Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji

projektový manažer: Ing. Vladimír Nový (vladimir.novy@uradprace.cz)

finanční manažerka: Ing. Alice Nováková (alice.novakova@uradprace.cz)

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/82.00007

Trvání projektu: od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014

Rozpočet projektu: 37 612 000,- Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi, a zabývají se ekonomickými činnostmi s předpokladem růstu v Plzeňském kraji. Zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců ve vybraných hospodářských oblastech definovaných podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, ve kterých lze očekávat hospodářský růst a růst poptávky po pracovní síle. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků s pozitivním dopadem na trh práce v našem regionu.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podniků ve vybraných hospodářských oblastech. Příjemcem podpory mohou být všechny typy podniků (malé, střední i velké) a dále OSVČ. Podpora spočívá v poskytnutí nenárokového příspěvku na školení zaměstnanců firmy na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR. O poskytnutí příspěvku bude rozhodovat krajská pobočka. Příspěvek může zaměstnavatel použít na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců, případně i na úhradu jejich mzdových nákladů po dobu vzdělávání. Kurzy realizované v projektu musí splňovat podmínky akreditace nebo být realizovány v souladu s nastavenými podmínkami dle odst. 2 § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V odůvodněných případech lze realizovat i jiné typy profesního vzdělávání a také vzdělávání zaměřené na rozvoj měkkých anebo klíčových dovedností - tzv. soft skills.

Podmínky vstupu do projektu a pravidla pro poskytnutí příspěvku jsou podrobně popsány v Manuálu pro zájemce o vstup do projektu. Žadatel o podporu zpracuje žádost o příspěvek včetně příloh a doručí ji na krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni uvedeným kontaktním osobám. Tam se také může obracet v případě potřeby k získání podrobných informací, případně konzultací.

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022