Zaměstnávání cizinců

Leták v pdf ZDE (292.84 kB)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zaměstnance ze zahraničí rozdělujeme z hlediska vstupu na trh práce do tří kategorií:
• občané EU, EHP (Island, Lichtenštejnsko a Norsko)
a Švýcarska mající volný vstup na trh práce ČR,
• cizinci mající volný vstup na trh práce ČR,
• cizinci nemající volný vstup na trh práce ČR.
Zaměstnávání těchto občanů a cizinců musí zaměstnavatel nahlásit Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) a vést jejich evidenci. Informační povinnost se týká údajů o nástupu a ukončení jejich zaměstnávání a změn v evidovaných údajích.
www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-zamestnani#informacni-povinnost-zamestnavatele
www.mpsv.cz/web/cz/evidence-cizincu-a-eu

KDO MÁ VOLNÝ VSTUP NA ČESKÝ TRH PRÁCE?

Občané zemí EU, EHP, Švýcarska a jejich rodinní příslušníci (včetně rodinných příslušníků občanů ČR), kteří pocházejí z tzv. třetích zemí (mimo EU), nejsou pro účely zaměstnávání v ČR považováni za cizince. 

Cizinci uvedení v zákoně o zaměstnanosti bez nutnosti mít pracovní oprávnění (povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance).
Nejčastěji sem patří např. cizinci:
• s povoleným trvalým pobytem,
• kteří získali střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách,
• připravující se na území ČR soustavně na budoucí povolání.
www.mpsv.cz/web/cz/volny-vstup-na-trh-prace

KDO NEMÁ VOLNÝ VSTUP NA ČESKÝ TRH PRÁCE?

Ostatní cizinci z tzv. třetích zemí, kteří chtějí dle zákona o zaměstnanosti pracovat, musí mít pro vstup na český trh práce jedno z následujících pracovních oprávnění:
• povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu (dle zákona o pobytu cizinců),
• zaměstnaneckou kartu,
• modrou kartu,
• kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Povolení k zaměstnání cizince

Předpokladem vydání povolení k zaměstnání je:
nahlášení volného pracovního místa zaměstnavatelem,
podání žádosti o povolení k zaměstnání cizince.
práce na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti.
ÚP ČR posoudí situaci na trhu práce, jedná-li se o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci, nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil, nelze obsadit jinak. V některých případech se situace na trhu práce neposuzuje.
Povolení k zaměstnání se vydává max. na 2 roky a lze jej opakovaně prodloužit. Nejdéle vždy o 2 roky.
Povolení vydávají krajské pobočky ÚP ČR v místě výkonu práce cizince.
www.mpsv.cz/web/cz/povoleni-k-zamestnani

Zaměstnanecká karta
Rozlišujeme dva typy zaměstnaneckých karet:
Duální – slouží pro povolení k pobytu a zaměstnání na území ČR po dobu delší než 3 měsíce. Karta se nevydává v případě práce prováděné na  základě dohody o provedení práce.
Neduální – slouží pouze pro povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

Žádost o vydání zaměstnanecké karty podává cizinec na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je žadatel občanem. Pokud již pobývá na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů, nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu, je možné žádost podat v ČR na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.
Vydává se na dobu platnosti pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti – maximálně na 2 roky, minimálně na 3 měsíce.
Kartu vydává Ministerstvo vnitra ČR.
www.mvcr.cz/clanek/zamestnaneckakarta.aspx

Modrá karta
Modrá karta je pracovní oprávnění a zároveň povolení k pobytu cizince na území ČR pro zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci.
Je určena cizincům s vyšším odborným nebo vysokoškolským  vzděláním a sjednanou hrubou měsíčnínebo roční mzdou, jejíž výše odpovídá alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR vyhlašované sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Kartu vydává Ministerstvo vnitra ČR na ohlášené volné pracovní místo.
www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx
 

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Opravňuje cizince k pobytu na území ČR delšímu než 90 dnů a současně k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného
stážisty na základě vnitropodnikového převedení.
Maximální doba převedení osob v rámci společnosti je pro manažery a specialisty 3 roky, pro zaměstnané stážisty 1 rok.
Kartu vydává Ministerstvo vnitra ČR.
www.mvcr.cz/clanek/karta-vnitropodnikoveprevedeneho-zamestnance.aspx

PRO KOHO JSOU URČENY PROGRAMY EKONOMICKÉ MIGRACE?

Programy poskytují podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést zahraniční pracovníky, a jedná se např.:
• Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec,
• Program kvalifikovaný zaměstnanec,
• Program mimořádného pracovního víza pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.
Žádosti o zařazení do jednotlivých Programů zpracovávají garanti programu viz internetové stránky.
www.mpsv.cz/web/cz/projekty-ekonomickemigrace

JAK JE TO S OBČANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ A SEVERNÍHO IRSKA?

Občané Spojeného království Velké Británie a Severního  Irska, kteří nenabyli práva z Výstupové dohody z EU, potřebují ke svému zaměstnání na území
ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Výstupová dohoda neupravuje
vysílání pracovníků. Vyslané osoby tedy musí mít povolení k zaměstnání vydané ÚP ČR.
www.mpsv.cz/web/cz/brexit1

INFORMACE A NABÍDKY

Hledáte zaměstnání v zemích EURES? Volná pracovní místa pro občany EU jsou na webu EURES (eures.cz)

Volná pracovní místa pro cizince jsou na webu MPSV v sekci Hledání volných míst.
Zaměstnavatelé si mohou procházet nabídku zájemců o práci na webu MPSV v sekci Hledání zájemců, zaregistrovat a uveřejnit nabídku volných míst pro cizince na webu MPSV v sekci Oznámení volných pracovních míst ÚP ČR.
www.mpsv.cz/web/cz/prace-pro-cizince
Podrobnější informace k dané problematice lze získat:
Call Centrum ÚP ČR: 800 779 900 (bezplatná linka)
E-mail: callcentrum@uradprace.cz
Webové stránky ÚP ČR: www.uradprace.cz

Poslední aktualizace: 23. 11. 2021