Záruky pro mladé v Olomouckém kraji

Název projektu:

Záruky pro mladé v Olomouckém kraji

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 31. 5. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000008

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání do 29 let věku (včetně), kterým prostřednictvím aktivit poskytne odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese formou praxe u zaměstnavatelů. Projekt komplexně a individuálně přistupuje ke každému účastníkovi, čímž doplňuje stávající aktivní politiku zaměstnanosti. Na základě zkušeností s touto cílovou skupinou jsou aktivity rozšířeny o krátkodobou pracovní příležitost - Práci na zkoušku, jejímž účelem je zjistit připravenost cílové skupiny k nástupu na pracovní místo se mzdovým příspěvkem (zejména formou odborné praxe).

Cílem projektu je nabídnout účastníkům projektu souhrn aktivit, které jim napomohou k plnohodnotnému vstupu na trh práce a tím dojde k přirozenému sladění pracovního a osobního života. Zvýší se tak šance získat kvalitní a dlouhodobé zaměstnání a předejde se opakované evidenci, sníží se průměrná doba evidence mladých uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Projekt si tak dává za cíl umístit účastníky projektu na pracovní místa s alespoň minimálním potenciálem kariérního růstu u daného zaměstnavatele, která odpovídají stupni jimi dosaženého vzdělání na českém pracovním trhu.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt reaguje na přetrvávající hospodářské problémy v ČR, kdy dochází k nárůstu evidence mladých lidí bez pracovních zkušeností na ÚP ČR. Skupinou zvýšeně ohroženou nezaměstnaností jsou tedy v současné době osoby ve věkové skupině do 29 let s minimálními pracovními zkušenostmi. Tyto uchazeče o zaměstnání je nutno zapojit do krátkodobých pracovních příležitostí a společensky účelných pracovních míst v rámci projektu u zaměstnavatelů, případně i do rekvalifikací a poradenských nástrojů a zvýšit tak jejich účast na trhu práce, kde narůstá diskriminace mezi oborovým vzděláním mladých lidí a poptávkou po profesích ze strany zaměstnavatelů.
Významným problémem uchazečů o zaměstnání z této cílové skupiny je také skutečnost, že se nedokáží správně orientovat na trhu práce, nemají ucelenou představu o svém budoucím povolání. Nejsou dostatečně připraveni na výběrová řízení a schází jim reálné představy o své budoucí práci. Často postrádají nezbytné znalosti v oblasti pracovně-právní legislativy.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání:

 1. ve věku do 29 let včetně,
 2. bez rozdílu vzdělání,
 3. evidovaní na ÚP ČR, KrP v Olomouci minimálně 3 měsíce,
 4. postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce max. 3 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů).

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 1. Výběr účastníků a vstup do projektu
  Zaměstnavatel sdělí úřadu práce konkrétní požadavky na pracovní místo, které nabízí. Tyto předpoklady uvede ve formuláři „Specifikace pracovní pozice“. Zaměstnavatel může danou pozici a její kritéria konzultovat s poradcem cílové skupiny v daném okrese. Na základě těchto kritérií provedou pracovníci úřadu práce prvotní výběr potenciálních kandidátů. Vybraní zájemci budou pozváni na informační pohovor s poradcem cílové skupiny, který jim podá základní informace o projektu, zjistí jejich zájem o vstup do projektu a zájem o pracovní místo.
 2. Poradenské činnosti
  Poradenské činnosti budou zabezpečovány prostřednictvím poradců cílové skupiny. Účastníci projektu se zúčastní individuálního a skupinového poradenství s cílem zjistit jejich motivaci, kvalifikační předpoklady a osobnostní potenciál pro výkon odborné praxe u daného zaměstnavatele.
  Každý účastník využije minimálně 120 minut individuálního poradenství a další schůzky budou probíhat dle potřeb jednotlivých účastníků projektu. Individuální poradenství bude probíhat formou poradenského rozhovoru.
  Skupinové poradenství bude realizováno v rozsahu 1 dne po 5 hodinách. Náplň bude zaměřena na témata související s umístěním účastníků na trh práce (pracovní právo, jednání se zaměstnavatelem a komunikační dovednosti).
 3. Odborná výuka - rekvalifikace
  Odborné praxi může v případě potřeby předcházet rekvalifikace. Zaměří se zejména na získání odborných znalostí a dovedností obecně vyžadovaných na trhu práce nebo přiblížení kvalifikace účastníka očekávaným potřebám trhu práce. Projekt bude využívat formu zvolených rekvalifikací. Všechny rekvalifikace musí mít platnou akreditaci MŠMT, příp. jiných oprávněných orgánů.
 4. Práce na zkoušku
  Cílem této aktivity je zjistit připravenost účastníků k nástupu na odbornou praxi či na jiné pracovní místo. Jedná se o krátkodobou formu zaměstnání (maximálně na dobu 3 měsíců, maximální úvazek 0,5), na kterou bude poskytován finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli, který přijme do pracovního poměru účastníka projektu. Účastník projektu v případě této aktivity i nadále zůstává v evidenci úřadu práce.
  Výše příspěvku je stanovena maximálně na 10.000 Kč měsíčně u účastníka se středním a nižším vzděláním a maximálně na 12.000 Kč měsíčně u účastníka s vyšším či vysokoškolským vzděláním. Konkrétní informace viz níže – Informace pro zaměstnavatele.
 5. Odborné praxe (včetně mentora)
  Odborná praxe bude realizována formou společensky účelného pracovního místa vyhrazeného u zaměstnavatelů. Nástupu na odbornou praxi bude předcházet přijímací pohovor mezi zaměstnavatelem a účastníkem projektu. Úřad práce uzavře se zaměstnavatelem „Dohodu o vyhrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku“ (maximálně na dobu 12 měsíců). Výše příspěvku na úhradu mzdových nákladů je stanovena max. na 15 000 Kč za měsíc. Odborná praxe bude pravidelně měsíčně vyúčtována na základě zaměstnavatelem skutečně vynaložených nákladů.
  V projektu bude moci zaměstnavatel také využít příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora. Mentor bude věnovat předem definovanou část své pracovní doby zaučování účastníka praxe a bude odpovědný za plán, obsah a harmonogram odborné praxe, který stanoví cíle praxe pro účastníka i zaměstnavatele. Náklady na mentora budou stanoveny v „Dohodě o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora“ a budou úřadem práce pravidelně měsíčně vyúčtovány na základě zaměstnavatelem skutečně vynaložených nákladů, maximálně však 198 Kč/hod.
  Mentora může zaměstnavatel v rámci projektu využívat až po dobu 4 měsíců od uzavření pracovního poměru s účastníkem projektu. Počet hodin, za které náleží příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora, činí po dobu prvních 2 měsíců maximálně 10 hodin týdně a po další 2 měsíce maximálně 5 hodin týdně. Konkrétní informace o příspěvku viz níže – Informace pro zaměstnavatele.
 6. Doprovodná opatření
  Součástí projektu jsou doprovodná opatření zahrnující náklady spojené s doložením zdravotních předpokladů pro výkon rekvalifikace (potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k nástupu na rekvalifikaci, zdravotní průkaz apod.) a jízdné účastníků projektu na rekvalifikaci a na individuální a skupinové poradenství.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt „Záruky pro mladé v Olomouckém kraji“ navazuje na projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji“, který ÚP ČR, Krajská pobočka v Olomouci úspěšně realizovala v letech 2013 – 2015.

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 16. 1. 2024