Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji

logo ostatní

Název projektu: Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji

Realizace projektu do 30.4.2023

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0./0.0/15_010/0000043

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Nezaměstnané osoby nad 50 let věku, které delší dobu nemohou nalézt odpovídající zaměstnání ztrácejí motivaci, pracovní návyky a dovednosti. Často pracovali dlouhou dobu na jedné pracovní pozici, jsou specialisté ve svém oboru, ale nemusí se zcela umět přizpůsobit novým trendům. Osoby nad 50 let jsou pro většinu zaměstnavatelů nezajímavou skupinou z důvodu vysokého věku, nepřizpůsobivosti či velkých finančních nároků. Kumulace těchto hendikepů z těchto osob činí obtížně zaměstnatelnou skupinu, která dlouhodobě tvoří 37 % z celkového počtu uchazečů v Karlovarském kraji. Bohužel se ÚP ČR v některých případech nedaří vrátit tyto uchazeče zpět na trh práce. Cílová skupina je v postavení, kdy loajalita a zkušenosti jsou vzhledem k rychle se měnícím požadavkům v oblasti informačních technologií a neustálým vývojem nových trendů ve službách a výrobě, nahrazovány flexibilitou a schopností se učit nové věci, která je obecně vlastní spíše mladším osobám.

Pro koho je projekt určen?

Uchazeči o zaměstnání nad 50 let (včetně), bez rozdílu vzdělání, přednostně s dobou evidence na ÚP ČR delší než 4 měsíce.

Jaké jsou formy podpory?

Do projektu vstoupí celkem 300 osob, motivačního kurzu se zúčastní také všech 300 osob. Rekvalifikace je plánována pro 36 osob. V rámci projektu budou poskytovány příspěvky na pracovní místa. Tyto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů, kterým nelze v současné době zajistit pracovní příležitost jiným způsobem. Podpora je zaměřena na úhradu mzdových nákladů včetně všech odvodů hrazených zaměstnavateli z rozpočtu projektu, příspěvek je možno čerpat v rámci:

SÚPM vyhrazená nejdéle 1 rok během doby trvání projektu ve výši, která je stanovena příslušnou směrnicí upravující výši finančních příspěvků poskytnutých na jednotlivé nástroje a opatření APZ. Tento příspěvek plánujeme poskytnout 170 klientům.

Příspěvky na místa vytvořená uchazeči o zaměstnání za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti je možné poskytnout jednorázově na vybavení provozovny. V projektu je plánována podpora 3 pracovních míst vytvořených touto formou s nabídkou překlenovacího příspěvku pro 2 osoby na max. 5 měsíců v aktuální výši dle § 114 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

Dále je počítáno s vytvořením 23 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací nejdéle 1 rok během doby trvání projektu ve výši, která je stanovena příslušnou směrnicí upravující výši finančních příspěvků poskytnutých na jednotlivé nástroje a opatření APZ. Tato aktivita bude probíhat průběžně v návaznosti na absolvování Motivačního kurzu popř. rekvalifikace.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Využij pracovní příležitost v Karlovarském kraji navazuje na předchozí projekt Nikdy není pozdě v Karlovarském kraji, který usiloval o pomoc a opětovný návrat do zaměstnání osob dlouhodobě nezaměstnaných. Cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání nad 40 let věku (včetně) s délkou evidence na ÚP v Karlovarském kraji min. 5 měsíců a s min. ukončeným základním vzděláním. Cílem tohoto projektu bylo za využití motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit zlepšit uplatnitelnost CS na trhu práce a snížit tak počet nezaměstnaných osob z CS. Důraz byl kladen na individuální práci s klientem.

 

Poslední aktualizace: 21. 6. 2023