Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II

HLAVICKA_LOGO_BARVA1.PNG

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30.06.2022

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000013

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Začínáme po 50 ve Středočeském kraji se zabývá problematikou osob starších 50 let věku, které jsou znevýhodněnými osobami na trhu práce, proto je jim třeba věnovat zvýšenou pozornost. Znevýhodnění spočívá především v existenci reálného rizika prodlužování doby evidence a přechod do skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob se všemi negativními důsledky. Bez příslušných opatření by tyto osoby možná vůbec nebyly schopné získat zaměstnání. Struktura jejich dovedností není často na trhu práce požadována. Kromě toho tyto osoby možná ztratily motivaci k hledání zaměstnání a mohou postrádat sebedůvěru. Klienti absolvují jednotlivé aktivity projektu, aby se stali atraktivními pro zaměstnavatele na trhu práce, případně aby sami zahájili samostatně výdělečnou činnost. Potřebnost zařazení do jednotlivých aktivit projektu se odvíjí od vlastního požadavku klienta a stavu trhu práce v regionu. Péče o klienta bude komplexní a bude zahrnovat celou řadu možností přispění k dosažení hlavního cíle projektu a to prostřednictvím vybraného dodavatele ve veřejné zakázce na služby.

Cílem projektu je aby účastník nalezl zaměstnání během nebo krátce po své účasti v projektu, a aby se celkově zvýšila jeho zaměstnatelnost.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku bez ohledu na délku evidence na ÚP ČR a dosaženého vzdělání.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

 • Výběr účastníků - je prováděn ve spolupráci s jednotlivými úřady práce v kraji. Potenciální klienti z řad cílové skupiny projektu budou pozváni na skupinovou schůzku s odborným pracovníkem projektu, kde bude účastníkům představen smysl a obsah projektu. Celkem do projektu bude zařazeno min. 800 klientů.
 • Úvodní modul – Blok informační, BOZP a Právní minimum (rozsah 6 hodin), Blok Poradenského programu - obsahem je rozvoj sebeprezentace, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání, důchodová problematika apod. (rozsah 20 hodin) a Blok Finanční gramotnosti – seznámení se s rozdíly finančních produktů, poskytování úvěru a jeho úročení, exekuce atd. (rozsah 20 hodin). Modul je určen pro min. 800 klientů.
 • Rekvalifikace - cílem aktivity je umístění klientů do vhodných rekvalifikačních kurzů vedoucí k získání nové kvalifikace či ke zvýšení nebo prohloubení kvalifikace stávající. Celkem je plánováno zajistit 241 rekvalifikací
 • Individuální podpora a poradenství - cílem aktivity je formou poradenství zvýšení motivace klientů projektu a zjištění jejich pracovního potenciálu. Aktivita zahrnuje možnost konzultace aktuální situace, schopností, dovednost a možností vedoucí k zapojení se zpět na trh práce, zjištění možností konkrétního pracovního uplatnění pro klienta projektu.
 • Doprovodná opatření – úhrada cestovného, příspěvek na zdravotní prohlídku a příspěvek na výpis z rejstříku trestů pro výkon některých rekvalifikací.
  Dotované zaměstnání – projekt podpoří formou mzdových příspěvků minimálně 250 společensky účelných pracovních míst vyhrazených. Mzdové příspěvky budou poskytovány zpravidla po dobu 6 – 12 měsíců ve výši 15 000 – 24 000,- Kč (včetně zákonných odvodů) a jejich výše bude stanovena dle konkrétního klienta na základně stanovených kritérií.

Projekt bude probíhat ve 12 okresech Středočeského kraje celkem po dobu 78 měsíců.

Jaké změny jsou v důsledku realizace projektu očekávány?

 • Zvýšení sebevědomí a psychické povzbuzení osob z cílové skupiny
 • Silná osobní motivace a odhodlání k hledání zaměstnání
 • Zlepšení měkkých dovedností, zejména v oblasti komunikace se zaměstnavatelem (napsání životopisu či příprava na pohovor)
 • Lepší orientace na trhu práce
 • Zvýšení zaměstnatelnosti získáním či obnovením kvalifikace
 • Dotované zaměstnání (SÚPM) finančními prostředky pomůže mnoha účastníkům k výraznému zvýšení příjmů. Zlepšení ekonomické situace pak přispěje i k vyřešení osobních problémů a zlepšení sociálního postavení těchto osob. Důležitým aspektem zaměstnání také je posílení pocitu začlenění do společnosti.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II navazuje na dříve realizovaný projekt Začínáme po 50, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kam se obrátit pro informace?

Projektový manažer

Jana Španihelová
Tel. č.: 950 156 456
E-mail: jana.spanihelova@ uradprace .cz

Finanční manažer

Věra Drelciusová
Tel. č.: 950 156 456
E-mail: vera.drelciusova@ uradprace .cz

Terénní pracovník

Romana Hochmannová
Tel. č.: 950 156 450
E-mail: romana.hochmannova@uradprace.cz

Odborní pracovníci pro okresy

Benešov, Praha - východ, Praha - západ

Vanesa Witzenleiterová; 950 101 556, vanesa.witzenleitero@uradprace.cz

Kladno, Mělník, Mladá Boleslav

Lenka Kaucká; 950 127 321, lenka.kaucka1@uradprace.cz

Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Alice Milinková; 950 131 475; alice.milinkova@uradprace.cz

Příbram, Beroun, Rakovník

Martina Rogozová; 950 156 455; martina.rogozova@uradprace.cz

Specialisté ESF

Benešov

Ing. Jaroslav Kulich; 950 101 316; jaroslav.kulich@uradprace.cz

Beroun

Bc. Jaroslava Nešvarová; 950 102 341; jaroslava.nesvarova@uradprace.cz

Kladno

Ing. Zuzana Turečková; 950 127 366; zuzana.tureckova@uradprace.cz

Kolín

Bc. Kateřina Hozmanová; 950 129 449; katerina.hozmanova@uradprace.cz

Kutná Hora

Tereza Formanová, DiS.; 950 131 458; tereza.formanova@uradprace.cz

Mělník

Bc. Iveta Huliciusová; 950 135 305; iveta.huliciusova@uradprace.cz

Mladá Boleslav

Ing. Šárka Pavelková; 950 136 372; sarka.pavelkova1@uradprace.cz

Nymburk

Bc. Pavlína Vaníčková; 950 140 445; pavlina.vanickova@uradprace.cz

Praha – východ

Ing. Bc. Jiří Licek, DiS.; 950 151 325; jiri.licek@uradprace.cz

Praha – západ

Michaela Strašlipková, DiS.; 950 152 290; michaela.straslipkova@uradprace.cz

Příbram

 

Rakovník

 

VÝZVA PRO ZAMĚSTNAVATELE

 • PRO ZAMĚSTNAVATELE - uvítáme Vaši nabídku volných pracovních míst pro klienty projektu

VÝZVA KE VSTUPU DO PROJEKTŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

 • PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ - v případě zájmu o účast v projektu kontaktujte své poradce pro zprostředkování zaměstnání, kteří vám vydají doporučenku ke vstupu do projektu

 

Termíny výběrů pro uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce dle okresů:

Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ Příbram Rakovník
16.03.2020       26.02.2020              

Průběžné informace

Změna termínu realizace projektu
Vzhledem ke změně výzvy č. 03_15_010 došlo k posunu termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2022, dále k navýšení celkového rozpočtu projektu na 71 205 262,- Kč a navýšení počtu společensky účelných pracovních míst vyhrazených na 250.

Informace k 1. 12. 2019

 • K 1. 12. 2019 vstoupilo do projektu 600 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 567 osob.
 • Poradenský program 521 osob a Finanční gramotnost 513 osob.
 • Proběhlo 54 rekvalifikačních kurzů, kterých se účastnilo 52 osob, a získaly 47 osvědčení.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 12. 2019 celkem 177 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádosti.
   

Od ledna 2020 probíhají další Výběry účastníků do projektu v rámci celého Středočeského kraje (viz tabulka výše).


Informace k 1.7.2019

 • K 1. 7. 2019 vstoupilo do projektu 508 osob.
 • Informační blok a Právní minimum + Základy podnikání absolvovalo 484 osob.
 • Poradenský program 447 osob a Finanční gramotnost 446 osob.
 • Rekvalifikačních kurzů se účastnilo 42 osob, z toho 37 osob ukončilo úspěšně.
 • Na SÚPM v rámci aktivity Doprovodná opatření nastoupilo k 1. 7. 2019 celkem 157 osob. Ve fázi projednávání jsou další žádost

Účastníkům projektu je průběžně poskytována Individuální podpora a poradenství. A dále také možnost zapojení do rekvalifikačních kurzů prostřednictví zvolené rekvalifikace. V databázi zaměstnavatelů jsou vyhledávány vhodné pracovní pozice, a to nejen na vyhrazená SÚPM, ale i na pracovní pozice na volném trhu práce (pracovní místa bez dotace). Od srpna 2019 probíhají další Výběry účastníků do projektu v rámci celého Středočeského kraje (viz tabulka níže

 

Informace k 1.2.2017

 • Projekt byl přepracován. Výběr klientů do projektu proběhne v březnu 2017.
 • Informace k 1.11.2016
 • Projekt bude realizován bez Dodavatele služeb projektu, probíhá jeho přepracování.
 

Dokumenty ke stažení

Poslední aktualizace: 18. 2. 2020