Žádost o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti

Leták v pdf o žádosti o zprostředkování zaměstnání a podpoře v nezaměstnanosti (208.25 kB).

Pokud lidé chtějí požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, nemusí vždy osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“). Žádosti je možné podávat z pohodlí domova a využít elektronickou cestu (prostřednictvím datové schránky nebo emailu se zaručeným elektronickým podpisem), zaslat poštou
nebo je odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.
Vyplněné žádosti včetně příloh je možné podávat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR v místě obvyklého pobytu. Už tedy neplatí podmínka, že žádost musí člověk podat pouze na kontaktním pracovišti ÚP ČR, v jehož územním obvodu má trvalé bydliště.

UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ X ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

V případě ztráty zaměstnání může člověk požádat ÚP ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání. Pokud splní zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence, stane se uchazečem o zaměstnání. Formulář je dostupný na www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani.
Zároveň může požádat také o podporu v nezaměstnanosti. Formulář je k dispozici na www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-podporu-v-nezamestnanosti.
Služeb ÚP ČR mohou lidé využít také jako zájemci o zaměstnání. Týká se to například těch, kteří chtějí změnit své pracovní uplatnění a jsou v současné době zaměstnaní, nebo například pečují o dítě do 4 let věku, případně studují. Zájemci o zaměstnání  zprostředkovává ÚP ČR vhodné zaměstnání, poskytuje mu kariérové poradenství a může mu zabezpečit i rekvalifikaci. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanoti ani na podporu při rekvalifi kaci.

PODKLADY NUTNÉ PRO ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ÚP ČR

• platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) nebo náhradní doklad, kterým klient prokáže svou totožnost a místo trvalého bydliště
• potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu případně o náhradní době
• u absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání

PODKLADY NUTNÉ PRO POSOUZENÍ NÁROKU NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI

• evidenční list důchodového pojištění
• potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
• doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti
• u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení
o době trvání účasti na důchodovém pojištění
a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální
zabezpečení a příspěvek na státní politiku
• potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku
Všechny doklady, kromě těch, kterými uchazeč/zájemce prokazuje svou totožnost, je  možné doložit dodatečně. Nezbytné údaje pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, v případě, že je nebudete dokládat sami, si Úřad práce zajistí od ČSSZ.

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě, že uchazeč o zaměstnání během posledních dvou let před zařazením do evidence ÚP ČR získal dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, a to ze zaměstnání nebo při výkonu jiné výdělečné činnosti či náhradní dobou, a zároveň není poživatelem starobního důchodu. Jednoduše řečeno, pokud v uplynulých dvou letech odpracoval minimálně 12 měsíců a během té doby bylo placeno důchodové pojištění, například i v rámci „brigád“.
Do rozhodného období se započítávají i náhradní doby, což je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do čtyř let věku nebo o osobu blízkou (kompletní přehled těchto dob je uveden na www.uradprace.cz/web/cz/prava-a-povinnosti-uchazece-a-zajemce).

PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI VYPLÁCÍ ÚP ČR BĚHEM PODPŮRČÍ DOBY

a) do 50 let věku 5 měsíců
b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců
c) nad 55 let věku 11 měsíců
Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

VÝŠE PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI

Odvíjí se od výdělku z posledního zaměstnání a činí:
• první dva měsíce podpůrčí doby činí 65 %
• další dva měsíce 50 %
• po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti má strop, tedy maximum, které se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství. Tato částka se každý rok mění. Tu aktuální Vám sdělí na příslušném pracovišti ÚP ČR, nebo ji najdete na webových stránkách úřadu.
V případě OSVČ bere ÚP ČR v potaz poslední vyměřovací základ v rozhodném období přepočtený na jeden kalendářní měsíc.
Jestliže uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou
se zaměstnavatelem, je procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.
V době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR, si může přivydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání, a to na základě dohody o pracovní činnosti , pracovního
nebo služebního poměru a pokud měsíční hrubý výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. V případě výkonu více činností se měsíční výdělky
či odměny sčítají. Jestliže uchazeč pobírá podporu v nezaměstnanosti, po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání ÚP ČR pozastaví její výplatu. Po skončení ji opět začne vyplácet.

REKVALIFIKACE

Uchazeči a zájemci o zaměstnání mohou projevit zájem o rekvalifi kaci na kterémkoli místně příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, tedy v místě, kde
se zdržují. ÚP ČR může fi nancovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifi kací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifi kace a poslední variantou jsou
rekvalifi kace zaměstnanců, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu
jedné části podnikatelských aktivit. Na úhradu rekvalifikace nárok automaticky nevzniká!

Potřebujete rady obecného charakteru nebo pomoc s vyplněním formuláře? Využijte bezplatnou linku Call centra ÚP ČR - 800 77 99 00.
Dotazy obecného charakteru lze posílat na e-mail:
callcentrum@uradprace.cz.
Webové stránky ÚP ČR
www.uradprace.cz

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024