Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/82.00009

Částka: 41 834 000,00Kč

Doba realizace projektu: 1. května 2012 až 30. dubna 2014

Cíle projektu

Posílení ekonomického růstu firem v Jihočeském kraji, které překonaly období poklesu či stagnace. Upevnění a rozvoj jejich konkurenceschopnosti. Podpora tvorby pracovních míst.

Posílení, zvýšení a získání nových kompetencí osob z cílové skupiny, klíčových pro rozvoj jejich adaptability na konkurenční prostředí, nové technologie, postupy a procesy. Udržitelnost pracovních míst.

Popis projektu

Projekt Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji (dále také jen projekt) má pomoci podnikům a firmám s potenciálem růstu upevnit a dále rozvíjet jejich konkurenceschopnost. Pomoc spočívá v poskytování příspěvků na podporu vzdělávání zaměstnanců a manažerů. Zabezpečení vzdělávacích programů je plně v kompetenci firem. Obsah vzdělávání pak má přispět k posílení, zvyšování a získávání nových kompetencí osob z cílové skupiny, klíčových pro rozvoj jejich adaptability na nové technologie, postupy a procesy. Tedy celkově také k udržitelnosti pracovních míst.

Rámec pro poskytování podpory je v projektu nastaven na základě podporovaných ekonomických činností – viz Podporované CZ – NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji. Tento rámec vzešel z analýzy ekonomických činností firem v Jihočeském kraji, které vykazují či začínají vykazovat růstový potenciál.

Podpora vzdělávacích aktivit bude poskytována na základě předložené žádosti. V první fázi projektu bude zrealizován informační seminář, který žadatelům ozřejmí postupy pro kompletaci a předkládání žádostí, postupy při výběrech dodavatelů vzdělávání a další podmínky poskytnutí přiznané podpory. Podpora není nároková. O jejím přidělení bude rozhodovat komise, k tomuto účelu sestavená.

Vedle poskytování finanční podpory na klíčové vzdělávací aktivity může být žadatel podpořen i příspěvkem ke mzdovým nákladům zaměstnanců, za dobu účasti na vzdělávání. S úspěšným žadatelem bude uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Projekt bude bezprostředně po ukončení podroben externímu auditu.

Cílové skupiny

Projektu se mohou účastnit podnikatelské subjekty/zaměstnavatelé, kteří realizují své ekonomické činnosti v odvětvích podporovaných projektem – viz Podporované CZ – NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji.

Podporované CZ – NACE v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji

SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

10 Výroba potravinářských výrobků

11 Výroba nápojů

13 Výroba textilií

14 Výroba oděvů

15 Výroba usní a souvisejících výrobků

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

17 Výroba papíru a výrobků z papíru

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků

21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků

22 Výroba pryžových a plastových výrobků

23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

27 Výroba elektrických zařízení

28 Výroba strojů a zařízení j. n.

29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

31 Výroba nábytku

32 Ostatní zpracovatelský průmysl

33 Opravy a instalace strojů a zařízení

SEKCE F - STAVEBNICTVÍ

41 Výstavba budov

42 Inženýrské stavitelství

43 Specializované stavební činnosti

SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

49 Pozemní a potrubní doprava

51 Letecká doprava

52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě

SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ

55 Ubytování

56 Stravování a pohostinství

SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

88 Ambulantní nebo terénní sociální služby

Zapojení do projektu

Žadatel zpracuje žádost do odpovídajícího formuláře a včetně povinných příloh ji doručí na podatelnu ÚP ČR – krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice. Formuláře ke stažení – viz níže.

Podmínky vstupu do projektu a pravidla pro poskytnutí příspěvku jsou shrnuty v Manuálu – viz níže.

Realizátor projektu

 • Název: Úřad práce České republiky (kontakt: Krajská pobočka v Českých Budějovicích)
 • IČ: 72496991
 • Ulice: Klavíkova 7
 • Město: České Budějovice
 • PSČ: 37004

Kontaktní osoby:

 • Ing. Kamila Kubalová
 • Odborný asistent
 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích
 • Referát projektů EU
 • kamila.kubalova@uradprace.cz, 950 109 478, 702 018 573
 • Mgr. Petra Janošťáková
 • Odborný asistent
 • Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Č. Budějovicích
 • Referát projektů EU
 • petra.janostakova@uradprace.cz, 950 109 477, 702 018 572

Ke stažení

 1. Obecné informace
  1. manuál pro zájemce o vstup do RIP v rámci výzvy č. 02 (1 B)
  2. manuál pro zájemce o vstup do RIP v rámci výzvy č. 01 (1 B)
  3. prezentace seminář pro potenciální žadatele
  4. odpovědi na často kladené otázky zaměstnavatelů (1 B)
 2. Podávání žádost
  1. výzva k podávání žádostí č. 02 revize č.1 (1 B)

   Předmětem revize výzvy č. 02 je úprava celkové alokace

   Dne 2.7.2013 došlo k dosažení limitu finančních prostředků určených na výzvu č. 02.

   Žádosti přijaté od tohoto data budou evidovány v zásobníku ..

  2. výzva k podávání žádostí č. 01 - revize č.2 (1 B)

   Předmětem 2. revize výzvy č. 01 je úprava celkové alokace této výzvy

   Sběr žádostí v rámci výzvy č. 01 byl ukončen dne 3.4.2013.

  3. žádost o příspěvek vzdělávejte se pro růst v JČ kraji (1 B)
  4. příloha č. 4 žádosti podnikatelský záměr (1 B)
  5. příloha č. 5 žádosti prohlášení o podpoře de minimis
  6. příloha č. 6 žádosti prohlášení o velikosti podniku (1 B)
 3. Informace k výběrovým řízením
  1. postup při výběru dodavatele (1 B)
  2. výzva k podání cenové nabídky (1 B)
  3. smlouva o realizaci vzdělávací aktivity (1 B)
 4. Sepsání dohody
  1. příloha č. 1 dohody seznam osob (1 B)
  2. příloha č. 2 dohody harmonogram (1 B)
  3. příloha č. 3 dohody vyúčtování mzdových nákladů (1 B)
  4. příloha č. 4 dohody vyúčtování vzdělávací aktivityyy (1 B)
  5. dohoda se zaměstnanci (1 B)
  6. evidence docházky (1 B)
  7. evidence vzdělávací aktivity (1 B)
  8. závěrečný protokol (1 B)
  9. loga na osvědčení (1 B)
 5. Archiv
  1. archiv dokumentů

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022