Záruky pro mladé v Plzeňském kraji

Název projektu: Záruky pro mladé v Plzeňském kraji
Doba realizace: 11. 1. 2016 – 31. 5. 2023
Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000006
Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Cílem projektu je kombinací různých nástrojů a aktivit (Individuální poradenství, Motivační kurz, Rekvalifikace, Práce na zkoušku a Odborná praxe) dodat účastníkům projektu bez pracovních zkušeností znalosti, aby byli schopni se v co nejkratším čase zapojit do pracovního procesu a získanou práci si udržet. Prostřednictvím Odborné praxe bude klientům poskytnuto kvalitní zaměstnání s alespoň minimálním potenciálem kariérního růstu u daného zaměstnavatele, které bude odpovídající stupni jejich dosaženého vzdělání. Tím bude docházet k překonání a odstraňování kvalifikačních a sociálních bariér. Klienti budou zaučováni a zaškolováni zaměstnavateli a před nástupem na Odbornou praxi bude stanoven Plán realizace Odborné praxe a za jeho plnění bude zodpovědný zaměstnavatel. V případě potřeby bude klient umístěn na pracovním místě v rámci Práce na zkoušku, která bude předcházet především Odborné praxi. Tyto krátkodobé pracovní příležitosti budou sloužit ke zjištění připravenosti klientů k nástupu na pracovní místo.

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen jak uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání.

Uchazeč o zaměstnání

O zařazení do projektu může požádat jakýkoli klient ve věku do 29 let (včetně) evidovaný na ÚP ČR postrádající pracovní zkušenosti nebo s pracovními zkušenostmi max. 3 roky – bez omezení vzdělání.

Zájemce o zaměstnání

Jedná se o fyzické osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem požádají Úřad práce ČR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, které provede ÚP ČR na základě jejich písemné žádosti. Dále je nutné, aby splňovali podmínky jako uchazeči o zaměstnání (viz výše).

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání mohou v rámci projektu využít následujících aktivit projektu.

Poradenství a zprostředkování zaměstnání

Poradenství a zprostředkování zaměstnání je k dispozici všem klientům projektu průběžně po celou dobu projektu, součástí bude např. nácvik pracovních pohovorů, tvorba životopisu, orientace v nabídkách zaměstnání, apod.

Motivační kurz

Aktivita je orientována na osobnostně-sociální rozvoj a profesní poradenství, pracovně právní vztahy, IT a finanční a funkční gramotnost, plánováno je zapojení 40 osob.

Rekvalifikace

Rekvalifikační kurzy jsou zaměřeny na získání odborných znalostí a pracovních dovedností potřebných k výkonu konkrétní pracovní činnosti požadované zaměstnavatelem, plánováno uskutečnění pro 60 klientů.

Krátkodobá pracovní příležitost (Práce na zkoušku)

Práce na zkoušku budou probíhat u vybraných zaměstnavatelů, s kterými ÚP ČR uzavře Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa (SÚPM), Práce na zkoušku bude s max. úvazkem 0,5 po dobu maximálně 3 měsíců, a to ke zjištění připravenosti klientů k nástupu na pracovní místo, výše příspěvku je max. 10.000 Kč pro klienta se středním a nižším vzděláním a max. 12.000 Kč pro klienty s vyšším či vysokoškolským vzděláním, plánováno 30 SÚPM.

Odborná praxe (včetně mentora)

Odborné praxe budou probíhat dle předem stanoveného Plánu realizace Odborné praxe u vybraných zaměstnavatelů, se kterými ÚP ČR uzavře Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa (SÚPM). V Dohodě o vyhrazení SÚPM bude sjednána doba min. 6, max. 12 měsíců. Příspěvek bude stanoven procentní sazbou ze skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance v daném měsíci. Zároveň bude stanoven měsíční limit na jedno SÚPM vyhrazené, který může činit až 18.000 Kč. Konkrétní procentní sazba, maximální měsíční částka a doba poskytování příspěvku budou stanoveny v Dohodě, uzavřené po posouzení konkrétní žádosti.

Doprovodná opatření

Aktivita je k dispozici všem klientům, její podstatou je alespoň částečně eliminovat překážky klientů (finanční limity klientů) spojené zejména s dojížděním na aktivity projektu. Počítáno je s následujícími druhy přímé podpory:

  • Cestovné, ubytování, stravné
  • Příspěvek na péči o dítě a jiné závislé osoby
  • Lékařská potvrzení a jiné uznatelné výdaje (ochranné oděvy a pomůcky, výpisy z rejstříku trestů apod.)

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Záruky pro mladé v Plzeňském kraji na úspěšně realizované projekty Portfolio absolventa v Plzeňském kraji (ukončení realizace 31. 7. 2014) a Odborné praxe pro mladé do 30 let v Plzeňském kraji (ukončení realizace 30. 11. 2015). Uvedené projekty byly spolufinancovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt má i svoji facebookovou stránku

Kam se obrátit pro informace? Na stránku Kontakty.

Poslední aktualizace: 14. 9. 2023