Záruky pro mladé ve Středočeském kraji


Doba realizace: 1. 1. 2016 – 31. 5. 2023

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000005

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Cílem projektu je kombinací různých aktivit poskytnout mladým nezaměstnaným lidem bez praxe možnost získat pracovní zkušenosti tak, aby byli schopni se v co nejkratším čase začlenit na trh práce.

Prostřednictvím aktivity odborná praxe bude účastníkům projektu zprostředkováno ÚP ČR kvalitní zaměstnání u vybraného zaměstnavatele. Mladí lidé budou zaučováni a zaškolováni zaměstnavateli a před nástupem na odbornou praxi bude stanoven plán realizace odborné praxe, za jehož plnění bude zodpovědný zaměstnavatel. V případě potřeby bude účastník projektu umístěn na pracovním místě u vybraného zaměstnavatele v rámci krátkodobé pracovní příležitosti. Tyto krátkodobé pracovní příležitosti budou sloužit ke zjištění připravenosti účastníků projektu k nástupu na pracovní místo a předcházejí odborné praxi.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání. O zařazení do projektu může požádat mladý člověk ve věku do 29 let včetně, který má trvalé bydliště mimo hl. město Prahu, který je evidovaný na ÚP ČR déle než 3 měsíce a který má pracovní zkušenosti v maximální výši 3 roky. Dosažené vzdělání mladých lidí nehraje v projektu žádnou roli.

Jaké jsou formy podpory?


A) Účastníci projektu mohou v rámci projektu využít následujících aktivit:
 

 • Poradenství – motivace účastníků k uplatnění na trhu práce. Plánováno je zapojení 1 578 klientů.
 • Motivační kurz – aktivita je zaměřena na rozvoj měkkých dovedností (nácvik pohovoru, motivační dopis, životopis atd.), pracovně právní legislativu a finanční gramotnost. Plánováno je zapojení 1 578 klientů.
 • Rekvalifikace – rekvalifikační kurzy jsou zaměřeny na získání odborných znalostí a pracovních dovedností potřebných k výkonu konkrétní pracovní činnosti požadované zaměstnavatelem. Plánováno je úspěšné absolvování rekvalifikace pro 40 klientů.
 • Krátkodobá pracovní příležitost - Práce na zkoušku – max. 0,5 úvazku až na 3 měsíce s mzdovým příspěvkem pro vybraného zaměstnavatele. Plánováno je zapojení min. 100 klientů.
 • Odborná praxe – možnost získat zaměstnání v podobě společensky účelného pracovního místa až na 12 měsíců s mzdovým příspěvkem pro vybraného zaměstnavatele. Plánováno je zapojení min. 900 klientů.
 • Návrat do vzdělání – pomoc účastníku projektu při ukončení nedokončeného vzdělání. Plánováno je zapojení 10 klientů.
 • Doprovodná opatření – příspěvek na zdravotní prohlídku, očkování a cestovné.

B) Zapojení zaměstnavatelů do projektu ve formě:

 • Aktivita Odborná praxe - S vybranými zaměstnavateli uzavře ÚP ČR dohodu o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené dle předem stanoveného plánu realizace odborné praxe. Účastník projektu bude vykonávat v rámci hlavního pracovního poměru u zaměstnavatele odbornou praxi po dobu 6 až 12 měsíců. Dohodě předchází mj. podání „žádosti o příspěvek na SÚPM vyhrazené“ ze strany zaměstnavatele. Přiznání příspěvku je nenárokové. V rámci projektu je plánováno finančně podpořit minimálně 900 klientů na odborné praxi.
 • Aktivita Krátkodobá pracovní příležitost - Práce na zkoušku - Tato aktivita bude probíhat u vybraných zaměstnavatelů, s kterými ÚP ČR uzavře „dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku při realizaci aktivity práce na zkoušku“. Krátkodobá prac. příležitost - Práce na zkoušku je možná s účastníkem projektu po dobu maximálně 3 měsíců a 0,5 úvazku. Zaměstnavatel díky této krátkodobé aktivitě zjistí, zda je mladý člověk vhodný na vybrané na pracovní místo. Mladý člověk zůstává po dobu této aktivity v evidenci ÚP ČR. Přiznání příspěvku je nenárokové. V rámci projektu je plánováno finančně podpořit minimálně 100 osob na krátkodobé pracovní příležitosti.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Záruky pro mladé ve Středočeském kraji navazoval na dříve realizovaný projekt Odborné praxe do 30 let ve Středočeském kraji, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Závěrečné informace o realizaci projektu

 

 • Celkem vstoupilo do projektu 1 425 mladých lidí ve věku do 29 let.
 • Rekvalifikační kurzy úspěšně absolvovalo 43 mladých lidí.
 • Krátkodobou pracovní příležitost, tj. práce na poloviční úvazek u zaměstnavatele na max. 3 měsíce, absolvovalo 104 mladých lidí.
 • Odbornou praxi u zaměstnavatele, tj. práce na plný úvazek většinou po dobu 1 roku, absolvovalo 884 mladých lidí

 

K 31. 5. 2023 byla realizace tohoto projektu ukončena.

Poslední aktualizace: 18. 9. 2023