Získání informací

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Podávání žádostí o poskytnutí informace Úřadu práce České republiky a jejich poskytování zaměstnanci úřadu se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Úřad práce plní povinnost zveřejňování informací podle ustanovení § 5 odst. 1 citovaného zákona:
a) zveřejněním informací na internetových stránkách www.uradprace.cz; struktura informací odpovídá vyhlášce č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy,
b) zveřejněním informací ve struktuře dle písm. a) tohoto bodu směrnice v sídle Úřadu práce a jeho úřadovnách, a to prostřednictvím informačních kiosků nebo nástěnek. Úřadovnami se rozumí všechna pracoviště generálního ředitelství, krajských poboček a kontaktních pracovišť, kde dochází ke styku s veřejností.

Podávání a vyřizování žádostí


Žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím se rozumí každé podání, jehož obsah a náležitosti odpovídají dikci zákona, určující je charakter obsahu podání.

Žádost o poskytování informací se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Ústní žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím je možno podat na kterémkoliv pracovišti Úřadu práce ČR. Není-li žadateli informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je třeba žadatele poučit, aby podal svou žádost písemně.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Formulář žádosti není předepsán.
Fyzická osoba uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede: název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Písemná žádost může být podána na kterémkoliv pracovišti Úřadu práce ČR(písemná žádost doručená přímo na pracoviště nebo na podatelnu nebo žádost doručená elektronicky např. e-mailem nebo datovou schránkou). Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
Lhůty pro vyřízení žádosti o informace
Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádostí nebo od doplnění žádosti. Brání-li nedostatek identifikačních údajů o žadateli v postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu práce ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, Nerozhodne-li povinný subjekt o vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, je-li zapotřebí licence, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůta pro poskytnutí informace může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou: vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud žádost o poskytnutí informace směruje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne. Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, pokud zákon o svobodném přístupu k informacím nestanoví jinak.

Povinné subjekty nejsou povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Úřad práce ČR je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli a může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací podle Sazebníku úhrad nákladů. V případě, že Úřad práce ČR za poskytnutí informace bude požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečností spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Úřad práce ČR žádost odloží. Úhrada je příjmem Úřadu práce ČR jako povinného subjektu.

Poslední aktualizace: 22. 3. 2023