Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II

Název projektu: Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II

Doba realizace: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000013

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z

Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Začínáme po 50 ve Středočeském kraji se zabývá problematikou osob starších 50 let věku, které jsou znevýhodněnými osobami na trhu práce, proto je jim třeba věnovat zvýšenou pozornost. Znevýhodnění spočívá především v existenci reálného rizika prodlužování doby evidence a přechod do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob se všemi negativními důsledky. Bez příslušných opatření by tyto osoby možná vůbec nebyly schopné získat zaměstnání. Struktura jejich dovedností není často na trhu práce požadována. Kromě toho tyto osoby možná ztratily motivaci k hledání zaměstnání a mohou postrádat sebedůvěru. Klienti absolvují jednotlivé aktivity projektu, aby se stali atraktivními pro zaměstnavatele na trhu práce, případně aby sami zahájili samostatně výdělečnou činnost. Potřebnost zařazení do jednotlivých aktivit projektu se odvíjí od vlastního požadavku klienta a stavu trhu práce v regionu. Péče o klienta bude komplexní a bude zahrnovat celou řadu možností přispění k dosažení hlavního cíle projektu a to prostřednictvím vybraného dodavatele ve veřejné zakázce na služby.

Cílem projektu je aby účastník nalezl zaměstnání během nebo krátce po své účasti v projektu, a aby se celkově zvýšila jeho zaměstnatelnost.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku bez ohledu na délku evidence na ÚP ČR a dosaženého vzdělání.

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání náležející do cílové skupiny projektu mohou využít následujících aktivit projektu:

Výběr účastníků

Jeho obsahem je seznámení s projektem, jeho cíli, harmonogramem, uzavřením dohod o účasti v projektu a vyplnění potřebných dokumentů. Výběrové schůzky budou organizovány v Benešově, Berouně, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře (Čáslavi), Mělníku, Mladé Boleslavi, Nymburku, Praze – východ, Praze – západ, Příbrami a Rakovníku.

Úvodní modul

V rámci Úvodního modulu probíhá Blok informační, BOZP a Právní minimum (rozsah 6 hodin), Blok Poradenského programu - obsahem je rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání, důchodová problematika apod. (rozsah 20 hodin) a Blok Finanční gramotnosti – seznámení se s rozdíly finančních produktů, poskytování úvěru a jeho úročení, exekuce atd. (rozsah 20 hodin).

Rekvalifikace

Cílem aktivity je umístění klientů do vhodných rekvalifikačních kurzů vedoucí k získání nové kvalifikace či ke zvýšení nebo prohloubení kvalifikace stávající. Celkem je plánováno zajistit 241 rekvalifikací

Individuální podpora a poradenství

Cílem aktivity je formou poradenství zvýšení motivace klientů projektu a zjištění jejich pracovního potenciálu. Aktivita zahrnuje možnost konzultace aktuální situace, schopností, dovednost a možností vedoucí k zapojení se zpět na trh práce, zjištění možností konkrétního pracovního uplatnění pro klienta projektu.

Doprovodná opatření

Úhrada cestovného, příspěvek na zdravotní prohlídku a příspěvek na výpis z rejstříku trestů pro výkon některých rekvalifikací.
Dotované zaměstnání – projekt podpoří formou mzdových příspěvků minimálně 250 společensky účelných pracovních míst vyhrazených. Mzdové příspěvky budou poskytovány zpravidla po dobu 6 – 12 měsíců ve výši 15 000 – 24 000,- Kč (včetně zákonných odvodů) a jejich výše bude stanovena dle konkrétního klienta na základně stanovených kritérií.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II navazuje na dříve úspěšně realizovaný projekt Začínáme po 50, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kam se obrátit pro informace?

projektový manažer: Jana Španihelová, 950 156 456, jana.spanihelova@uradprace.cz

finanční manažer: Věra Drelciusová, 950 156 456, vera.drelciusova@uradprace.cz

terénní pracovník: Romana Hochmannová, 950 156 450, romana.hochmannova@uradprace.cz

odborný pracovník pro Beroun, Příbram, Rakovník: Simona Baudischová, DiS. 950 156 455, simona.baudischova@uradprace.cz  

odborný pracovník pro Benešov, Prahu - východ, Prahu - západ: Vanesa Witzenleiterová, 950 101 556, vanesa.witzenleitero@uradprace.cz

odborný pracovník pro Kladno, Mělník, Mladou Boleslav: Lenka Kaucká, 950 127 32,1 lenka.kaucka1@uradprace.cz

odborný pracovník pro Kolín, Kutnou Horu, Nymburk: Alice Milinková, 950 131 475, alice.milinkova@uradprace.cz

 

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

•    PRO ZAMĚSTNAVATELE - uvítáme Vaši nabídku volných pracovních míst pro klienty projektu

 

VÝZVA KE VSTUPU DO PROJEKTŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

•    PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ - v případě zájmu o účast v projektu kontaktujte své poradce pro zprostředkování zaměstnání, kteří vám vydají doporučenku ke vstupu do projektu

 

TERMÍNY VÝBĚRŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE DLE OKRESŮ:

Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník
24.1.2022 7.3.2022             21.2.2022 21.3.2022

7.2.2022

 

Průběžné informace

Informace k 1. 1. 2022
  • K 1. 1. 2022 vstoupilo do projektu 730 osob.
  • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 780 osob.
  • Poradenský program 714 osob a Finanční gramotnost 710 osob.
  • Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 81 osob, bylo vydáno 73 osvědčení.
  • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo celkem 267 osob.
  • SÚPM  vyhrazená -  v současné době nelze podávat žádosti. V rámci projektu byl zpracován návrh změny projektu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace do 30.4.2023. V případě jeho schválení, je předpoklad opětovného podávání žádostí na SÚPM vyhrazená.

Dokumenty ke stažení

Poslední aktualizace: 13. 1. 2022