Zavádění systému řízení kvality na Úřadu práce České republiky

logo

Název projektu:

Zavádění systému řízení kvality na Úřadu práce České republiky (KVALITA)

Doba realizace:

1. 1. 2020 – 30. 6. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0016033

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Předmětem projektu je zavádění systému řízení kvality do organizace a systému fungování a řízení Úřadu práce České republiky, a to prostřednictvím zavedení požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech č. 214 schváleného usnesením vlády ze dne 4. dubna 2018.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány níže uvedené aktivity:

 • Zavedení kritéria zlepšování č. 1: Strategie rozvoje služebního úřadu
 • Zavedení kritéria zlepšování č. 2: Systém definování měřitelných cílů služebního úřadu
 • Zavedení kritéria zlepšování č. 3: Systém odpovědností a pravomocí
 • Zavedení kritéria zlepšování č. 4: Systém interních předpisů
 • Zavedení kritéria zlepšování č. 5: Systém komunikace ve služebním úřadu
 • Zavedení kritéria zlepšování č. 6: Systém řízení změn
 • Zavedení kritéria zlepšování č. 7: Politika lidských zdrojů
 • Zavedení kritéria zlepšování č. 8: Adaptační proces
 • Zavedení kritéria zlepšování č. 9: Šetření spokojenosti zaměstnanců
 • Zavedení kritéria zlepšování č. 10: Systém partnerství v rámci státní služby
 • Vyhodnocení zavedeného systému řízení kvality

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

Vytvoření prostředí pro strategické řízení služebního úřadu (definování postupu pro řízení změn v úřadu, zvýšení účinnosti koordinace aktivit úřadu, jasná specifikace odpovědností a pravomocí, zeštíhlení a zpřehlednění dokumentace, lepší vnitřní komunikace a zefektivnění řízení lidských zdrojů, nastavení pravidel pro strategické řízení, zpracování strategie rozvoje služebního úřadu, včetně analýzy současného stavu chodu řízení a fungování služebního úřadu k přesnému a jasně deklarovanému rozvoji služebního úřadu v delším časovém horizontu).

Díky projektu dojde ke zvýšení efektivity personálních procesů služebního úřadu a transparentnosti řízení lidských zdrojů služebního úřadu vůči vlastním zaměstnancům současným i potenciálním.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt navazuje na systémový projekt ÚP ČR „Efektivní služby zaměstnanosti“ a na projekt MV ČR „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Generální ředitelství Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 14. 7. 2023