Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

Název projektu:

Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II)

Doba realizace:

1. 1. 2016 – 30. 6. 2022

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Cíle projektu

Projekt Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II (VDTP II) se zabývá především problematikou neodpovídající kvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR potřebám trhu práce.

Cílem projektu je zabezpečit, aby kvalifikace zájemců o zaměstnání a uchazečů o zaměstnání co nejvíce odpovídala současným potřebám zaměstnavatelů. Projekt se zabývá především zvýšením šancí a možností uchazečů a zájemců o zaměstnání evidovaných na ÚP ČR na uplatnění se na trhu práce - nalezením nového zaměstnání či změnou zaměstnání tím, že jim bude poskytnuto doplnění kvalifikačních či osobnostních předpokladů, jež jsou požadovány zaměstnavateli či případně jsou nutné k zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Poradenské činnosti jsou zaměřeny na ty, kteří mají obtíže v orientaci na trhu práce či hledají odpovědi na otázky týkající se jejich pracovního potenciálu. V rámci těchto aktivit budou prostřednictvím nácviku různých technik získávány kompetence potřebné pro vyhledávání zaměstnání a komunikaci se zaměstnavateli. Ve specifických případech dlouhodobě nezaměstnaných osob nebo osob spadajících do skupin více ohrožených nezaměstnaností je třeba poskytnout těmto osobám individuální podporu a asistenci.

Rekvalifikace jsou směrovány především pro ty uchazeče, jejichž kvalifikace neodpovídá současným trendům na trhu práce. V evidenci ÚP ČR je stále velké množství nezaměstnaných osob s kvalifikací, a to především osob s výučním listem, po nichž v tuto chvíli není poptávka. Projekt se tak snaží vyřešit problematiku mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce tím, že jsou realizovány právě takové rekvalifikační kurzy, po kterých je na trhu práce poptávka.

 

Pro koho je projekt určen?

Projekt je určen jak uchazečům, tak i zájemcům o zaměstnání dle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti.

 

Uchazeč o zaměstnání

O zařazení do projektu může požádat jakýkoli klient evidovaný na ÚP ČR. Primární zaměření této skupiny však bude směřovat na uchazeče o zaměstnání spadající do skupiny § 33 zákona o zaměstnanosti, kterým je věnována zvýšená péče, osoby se sluchovým postižením, osoby sociálně vyloučené, osoby nízko-kvalifikované či osoby s kvalifikací, která v současné době neodpovídá požadavkům na trhu práce.

 

Zájemce o zaměstnání

Jedná se o fyzické osoby, které mají zájem o zprostředkování zaměstnání a za tímto účelem požádají Úřad práce ČR o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, které provede ÚP ČR na základě jejich písemné žádosti.

 

Jaké jsou formy podpory?

Uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání mohou v rámci projektu využít následujících aktivit projektu.

 

Poradenské činnosti

V rámci poradenských činností budou realizovány zejména poradenské programy různého zaměření (na techniky vyhledávání zaměstnání, orientaci na trhu práce…), pracovní a bilanční diagnostika (vytvoření osobnostního profilu a zhodnocení možností dalšího směřování uchazeče na trhu práce), Job cluby (nácvik dovedností a technik vyhledávání zaměstnání, komunikační dovednosti, sebeprezentace), motivačně-aktivizační kurzy (motivace dlouhodobě nezaměstnaných k aktivnějšímu zapojení ke hledání zaměstnání či speciální psychologické poradenství). Součástí dalších poradenských aktivit mohou být také specializované oblasti poradenství, jako jsou protidluhové poradenství, poradenství v oblasti finanční gramotnosti, pracovně-právní poradenství a další formy vyhledávání zaměstnání (coaching, sebeprezentace, komunikace).

Na základě výstupů z poradenských činností může být účastníkovi doporučena účast na dalších motivačních kurzech případně absolvování rekvalifikačního kurzu.

 

Rekvalifikace a zvolená rekvalifikace

Rekvalifikace povedou u uchazečů a zájemců o zaměstnání ke zvýšení, rozšíření, případně změně stávající kvalifikace za účelem co nejrychlejšího návratu na trh práce či udržení se na trhu práce.

Uchazeči a zájemci o zaměstnání budou moci využít i zvolené rekvalifikace, kdy si sami vyberou pro sebe vhodnou rekvalifikaci. V rámci rekvalifikací úspěšní absolventi získají klíčové dovednosti potřebné pro výkon pracovní pozice, na kterou je rekvalifikace zaměřena.

 

Doprovodná opatření

V rámci projektu se počítá s doprovodnými opatřeními, která by měla být podpůrnou aktivitou účastníků projektu. Mezi podpůrné aktivity účastníků projektu spadá:

  • požadavek úhrady cestovného, stravného a ubytování během účasti na těchto aktivitách, které bude hrazeno v souladu s podmínkami daných zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

  • úhrada vyšetření (lékařských prohlídek) nutných pro výkon některých rekvalifikací nebo povolání, na které je klient rekvalifikován,

  • možnosti proplácení služeb tlumočníků do českého znakového jazyka a simultánních přepisovatelů.

 

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II navazuje na dříve realizovaný projekt Vzdělávání a dovednosti pro trh práce, který byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Po ukončení projektu budou aktivity a vytvořené produkty financovány z prostředků státního rozpočtu.

 

Kam se obrátit pro informace?

Pro více informací se obraťte na pracovníky Vaši nejbližší pobočky Úřadu práce ČR:

 

Liberec

Mgr. Jana Lamačová – koordinátorka aktivit projektu VDTPII Liberec
tel.: 950 132 488, e-mail:
jana.lamacova@uradprace.cz

Jablonec nad Nisou

Bc. Kateřina Horáková – specialista pro změnu povolání
tel.: 950 120 459, e-mail: katerina.horakova@uradprace.cz

Česká Lípa

Ing. Hana Václavíková - vedoucí Odd. poradenství a dalšího vzdělávání
tel.: 950 108 439, e-mail: hana.vaclavikova@uradprace.cz

Blanka Svojanovská - odborný pracovník poradenství
tel.: 950 108 460, e-mail: blanka.svojanovska@uradprace.cz

Semily

Yveta Holatová - odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání
tel.: 950 160 464, e-mail: yveta.holatova@uradprace.cz

 

Aktuální informace:
Nové formuláře ke stažení najdete na portálu:
https://www.uradprace.cz/web/cz/vzdelavani-a-dovednosti-pro-trh-prace-ii

Poslední aktualizace: 6. 3. 2022