstnaní svoji šanci na uplatnění na trhu práce. Do projektu vstoupí minimálně 1000 osob spadajících do cílové skupiny, minimálně 300 z nich absolvuje rekvalifikační kurz a 157 nastoupí na Společensky účelné pracovní místo.

Projekt zajišťuje nejen ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů, ale zároveň také individuální přístup k účastníkům projektu. Základním principem tohoto projektu je rozšíření dovedností a kompetencí jednotlivce, poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit až k podpoře pracovních míst.

Jaký problém projekt řeší?

Dlouhodobě nezaměstnaní představují jednu z nejobtížněji zaměstnatelných skupin. Prodlužující se doba nezaměstnanosti prohlubuje sociální vyloučení, ztrátu pracovních návyků, ztěžuje orientaci na trhu práce a schopnost sebeprezentace u zaměstnavatelů a výrazně snižuje šance na návrat na trh práce. Z analýzy statistik vyplývá, že dlouhodobě nezaměstnaní tvoří v Libereckém kraji dvě třetiny všech osob v evidenci, což jednoznačně upozorňuje na fakt, že tento problém je třeba aktivně řešit. Jedním ze způsobů řešení této situace je i tento projekt. Pomocí souboru vhodně zvolených a provázaných aktivit ulehčí dlouhodobě nezaměstnaným návrat na trh práce. Již v minulosti byly podobné projekty zaměřené na tuto cílovou skupinu realizovány a jednoznačně se osvědčily, což je potvrzeno i snížením počtu těchto uchazečů v evidenci. Neřešení tohoto problému by vedlo k nárůstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci a tím i počtu osob, které by byly stále obtížněji zaměstnatelné.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou dlouhodobě nezaměstnané osoby, které jsou v evidenci Úřadu práce České republiky (dále jen ÚP) déle než 5 měsíců, s důrazem na osoby s dobou evidence nad 12 měsíců nebo v součtu 12 měsíců v posledních dvou letech jako uchazeči o zaměstnání (dále jen UoZ), bez ohledu na věk či vzdělání.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
 • Motivační aktivity
 • Skupinové poradenství
 • Individuální poradenství
 • Psychologické poradenství
 • Bilanční, pracovní diagnostika
 • Odborná školení
  • finanční gramotnost
  • pracovněprávní minimum
  • měkké dovednosti
  • podnikatelská gramotnost
 • Rekvalifikační kurzy
 • Zprostředkování zaměstnání

Kam se obrátit pro informace?

Pro základní informace o možnosti vstupu do projektu kontaktujte nejbližší pobočku ÚP, svou zprostředkovatelku či odborného pracovníka.

Odborní pracovníci:

Aktuality

(archiv aktualit)

Průběžné informace k 30. 4. 2020

Od ledna 2021 do konce dubna 2021 vstoupilo do projektu „Zpět do práce v Libereckém kraji“ celkem 105 osob.

Na všech kontaktních pracovištích Libereckého kraje proběhly prostřednictvím e-learningových kurzů klíčové aktivity, které projekt nabízí – individuální pohovory, skupinové a motivační aktivity a odborná školení (zvýšení povědomí v oblasti finanční gramotnosti a zvýšení povědomí v oblasti pracovního práva).

Skupinové poradenství absolvovalo 71 a motivační aktivity v tomto období absolvovalo 70 uchazečů o zaměstnání. Tato školení - kurzy připravují uchazeče na pracovní pohovor. Pomáhají se sestavováním životopisu a sepsáním motivačního dopisu. Napomáhají při sepisování osobního portfolia uchazeče o zaměstnání. S uchazeči o zaměstnání nacvičují sebeprezentaci a komunikaci, napomáhají zvýšení sebevědomí.

Další odborná školení od ledna 2021 do dubna 2021 probíhala rovněž formou e-leatningového vzdělávání. Oborné školení finanční gramotnosti absolvovalo 41 uchazečů a pracovního práva 35 uchazečů o zaměstnání.
Rekvalifikaci úspěšně zakončili a doložili osvědčením 2 uchazeči.

V období od ledna 2021 do konce dubna 2021 nastoupilo na nedotované pracovní místo 35 osob a na společensky účelné místo - vyhrazené nastoupilo 39 osob.

 

V případě jakýchkoli otázek nebo zájmu o vstup do projektu Zpět do práce v Libereckém kraji kontaktujte odborné pracovníky ve vašem okrese.
Do projektu je možné vstoupit i mimo hromadnou informační schůzku. Po domluvě s odborným pracovníkem projektu ve vašem okrese.

Poslední aktualizace: 31. 5. 2022