Záruky pro mladé v Ústeckém kraji

 

LOGOLINKA_3RADKY2.PNG

Název projektu:

Záruky pro mladé v Ústeckém kraji

Doba realizace:

1. 1. 2019 – 31. 5. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010556

Forma financování:

Projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Ukončen příjem nových Žádostí o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání v rámci projektu. Případné bližší informace Vám sdělí odborní pracovníci na jednotlivých kontaktních pracovištích, viz. kontakty níže.

Jaký problém projekt řeší?

Hlavním cílem projektu je řešit nepříznivou situaci mladých lidí ve věkové skupině 15 – 29 na trhu práce osvojením si pracovních návyků a dalších kompetencí tak, aby došlo k včasnému a trvalému uchycení se na pracovním trhu a tím ke snížení nadprůměrně vysoké míry nezaměstnanosti mladých lidí. Cílem projektu je motivovat účastníky k prohloubení odborných znalostí a pracovních dovedností potřebných k výkonu konkrétní pracovní činnosti požadované trhem práce a vyrovnávat tak nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Projekt zároveň usiluje o motivování účastníků ke zvýšení jazykové vybavenosti a pracovní mobility v rámci zahraničního pracovního trhu. Dalším cílem projektu je umožnit mladým návrat do škol, a tím získat potřebné vzdělání k následnému lepšímu uplatnění na trhu práce.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 15 až 29 let včetně, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Ústeckém kraji nezávisle na tom, zda jsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání či nikoli.

Jaké jsou formy podpory?

Práce na zkoušku:

Aktivita, která pomáhá účastníkům při hledání vhodného zaměstnání. Její rozsah je nejdéle 3 měsíce při maximálně polovině stanovené týdenní pracovní doby (20 hod.). Účastníci si díky této krátké pracovní praxi, mohou zlepšit svou orientaci na pracovním trhu. Zaměstnavatelé, kteří se zapojí do této aktivity, získají finanční příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů. Výše příspěvku může být až 12 000,- Kč měsíčně. Přesná výše poskytnutého příspěvku závisí na konkrétním účastníkovi. Příspěvek je zaměstnavateli vyplácen zpětně po ukončení Práce na zkoušku (PNZ) na základě doložení vyplněného formuláře Vyúčtování Práce na zkoušku. Na tuto aktivitu je možno přímo u zaměstnavatele navázat Odbornou praxí.

Odborná praxe:

Nabízí uchazečům o zaměstnání získání až roční odborné praxe v rozsahu plného pracovního úvazku. Zaměstnavatelé mají možnost získat v rámci uvedené aktivity měsíční příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníků projektu ve výši až 20 000,- Kč. Přesná výše poskytnutého příspěvku závisí podobně jako u PNZ na konkrétním účastníkovi. Zaměstnavatelé mají dále možnost vyčlenit kmenového zaměstnance (mentora), který bude dohlížet na kvalitní zaškolení účastníka projektu. Příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora po dobu zaškolení činí maximálně 198 Kč/hod po dobu až 4 měsíců Odborné praxe v rozsahu maximálně 12 hod. týdně.

Stáže v zahraničí

Prostřednictvím této aktivity mají možnost účastníci projektu (mimo těch s VŠ vzděláním) zprostředkování zaměstnání v zahraničí na dobu minimálně 3 měsíců. Součástí tohoto zprostředkování může být i jazyková příprava a příspěvek na cestovné a ubytování v zahraničí (až do výše 300 EUR/měsíčně, po dobu až 6 měsíců).

Návrat do vzdělání:

Účastníkům, kteří předčasně ukončili vzdělávací proces, bude poskytnuta podpora pro návrat do škol, kde pak mohou získat potřebné vzdělání, a tím zvýšit svoji šanci na získání vhodného zaměstnání. Těmto účastníkům projekt nabídne pomoc při hledání vhodné školy a nutnou podporu při studiu. V průběhu vzdělávání bude podporovat účastníky rovněž příspěvkem na úhradu cestovného, stravného a ubytování účastníků či na nákup školních pomůcek.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Záruky pro mladé v Ústeckém kraji částečně navazuje na projekty Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji a Odborné praxe do 30 let v Ústeckém kraji.

Kam se obrátit pro informace?

Pracovníci projektu pro jednotlivé okresy:

 Chomutov, Cihlářská 4107

Ing. Soňa Kopecká, tel.: 950 118 410, e-mail: sona.kopecka@uradprace.cz

 Most, Tř. Budovatelů 2957/108

Ing. Dita Vokáčová., tel.: 950 137 383, e-mail: dita.vokacova@uradprace.cz

 Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37

Bc. Jana Pecháčková, tel.: 950 171 618, e-mail: jana.pechackova@uradprace.cz

 Teplice, Vrchlického 12

Šárka Haklová Nétková, tel.: 950 167 515, e-mail: sarka.haklova_netkov@uradprace.cz

 Litoměřice, Velká Krajská 44

Ing. Zuzana Köhlerová, tel.: 950 133 329, e-mail: zuzana.kohlerova@uradprace.cz

 Louny, Pod Nemocnicí 2380

Mgr. Monika Passauerová, tel.: 950 134 325, e-mail: monika.passauerova@uradprace.cz

 Děčín, Lázeňská 1268/12

Ing. Barbora Sokolová, tel.: 950 111 222, e-mail: barbora.sokolova@uradprace.cz

 Rumburk, SNP 131

     Bc. Vendula Jasanská, tel. 770 143 022, e-mail: vendula.jasanska@uradprace.cz

Finanční manažer projektu:

Ing. Jaroslav Beneš, tel.: 950 171 628, e-mail: jaroslav.benes@uradprace.cz

Projektový manažer:

    Bc. Jiří Mašek tel.: 950 171 642, e-mail: jiri.masek@uradprace.cz

 

Ke stažení:

Práce na zkoušku:

Odborná praxe:

Další informace o projektu:

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=get&datovySkladId=5947e9c8-4303-40f0-b052-7677abcb240c

Poslední aktualizace: 24. 8. 2022