Záruky pro mladé

Logo ESF

Název projektu:

Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 31. 5. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000004

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Aktuality

Informace pro zaměstnavatele

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Jaký problém projekt řeší?

Projekt „Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji" je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti specifické věkové skupiny mladých osob do 29 let věku, a to zejména prostřednictvím cílených nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, především realizací odborných praxí a krátkodobých pracovních příležitostí ("Práce na zkoušku") přímo u zaměstnavatelů, jejich absolvováním získají tyto osoby pracovní zkušenosti a rozvinou teoretické dovednosti získané studiem.
Projekt dále nabízí možnost získat odborné dovednosti a znalosti prostřednictvím rekvalifikací a poradenských činností.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji" je začlenění mladých lidí do 29 let (včetně) na trh práce. Projekt je určen pro cca 2 000 osob uvedené cílové skupiny.

Připravované poradenské aktivity povedou k motivaci a aktivizaci při hledání a udržení si zaměstnání, ale také k překonávání a odstraňování kvalifikačních a sociálních bariér, se kterými se tyto osoby často potýkají.

Prostřednictvím rekvalifikačních kurzů si mohou účastníci projektu zvýšit, změnit nebo prohloubit svou kvalifikaci (aktivita určena pro cca 70 osob).

Odborné praxe přímo u zaměstnavatelů zajistí osobám dané cílové skupiny odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese a pomohou tak zajistit mladým lidem dlouhodobé zaměstnání (do odborných praxí bude možné zařadit cca 850 osob).

Současně je cílem projektových aktivit také předcházení opakované evidence a celkové snížení průměrné doby evidence mladých osob na Úřadu práce.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 29 let (včetně), kteří jsou vedeni v evidenci ÚP ČR v Moravskoslezském kraji jako uchazeči o zaměstnání. Jedná se o osoby, které postrádají pracovní zkušenosti, resp. jejichž pracovní zkušenosti (od ukončení přípravy na povolání) nejsou delší než 3 roky.

Jaké jsou formy podpory?

V projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:

KA 01 Řízení projektu
KA 02 Výběr klientů do projektu/Vstupní modul
KA 03 Poradenství
KA 04 Rekvalifikace a školení dovedností
KA 05 Práce na zkoušku
KA 06 Odborná praxe
KA 07 Doprovodná opatření

V projektu podporovány tyto nástroje APZ:

 • rekvalifikace,
 • práce na zkoušku (PNZ),
 • společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM) - odborná praxe.

V rámci aktivit Práce na zkoušku a Odborná praxe mohou zaměstnavatelé požádat o finanční příspěvek pro účastníky projektu (více informací naleznete zde Informace pro zaměstnavatele).

Účastníkům projektu je také poskytována přímá podpora v souvislosti s odstraňováním bariér účasti na aktivitách projektu. Propláceny jsou tyto výdaje:

 • cestovné na aktivity projektu,
 • občerstvení na skupinových poradenských/motivačních aktivitách,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • zdravotní průkaz,
 • zdravotní způsobilost,
 • výpis ze zdravotní dokumentace,
 • závěrečné zkoušky k rekvalifikaci (pokud již nejsou zahrnuty v ceně rekvalifikace),
 • očkování (hepatitida B) - aplikace očkovací látky.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji navazuje na dříve realizovaný projekt z OP LZZ Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji zaverecna_zprava_projektu_final.pdf (499.58 kB).

Kam se obrátit pro informace?

Další informace o projektu naleznete na www.esfcr.cz nebo se můžete obrátit na pracovníky projektu v sekci Kontakty.

LOGO_ZARUKY.JPG

Poslední aktualizace: 23. 5. 2022