Záruky pro mladé v Karlovarském kraji

logo ostatní

Název projektu:          Záruky pro mladé v Karlovarském kraji (ZpM v KVK)

Doba realizace:          1. 4. 2019 – 31. 05. 2023

Reg. č. projektu:         CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0010563

Forma financování:    Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Mladí lidé mnohdy postrádají nebo mají jen minimální pracovní zkušenosti, nedokáží se správně orientovat na trhu práce, nemají jasnou profesní profilaci. Cílem projektu je začlenit mladé lidi ve věku do 29 let včetně na trh práce a snížit tak míru nezaměstnanosti této cílové skupiny prostřednictvím plánovaných klíčových aktivit, zejména Podpory pracovních návyků a zkušeností a Stáží do zahraničí. Díky zařazení do pracovního procesu získají mladí lidé potřebné pracovní zkušenosti a návyky a naučí se finanční soběstačnosti. Projekt přináší i osobám s nízkou kvalifikací nástroj Návrat do vzdělávání, protože nedokončené vzdělání je zásadní bariérou při hledání budoucího pracovního uplatnění. Formou dílčích aktivit projektu, kterými jsou poradenské a motivační aktivity, rekvalifikační kurzy a velmi individuální přístup ke klientům, se projekt snaží o lepší postavení mladých lidí na pracovním trhu, podporuje jejich připravenost k nástupu do zaměstnání a návrat zpět do školy.

K dalším cílům projektu patří předcházení opakované evidenci a celkové snížení průměrné doby evidence mladých lidí do 29 let včetně na Úřadu práce ČR.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou:

Uchazeči o zaměstnání

Osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně), které nejsou ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Karlovarském kraji, které jsou nezaměstnané nebo neaktivní (včetně dlouhodobě nezaměstnaných)

Zájemci o zaměstnání

Osoby mladší 30 let (tj. do 29 let včetně) žijící v Karlovarském kraji, které jsou evidované jako zájemci o zaměstnání

Do projektu celkově vstoupí 190 osob.

Jaké jsou formy podpory?

Realizace projektu probíhá bez dodavatele. Klíčovými aktivitami projektu jsou:

  • Výběr účastníků do projektu
  • Poradenské aktivity (individuální, skupinové, pracovní/bilanční diagnostika)
  • Motivační aktivity (poradenský program)
  • Rekvalifikační kurzy (zvolené, zabezpečované ÚP ČR/20 osob)
  • Vyhledávání vhodného uplatnění na trhu práce (podpora umístění na nedotovaná pracovní místa/cca 80 osob)

Po úvodních aktivitách je účastníkům projektu nabídnuta účast na jednom z hlavních nástrojů, z nichž každý má blíže specifikovanou cílovou skupinu. Jedná se o:

„Podporu pracovních návyků a zkušeností“ realizovanou prostřednictvím Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), a to díky nástrojům Odborné praxe pro mladé do 29 let (formou SÚPM-vyhrazená/70 osob) vč. mentoringu (formou SÚPM – Mentor/7 osob) a nástroje Práce na zkoušku (formou SÚPM- aktivita Práce na zkoušku/10 osob).

Odborné praxe jsou realizovány na základě uzavření pracovního poměru u zaměstnavatele na dobu 6 až 12 měsíců. Zaměstnavatelé jsou podpořeni cílenými finančními prostředky, což je možnou motivací k přijetí uchazeče bez pracovních zkušeností na odbornou praxi. Současně může být zaměstnavatel podpořen mzdovými náklady na „mentora“, tj. osobu, která zaškoluje, zaučuje a zapracovává účastníka projektu na pracovišti.

Krátkodobá pracovní zkušenost, tzv. „Práce na zkoušku“ - v tomto případě je uzavřena mezi zaměstnavatelem a účastníkem umístěným do zaměstnání pracovní smlouva s maximálním úvazkem 0,5. Po dobu výkonu Práce na zkoušku zůstává účastník projektu stále v evidenci Úřadu práce ČR. Příspěvek je stanoven dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání konkrétního účastníka projektu.

„Stáže do zahraničí“ (5 osob) - jedná se o pracovní stáž v zahraničí v délce min. 3 měsíců, která je realizována formou pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a stážistou dle platných právních předpisů partnerské země. ÚP ČR je nápomocen účastníkovi projektu jak při vzniku pracovněprávního vztahu, tak i v průběhu výkonu samotné stáže v zahraničí.

„Návrat do vzdělávání“ (5 osob) - podstatou této části projektu je ve spolupráci se školami motivovat mladé lidi, kteří nedokončili střední vzdělání, aby se vrátili do procesu vzdělávání. Součástí přípravy před vstupem zpět do vzdělávání je možnost zhodnocení profesní orientace a studijních předpokladů osoby, která do projektu vstoupí. Účastníci musí povinně absolvovat minimálně jednu z částí tzv. přípravného kurzu (např. přípravu na přijímací/rozdílové zkoušky, jazykovou nebo numerickou gramotnost a další).

Po celou dobu účasti v projektu je nabízena poradenská a informační činnost. Projekt poskytuje také Doprovodná opatření, která pomáhají minimalizovat či odstranit překážky bránící účastníkům v účasti na aktivitách projektu a nástupu do zaměstnání nebo do školy. Jedná se např. o cestovné, stravné, příspěvek na školní pomůcky apod.  

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Úřad práce ČR, krajská pobočka v Karlových Varech, realizoval úspěšný regionální individuální projekt Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Karlovarském kraji, na který charakterem cílové skupiny a nabídkou aktivit navazuje právě projekt Záruky pro mladé v Karlovarském kraji. Cílové skupině mladých lidí bez nebo s minimálními pracovními zkušenostmi se  Krajská pobočka ÚP ČR v Karlových Varech věnovala již dříve prostřednictvím ukončeného projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Karlovarském kraji a Šance pro mladé v Karlovarském kraji.

 

Poslední aktualizace: 21. 6. 2023