Zaopatřovací příspěvek jednorázový

Zaopatřovací příspěvek jednorázový

Novela ZSPOD přináší dvě dávky, které jsou určeny pro mladé dospělé, kteří odcházejí z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.).

Jedná se o zaopatřovací příspěvek opakující se a zaopatřovací příspěvek jednorázový.

Zaopatřovací příspěvek jednorázový činí 28 750 Kč, vyplácí se jedné oprávněné osobě pouze jednou.

Novela ZSPOD specifikuje osobu, která má nárok na zaopatřovací příspěvek jednorázový (§ 50c ZSPOD):

 1. Byl-li mladý dospělý ke dni, který bezprostředně předcházel dni nabytí jeho zletilost i nebo dni nabytí jeho plné svéprávnosti, v péči zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a není-li ke dni nabytí plné svéprávnosti nezaopatřeným dítětem nebo přestal-li splňovat podmínky pro vznik nároku na zaopatřovací příspěvek opakovaný, náleží mu jednorázový zaopatřovací příspěvek.
 2. Za dobu čerpání příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle § 47f odst. 2, odměny pěstouna podle § 47i odst. 1 věty druhé nebo příspěvku při pěstounské péči podle § 47ja odst. 1 věty druhé nebo za dobu, kdy mladý dospělý zůstává v plném přímém zaopatření školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, mu zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 nenáleží.
 3. Zaopatřovací příspěvek podle odstavce 1 mladému dospělému nenáleží, byla-li mu poskytnuta věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek podle § 33 zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

O nároku na dávku zaopatřovací příspěvek jednorázový rozhoduje příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR dle ZSPOD. Místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu žadatele.

Předepsaný tiskopis žádosti o dávku zaopatřovací příspěvek jednorázový je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a zároveň je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti.

K žádosti o dávku zaopatřovací příspěvek jednorázový si prosím s sebou vezměte a doložte:

 • Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek, a to
  • rozhodnutí soudu o svěření žadatele do pěstounské péče, předpěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu;
  • rozhodnutí soudu o jmenování poručníka žadateli;
  • rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy žadatele, včetně svěření žadatele do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
  • rozhodnutí soudu o nařízení výchovného opatření podle § 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, kterým byl nařízen pobyt žadatele v ústavním zařízení;
  • předběžné opatření soudu o dočasném svěření žadatele do péče zájemce o pěstounskou péči, zájemce o poručenství nebo do péče ústavního zařízení.
 • Doklad o nabytí plné svéprávnosti žadatele v případě žadatele, který nabyl plné svéprávnosti před dosažením zletilosti (tj. před dovršením 18. roku věku). Dokladem o nabytí plné svéprávnosti je:
  • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nezletilému staršímu 16 let podle § 37 občanského zákoníku, nebo
  • oddací list, jestliže nezletilý starší 16 let uzavřel manželství s povolením soudu podle § 672 odst. 2 občanského zákoníku.

Rozhodnutí soudu o svěření žadatele do péče zakládající nárok na zaopatřovací příspěvek a doklad o nabytí plné svéprávnosti nedokládejte v případě, že jste toto rozhodnutí nebo doklad doložil(a) k žádosti o opakující se zaopatřovací příspěvek podle § 50b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

INFORMAČNÍ PŘEHLED

VIDEA:

Žádost o zaopatřovací příspěvek jednorázový:

LETÁKY:

Zaopatřovací příspěvek jednorázový

FORMULÁŘE:

Žádost o zaopatřovací příspěvek jednorázový

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

NEVÍTE SI RADY?

Volejte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince

+420 800 779 900, a to denně:

Provozní doba:
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 15:00
PÁ: 8:00 - 13:00

 

Pište na e-mail: 

callcentrum@uradprace.cz

nebo se obraťte na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR

Seznam všech elektronických podatelen a datových schránek ZDE

ZPĚT NAHORU

Poslední aktualizace: 13. 3. 2023