Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Leták v pdf ZDE (229.81 kB)

Informační leták je určen zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat nebo již zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Jeho cílem je především informovat o právech a povinnostech zaměstnavatelů a o možnostech získání příspěvků na zaměstnávání těchto pracovníků.

KDO JE OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Osobou se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) je fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím stupni (dále jen „TZP“), invalidní v prvním nebo druhém stupni (dále jen „OZP 1, 2“) nebo osoba zdravotně znevýhodněná (dále jen „OZZ“). OZP je osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení; tato osoba je považována za OZP 1, 2, a to i v případě, že byla v průběhu této doby uznána orgánem sociálního zabezpečení jako OZZ. OZP je rovněž osoba, která byla rozhodnutím Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) uznána OZZ trvale, nebo na dobu určitou, přičemž rozhodnutí nepozbylo platnosti.

SLEVY NA DANI

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu je zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají OZP, poskytována sleva na dani na každého takového zaměstnance. Konkrétní výši slevy na dani upravuje § 35 tohoto zákona.

CHRÁNĚNÝ VS. VOLNÝ TRH PRÁCE

Chráněný trh práce tvoří pouze takoví zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců a se kterými ÚP ČR uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Volný trh práce tvoří ostatní zaměstnavatelé.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

ÚP ČR podporuje zaměstnávání OZP zejména mimo chráněný trh práce poskytováním finančních příspěvků, kterými jsou:

 • příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP (podle § 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZoZ“)
 • příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP (podle § 76 ZoZ)

Příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce jsou:

 • příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP (podle § 75 ZoZ)
 • příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce (podle § 78a ZoZ)

PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OZP

Příspěvek je poskytován především zaměstnavatelům na volném trhu práce, v odůvodněných případech i zaměstnavatelům na chráněném trhu práce. Je určen na zřízení pracovního místa, které zaměstnavatel zřídil pro OZP nebo které OZP zřizuje k výkonu vlastní samostatné výdělečné činnosti na základě písemné dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR, který příspěvek poskytuje. Pracovní místo musí být obsazeno OZP po dobu 3 let. Příspěvek se poskytuje při splnění zákonem stanovených podmínek (podmínka bezdlužnosti aj.). Výše příspěvku může činit pro OZP 1, 2 a OZZ maximálně osminásobek a pro TZP maximálně dvanácti násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Při současném zřízení 10 a více pracovních míst činí maximální výše příspěvku deseti násobek, resp. čtrnácti násobek průměrné mzdy.

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU PROVOZNÍCH NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OZP

ÚP ČR může poskytnout na základě písemné dohody se žadatelem příspěvek na úhradu provozních nákladů. Příspěvek je poskytován zaměstnavatelům na zaměstnance, kteří jsou osobami TZP nebo OZP 1, 2, a osobám samostatně výdělečně činným, které jsou OZP. Příspěvek není možné poskytnout:

 • na OZP, na kterou ÚP ČR poskytuje příspěvek podle § 78a ZoZ,
 • na OZP, která pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele,
 • na zaměstnance, který je OZZ,
 • na OZP, jehož zaměstnavatelem je agentura práce.

Příspěvek je poskytován zálohově. Maximální roční výši příspěvku na jednu OZP stanovuje § 76 ZoZ.

DOHODA O UZNÁNÍ ZAMĚSTNAVATELE ZA ZAMĚSTNAVATELE NA CHRÁNĚNÉM TRHU PRÁCE

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle § 78a ZoZ je uzavření písemné dohody o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR.
Dohodu lze se zaměstnavatelem uzavřít mj. za podmínek, že:

 • zaměstnává ve čtvrtletním přepočteném počtu za kalendářní čtvrtletí předcházející dni podání žádosti o uzavření dohody více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců,
 • v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody vyplácel nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou OZP, mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet nebo poštovní poukázkou,
 • v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody zaměstnával nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou OZP na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm atd.

Dohoda o uznání zaměstnavatele se uzavírá na dobu 3 let. Při opětovném podání žádosti do 3 měsíců po uplynutí této doby se tato dohoda uzavírá na dobu neurčitou.

PŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP NA CHRÁNĚNÉM TRHU PRÁCE

Zaměstnavateli, se kterým ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání OZP formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příspěvek poskytuje příslušná krajská pobočka ÚP ČR, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo – právnická osoba, případně bydliště – fyzická osoba. Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl ze základu pojistného tohoto zaměstnance, nejvýše však do částek uvedených v § 78a ZoZ.
Zaměstnavateli k příspěvku náleží měsíční paušální částka na každou OZP na náklady spojené se zaměstnáváním těchto osob v kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá. Výši paušální částky stanovuje § 78a ZoZ.
Zaměstnavatel rovněž může uplatnit nárok na zvýšení příspěvku na další náklady vynaložené v souvislosti se zaměstnáváním OZP v kalendářním čtvrtletí, za které o poskytnutí příspěvku žádá do výše stanovené ZoZ.
Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele doručené příslušné krajské pobočce ÚP ČR nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí při současném splnění podmínky bezdlužnosti. Před podáním žádosti je vhodné situaci žadatele konzultovat s administrátorem příspěvku na příslušné krajské pobočce ÚP ČR.

PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu 4 % OZP na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl lze kromě přímého zaměstnávání OZP plnit také odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP, se kterými ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, nebo zadáváním zakázek těmto  zaměstnavatelům; další možnosti plnění povinného podílu je odvod do státního rozpočtu.

Podrobnější informace k dané problematice lze získat: Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka) E-mail: callcentrum@uradprace.cz. Webové stránky ÚP ČR www.uradprace.cz
Podrobné informační materiály týkající se zaměstnávání OZP jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích ÚP ČR. www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky Žádosti v elektronické podobě ke všem příspěvkům jsou k dispozici na portálu MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Poslední aktualizace: 9. 10. 2023