Zvažujete podnikání - samostatnou výdělečnou činnost (SVČ)?

Leták v pdf o podnikání a OSVČ (796,35 kB)

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT, POKUD CHCETE ZAHÁJIT PODNIKÁNÍ

● v jakém oboru chcete podnikat a zda splňujete pro zvolený obor požadované podmínky (např. vzdělání, praxe)
● zda k výkonu podnikání potřebujete další vzdělání, případně rekvalifi kaci
● jakou nejvhodnější formu podnikání zvolit (např. podnikání jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění)
● zda potřebujete ke svému podnikání provozovnu a jaké podmínky musí splňovat
● jak zpracovat podnikatelský záměr
● zda máte dostatečný vstupní kapitál pro zahájení podnikání
● zda povedete daňovou evidenci nebo účetnictví
● zda budete potřebovat zaměstnance
● zda existuje nějaká fi nanční podpora pro začínající podnikatele

DŮLEŽITÉ INSTITUCE PRO ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

● magistrát, městský úřad, příp. obecní úřad (odbory – živnostenský, stavební, životního prostředí)
● peněžní ústav (banka)
● hygienická stanice
● Hasičský záchranný sbor ČR
● Česká (Okresní) správa sociálního zabezpečení
● zdravotní pojišťovna
● finanční úřad
● celní úřad
● Úřad práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“)
● pojišťovna (např. pojištění nemovitosti, movitých předmětů, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou druhé osobě)

CO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU ZAMĚSTNÁNÍ

● poradenství k volbě a změně povolání
● možnost orientace ve výběru vhodné rekvalifi kace (např. základy podnikání, případně vhodné oborové zaměření v souladu se živnostenským zákonem)
● možnost individuálního poradenství profesní orientace – pracovní diagnostiky osobnostních dispozic pro výkon určitého povolání
● informace o dalších inspirativních zdrojích včetně potřebné legislativy související se zahájením SVČ
● základní informace potřebné pro zahájení podnikání včetně odkazů na příslušné instituce v daném regionu
V případě Vašeho zájmu zahájit samostatnou výdělečnou činnost s příspěvkem ÚP ČR se obraťte na pracovníky oddělení trhu práce na příslušných kontaktních pracovištích ÚP ČR, kde Vám sdělí konkrétní informace o tom, jak postupovat.


INFORMACE O PŘÍSPĚVCÍCH POSKYTOVANÝCH ÚP ČR ZAČÍNAJÍCÍM  PODNIKATELŮM

A/ Příspěvek na zřízení pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
O příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu SVČ je nutno písemně požádat (musí být smysluplný podnikatelský záměr/plán), v době podání žádosti je žadatel veden v evidenci ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání.

SVČ může být zahájena až po schválení žádosti a po datu podpisu dohody o poskytnutí příspěvku.

Příspěvek od ÚP ČR lze použít výhradně na náklady související se zřízením pracovního místa k výkonu SVČ (např. na nákup strojů, nářadí, zařízení a vybavení provozovny, tj. věci trvalého charakteru).
Příspěvek nelze použít na provozní náklady, nákup zboží určeného k jeho prodeji, nákup materiálu apod.
Maximální výši příspěvku určuje zákon o zaměstnanosti, o jeho konkrétní výši a dalších podmínkách rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR.
Na příspěvek není právní nárok. Poskytování příspěvku nepodléhá režimu správního řízení, nelze se tedy proti zamítavému stanovisku ÚP ČR odvolat.
B/ Překlenovací příspěvek
Příspěvek je určený na částečnou úhradu provozních nákladů společensky účelného pracovního místa zřízeného za účelem výkonu SVČ.
Příspěvek může ÚP ČR poskytnout nejdéle na dobu 5 měsíců, o konkrétní výši, která je limitována zákonem o zaměstnanosti, a o dalších podmínkách pro
poskytnutí příspěvku rozhoduje příslušná krajská pobočka ÚP ČR.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR V PŘÍPADĚ ŽÁDOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK K PODNIKÁNÍ

1. Údaje o žadateli o příspěvek (osobní a profesní)
● jméno a příjmení, datum narození
● přehled dosaženého vzdělání, dosavadní praxe, dovednosti, schopnosti, certifikátů, osvědčení, příp. znalostí a praktických zkušeností souvisejících se zvoleným oborem
● přehled předchozích podnikatelských aktivit v případě, že nějaké jsou
● zdůvodnění motivace k založení vlastní firmy
2. Charakteristika podnikatelského záměru
● předmět/obor podnikání
● popis podnikatelské činnosti (jaké výrobky či služby budou poskytovány, zda bude činnost vykonávána vlastními silami, popř. rodinnými příslušníky, zda je předpoklad vytvoření nových pracovních míst - v jakém časovém horizontu, počet, profese)
● popis místa realizace záměru (umístění a popis místa výkonu podnikatelské činnosti – typ objektu, vztah k objektu, prostorové zázemí, současné vybavení, potřeba úprav provozovny atd.)
3. Analýza trhu
● charakteristika trhu (popis lokality, sezónních vlivů, geografické výhodnosti atd.)
● potenciální zákazníci (podnikatelské subjekty, stálá klientela, ostatní veřejnost atd.)
● spolupráce s obchodními partnery (dodavatelé, odběratelé, jiní partneři)
● analýza konkurence (zhodnocení trhu z hlediska konkurence v okolí – přednosti a nedostatky oproti konkurenci, např. umístění provozovny, dostupnost ceny, kvalita, výhody a nevýhody nabízeného výrobku, příp. služby)
● plánované formy propagace a reklamy (publicita, výhodná balení, slevy, vzorky, soutěže, osobní prodej, využití internetu)
4. Přednosti podnikatelského záměru
● vyjmenujte skutečnosti, které by měly přispět k úspěšné realizaci podnikatelského záměru
5. Nedostatky podnikatelského záměru
● uveďte, co může negativně ovlivnit podnikatelskou činnost, např. možnost vstupu dalších konkurentů na trh, pokles poptávky včetně důvodů poklesu
6. Doplňující údaje
● informace, které zvyšují důvěryhodnost záměru (např. smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí s dodavateli či odběrateli)
● orientační ceník výrobků či služeb
● další informace, které chcete ke svému podnikatelskému záměru uvést


Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz.
Webové stránky ÚP ČR
www.uradprace.cz
Podrobné informační materiály k dané problematice jsou k dispozici na jednotlivých pracovištích ÚP ČR.

www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky
Žádosti v elektronické podobě k oběma příspěvkům jsou k dispozici na portálu MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/formulare

Poslední aktualizace: 18. 1. 2024