Velká Británie - životní a pracovní podmínky

 

VOLNÝ POHYB MEZI VELKOU BRITÁNIÍ A EU SKONČIL 31. 12. 2020.

OD 1. 1. 2021 VELKÁ BRITÁNIE ZAVEDLA PRO OBČANY EU BODOVÝ IMIGRAČNÍ SYSTÉM (POINT-BASED IMMIGRATION SYSTEM  PBS).

 

Dne 31. 1. 2020 vystoupila Velká Británie z Evropské unie. Právní rámec vystoupení z EU tvoří tzv. Výstupová dohoda, která upravuje vypořádání dosavadních závazků. Výstupová dohoda rozlišuje přechodné období do 31. 12. 2020, kdy obě strany i nadále aplikují unijní právo a ve vztahu
k občanům se nic zásadního nemění, a dále období od 1. 1. 2021, kdy již mezi Velkou Británií a EU nebude existovat volný pohyb osob (pracovníků), 
ale budou zachována pobytová a pracovní práva, která byla založena před koncem přechodného období.


V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU doporučujeme sledovat následující stránky:

https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/index.html

https://www.gov.uk/transition

https://www.mpsv.cz/web/cz/nejcasteji-pokladane-otazky 

https://www.mvcr.cz/clanek/brexit.aspx

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/612-brexit-informace-pro-poji%C5%A1t%C4%9Bnce


KDE HLEDAT PRÁCI

Pro vyhledání volného místa můžete využít:

Britský vládní portál www.gov.ukhttps://www.gov.uk/find-a-job

Volná místa v Severním Irsku – https://www.jobcentreonline.com


Komerční portály s nabídkou volných míst ve Velké Británii, např.:

www.reed.co.uk

www.adzuna.co.uk/hire

www.fish4jobs.co.uk

www.monster.co.uk

www.careerjet.co.uk

www.adecco.co.uk

www.experteer.co.uk

www.cv-library.co.uk

www.escapethecity.org

https://uk.jobted.com

https://unicornhunt.io/

https://workinstartups.com/

www.jobsinwales.com

www.jobs.ac.uk

www.justengineers.net

www.graduateland.com/

www.salesroles.com/

Wikijob.co.uk

 


Sezónní práce

https://hopslaboursolutions.com/seasonal-work/

https://uk.jobted.com/seasonal-jobs

www.fruitfuljobs.com/

 

EURES – Evropský portál pracovní mobilityhttp://eures.europa.eu/

Databáze volných míst – https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=cs#/simpleSearch
 

Pracovní agentury patří k důležitým zdrojům volných pracovních míst. Ve vyhledávači www.yell.com lze jejich seznam a kontakty na ně nalézt po zadání: employment agencies nebo personnel consultants.

Některé agentury se organizují v REC (Recruitment Employment Confederation), profesním sdružení personálních agentur, které mohou napomoci při vyhledání vhodné zprostředkovatelské agentury – www.rec.uk.com.
 

Životopis a motivační dopis

Vzory CV, motivačních dopisů (cover letters) a referencí (job references):

https://www.reed.co.uk/career-advice/free-cv-template/

https://www.monster.co.uk/career-advice/article/monster-cv-template

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/default.aspx

http://www.jobs.ac.uk/careers-advice/cv-templates/1529/classic-cv-template

http://www.kent.ac.uk/careers/cv.htm

http://www.kent.ac.uk/careers/cv/coveringletters.htm

www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htm

http://jobsearch.about.com/od/referencesrecommendations/a/job-references.htm

Řada britských personalistů odmítá formát životopisu Europass. Zejména proto, že obsahuje příliš mnoho osobních informací a fotografii.

Příprava na SHL testy: 

SHL Tests practicereasoningtests.com

V případě, že jste v evidenci Úřadu práce ČR a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. exportu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě. Bližší informace vám podá úřad práce, kde jste registrovaní.


REGULOVANÁ POVOLÁNÍ

Pokud jste se rozhodli pracovat ve Velké Británii, je nutné zjistit, zda je povolání, které chcete vykonávat, regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání v Británii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím.

Seznam regulovaných profesí ve Velké Británii – https://naric.org.uk/cpq/professions/regulated%20professions/default.aspx

Pro účely uznání odborné kvalifikace je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání, informace o procesu uznání a uznávacích orgánech ve Velké Británii jsou dostupné na https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/.

Pro uznávání vysokoškolského vzdělání (tzv. akademická kvalifikace) je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC) – https://www.naric.org.uk/naric/Individuals/Default.aspx.


REGISTRACE K POBYTU

Právo žít ve Velké Británii má každý občan České republiky, který v Británii pracuje nebo tam nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Pokud máte právo pobývat a žít ve Velké Británii, nepotřebujete žádné povolení k pobytu ani registraci na policii.

Více informací na www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration.

Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat v Británii za předpokladu, že jsou také občany některého ze členských států EU/EHP.
Pokud nejsou občany některého ze států EU/EHP, musí mít povolení pro rodinu (tzv. family permit). Toto povolení musí získat před odjezdem do Británie. Pokud se budou snažit o vstup na území Velké Británie bez povolení pro rodinu, může se stát, že jim nebude vstup povolen.

Informace o tzv. family permit naleznete na www.gov.uk/family-permit.

Dlouhodobý pobyt https://www.gov.uk/permanent-residence-document-eu-eea

UK permanent residence document po konci přechodného období nebude platit, je nutné pořádat o EU Settlement Status.

Žádost o občanstvíhttps://www.gov.uk/apply-citizenship-eea


POBYT OBČANŮ ČR PO KONCI PŘECHODNÉHO OBDOBÍ

Českým občanům žijícím a pracujícím ve Velké Británii, kteří chtějí v zemi setrvat i po konci přechodného období (31. 12. 2020), doporučujeme se zaregistrovat v britském EU Settlement Scheme. Konec přechodného období přinese řadu podstatných změn, a to i v případě, že bude včas přijata zcela nová dohoda o partnerství mezi EU a Británii pro období po roce 2020.

Bližší informace o EU Settlement Scheme:

https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009.

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání karty EHIC . Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

  1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
    Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistné i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
  2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
    Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E101 a E103). V ČR jej vystavuje ČSSZ (www.cssz.cz).

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR (pravidelně se vrací), mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E104, S041, E106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace:

Kancelář zdravotního pojištění – www.kancelarzp.cz

Česká správa sociálního zabezpečení – www.cssz.cz

 

Národní pojištění ve Velké Británii – NATIONAL INSURANCE

Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou starší 16 let, musí platit daň a příspěvek do fondu státního pojištění, jestliže jejich příjem ve Velké Británii dosáhne určité výše. Tento odvod zajišťuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel obvykle strhává příslušnou částku z platu.

Pokud jste zaměstnaní, platíte Class 1 National Insurance contributions.

Sazby pojištění – www.hmrc.gov.uk/rates/nic.htm

Více informací o National Insurance – www.hmrc.gov.uk/ni/intro/basics.htm#4


Číslo pojištění – National Insurance Number

Všichni občané ČR, kteří pracují nebo si hledají práci ve Velké Británii, by si měli co nejdříve vyřídit číslo pojištění, tzv. NI number (National Insurance Number). Toto číslo se používá pro účely správné evidence veškerých příspěvků do fondu státního pojištění.

Pro získání čísla je nutné zavolat na linku Jobcentre Plus a domluvit si interview. Jobcentre Plus vám pošle pozvánku se všemi potřebnými informacemi. Sdělí vám také, jaké dokumenty si máte vzít sebou. Jakmile získáte číslo pojištění, okamžitě tuto skutečnost nahlaste svému britskému zaměstnavateli.

Platba odvodů (NI contributions) je nutnou podmínkou pro nárok na dávky, státní příspěvky nebo starobní důchod. Výše odvodů, které platíte, dokud nedosáhnete důchodového věku, se odvíjí od vašeho příjmu.

Více informací naleznete na www.hmrc.gov.uk/ni/intro/number.htm a www.hmrc.gov.uk/ni/index.htm.


Průvodce sociálními příspěvky – na co máte nárok a o které příspěvky můžete v Británii žádat – www.gov.uk/benefits-adviser.

Jobseeker's Allowance (podpora v nezaměstnanosti) – https://www.gov.uk/jobseekers-allowance/how-to-claim

Employment and Support Allowance (ESA) – https://www.gov.uk/employment-support-allowance

Income Supporthttps://www.gov.uk/income-support

Housing benefit (příspěvek na bydlení) – https://www.gov.uk/housing-benefit

Child Benefit (příspěvek na dítě) – neodvíjí se od příjmu, poskytuje se na dítě do 16 let, nebo do 20 let, pokud se jedná studenta vybraného typu vzdělávání.

https://www.gov.uk/child-benefit

Universal Credit je nová dávka, která nahrazuje různé sociální příspěvky a podpory (Income-based Jobseeker's Allowance, Income-related Employment and Support Allowance, Income Support, Child Tax Credits, Working Tax Credits a Housing Benefits).

https://www.gov.uk/universal-credit

Zdravotní pojištění

O zdravotnictví ve Velké Británii se stará Národní zdravotnický systém (NHS) – www.nhs.uk.

Zdravotní pojišťovny jako u nás v Británii neexistují.

Zdravotní pojištění se neodvádí. Ze mzdy vám zaměstnavatel strhne národní pojištění a daň z příjmu.

Po příjezdu do Velké Británie se registrujte u obvodního lékaře (GP practice, general practitioners) – https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-practice.

Formálně se přihlaste jako pacient NHS – vyplňte registrační formulář, který je k dispozici v ordinaci vašeho lékaře nebo na https://www.gov.uk/government/publications/gms1.

Na návštěvu u obvodního lékaře je nutné se vždy předem objednat (lze i online).

Pokud potřebujete na vyšetření ke specialistovi nebo např. testy v nemocnici, musíte nejdřív navštívit svého obvodního lékaře.

Pro britský zdravotní systém je běžná vysoká spoluúčast pacientů (dentální péče, pobyt v nemocnici, léky).


Zdravotní péče:

Anglie – www.nhs.uk/Pages/HomePage.aspx

Wales – www.wales.nhs.uk

Skotsko – www.healthscotland.com/index.aspx

Severní Irsko – www.hscni.net

Pro účely čerpání zdravotní péče na náklady NHS při pobytu v ČR nebo v jiné zemi EU, např. během vaší dovolené, si můžete nechat vystavit britský Evropský průkaz zdravotního pojištění – European Health Insurance Card (EHIC). Nejrychlejší cestou k získání Evropského průkazu zdravotního pojištění ve Velké Británii je žádost online. Karta vám přijde poštou do 7 dnů. Žádost zdarma najdete na www.ehic.org.uk/Internet/home.do.


DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

Pokud pracujete ve Velké Británii, budete podléhat zdanění příjmu, který získáte výdělečnou činností na území Velké Británie, do britského systému.

Aktuální sazby daně z příjmu, základní odečitatelná položka (personal allowance) – https://www.gov.uk/income-tax-rates

Kalkulačka daně z příjmu – https://www.gov.uk/estimate-income-tax


Kalkulačka čisté mzdy – https://www.thesalarycalculator.co.uk/salary.php

 

Jestliže vám ve Velké Británii vznikl přeplatek daně z příjmu (income tax), lze požádat o jeho vrácení – www.gov.uk/tax-right-retire-abroad-return-to-uk.


Mezinárodní zdanění


V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě. V zemích, kde poplatník není daňovým rezidentem, daní jen příjmy, které získá na území tohoto státu. V zemi, kde je poplatník daňovým rezidentem, musí danit své celosvětové příjmy. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.


Mezi ČR a Velkou Británií platí bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění – https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv.


Místní daň – Council Tax


Některé nabídky ubytování mohou v ceně nájmu zahrnovat i místí daň, u jiných je nutné platit místní daň zvlášť – https://www.gov.uk/council-tax/working-out-your-council-tax.
 

Ztráta zaměstnání/ukončení pracovního poměru


Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004).

 

Ve Velké Británii existuje několik typů podpory v nezaměstnanosti. Pro bližší informace o dávkách, které jsou vhodné pro vás, kontaktujte nejbližší pobočku Jobcentre Plushttps://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus.

 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce (v odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit) můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání.

 

Některé typy podpory v nezaměstnanosti vyplácené ve Velké Británii nelze využít pro transfer dávek do zahraničí. Bližší informace vám podají pracovníci Jobcentre Plus.


Pokud se nehodláte registrovat na úřadě práce ve Velké Británii, můžete si požádat o vystavení formuláře U1 (E301), který potvrzuje doby sociálního pojištění získané ve Velké Británii, postup najdete na https://www.uradprace.cz/web/cz/jak-ziskat-pd-u1-e-301-.
 

Vystavení formuláře U1 (E301) z Velké Británie bývá často komplikované a zdlouhavé, proto

pokud jste registrováni na Úřadě práce ČR a potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Velké Británii pro účel zjištění nároku na českou podporu v nezaměstnanosti, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) prostřednictvím Úřadu práce ČR.

 

PRACOVNÍ PODMÍNKY


Informace týkající se pracovních podmínek ve Velké Británii můžete nalézt na následujících odkazech:

www.worksmart.org.uk

www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm

www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1390

Pracovní právo v Británii je regulováno množstvím různých právních předpisů. Před uzavřením pracovního poměru byste se měli přesvědčit, jestli se na vaši oblast/pracovní obor nevztahuje kolektivní smlouva – pak by měly být pracovněprávní vztahy vyřizovány v souladu s ní.
 

Minimální mzda

Aktuální sazby minimální mzdy pro jednotlivé kategorie zaměstnanců podle věku naleznete na www.gov.uk/national-minimum-wage-rates.

 

Pracovní smlouva

Pracovní smlouvu mají všichni zaměstnanci. Smlouva nemusí být obsažena pouze v jednom dokumentu, ale často se skládá z více jednotlivých ujednání, z nichž některá mohou být uzavřena písemně, jiná ústně. Zaměstnavatel je však povinen vystavit zaměstnanci písemné potvrzení, kde jsou stanoveny základní podmínky pracovního poměru. Toto potvrzení musí být zaměstnanci vydáno do 2 měsíců od nástupu do zaměstnání. Nevytváří samotnou pracovní smlouvu, ale je důkazem toho, na čem se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli.
 

Zkušební doba

Horní hranice délky zkušební doby není stanovena. Obvykle se zkušební doba sjednává na 3 – 6 měsíců.
 

Dovolená

Zaměstnanci mají nárok na 28 dnů dovolené za rok (5,6násobek pracovního týdne), pokud pracují 5 dní v týdnu. Pokud pracují na zkrácený úvazek, mají nárok na 5,6násobek jejich pracovního týdne. Do dovolené může zaměstnavatel započítat i bank holidays a public holidays. V případě ukončení zaměstnání je nevyčerpaná dovolená proplacena.
 

Výpověď

Minimální výpovědní doba záleží na délce trvání zaměstnání. Čím více let pro zaměstnavatele odpracujete, tím více týdnů výpovědní doba trvá. Pokud jste byli u firmy zaměstnáni méně než 2 roky, činí minimální délka výpovědní doby 1 týden. V případě, že jste zaměstnancem déle než 2 roky, je výpovědní doba stanovena na 2 týdny.
Za každý další odpracovaný rok se minimální délka výpovědní doby prodlužuje o 1 týden až na 12 týdnů (jestliže jste odpracovali u zaměstnavatele 12 let).
Pokud pro zaměstnavatele pracujete méně než 1 rok, nemusí vám zaměstnavatel uvést konkrétní důvod výpovědi. V případě, že u zaměstnavatele pracujete déle než rok, musí mít zaměstnavatel k vašemu propuštění závažný důvod, který je přiměřený dané situaci – např. nedostatečná kvalifikace, nedostatek schopností zaměstnance, nevhodné chování, porušení povinností, nadbytečnost, nařízení stanovené zákonem atd.

Pokud pracovní poměr ukončuje zaměstnanec, nemusí uvádět žádné důvody. Musí ale dodržet minimální výpovědní dobu 1 týden (není-li ve smlouvě uvedeno jinak) a další náležitosti vyplývající ze smlouvy.
 

P45

Při ukončení pracovního poměru musí zaměstnanec dostat od svého zaměstnavatele formulář P45, který obsahuje daňovou třídu (PAYE tax code number), celkový výdělek a výši zaplacené daně z příjmu. Toto pravidlo platí i pro pracovní agentury.
 

Práce přes pracovní agenturu

Pracovní agentury v Británii nesmějí vyžadovat poplatky za zprostředkování (zajištění) práce nebo za registraci.

Jakmile se zapíšete u jakékoliv agentury, musíte před začátkem práce dostat písemné prohlášení o smluvních podmínkách (statement of terms and conditions). Toto se vyžaduje bez ohledu na to, jestli vám agentura hledá dočasné či trvalé zaměstnání. Jakmile jsou podmínky odsouhlasené a písemně potvrzené, nesmí dojít k jejich změně bez vašeho souhlasu.

Přehled práv agenturních zaměstnanců – https://www.gov.uk/agency-workers-your-rights/your-rights-as-a-temporary-agency-worker


Problémy v zaměstnání – komplexní informace na
www.direct.gov.uk/en/Employment/ResolvingWorkplaceDisputes/index.htm


Zaměstnanecké tribunály (Employment Tribunals)

Employment Tribunals jsou speciální soudy, které se zabývají zaměstnaneckými problémy a spory. Jsou o něco méně formální než ostatní soudy. Někdy se případem zabývají právníci, ale v jednodušších případech mohou zaměstnanci použít úředníka odborové organizace nebo někoho z poradenské instituce anebo sami prezentují svůj vlastní případ. Většina stížností musí být podána do 3 měsíců od události.

www.gov.uk/employment-tribunals


Citizens Advice Bureau (CAB)

Kanceláře této poradenské služby najdete ve všech větších městech. Citizens Advice Bureau poskytuje bezplatné, důvěrné, nestranné a nezávislé poradenství, jako jsou například problémy s dluhy a spotřebitelské záležitosti, sociální dávky, ubytování, právní problémy, zaměstnanecké a imigrační problémy.

www.citizensadvice.org.uk


Recruitment and Employment Confederation (REC)

Některé agentury jsou členy konfederace REC, která stanovuje normy povinné pro své členy – pracovní a personální agentury. Jestliže je vaše agentura členem REC, můžete si konfederaci stěžovat, pokud se domníváte, že agentura porušuje vaše práva.

www.rec.uk.com/home


Health and Safety Executive (HSE)

HSE poskytuje rady a informace o zdravotních a bezpečnostních problémech a bezpečnosti práce.

www.hse.gov.uk


Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS)

ACAS je veřejný orgán, který prosazuje dobré vztahy na pracovištích. Pomocná linka ACAS odpovídá na otázky, které se týkají zaměstnání, a poskytuje všeobecné rady
o pracovních právech zaměstnancům i zaměstnavatelům.

www.acas.org.uk


RODINNÉ DÁVKY

Průvodce sociálními příspěvky – na co máte nárok a o které příspěvky můžete v Británii žádat – www.gov.uk/benefits-adviser.

Informace o rodinných dávkách a příspěvcíchhttps://www.gov.uk/browse/benefits/families

Child Benefit (příspěvek na dítě) – neodvíjí se od příjmu, poskytuje se na dítě do 16 let, nebo do 20 let, pokud se jedná studenta vybraného typu vzdělávání.

https://www.gov.uk/child-benefit

Mateřská dovolená

Informace o Statutory Maternity Pay, Statutory Maternity Leavehttps://www.gov.uk/maternity-pay-leave

Informace o Maternity Allowance (pokud nedosáhnete na Statutory Maternity Pay) – https://www.gov.uk/maternity-allowance

Kompletní informace o mateřských dávkách – https://www.gov.uk/government/publications/maternity-benefits-technical-guidance


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE


Bydlení – některé nabídky ubytování již mohou zahrnovat i televizní poplatek, místí daň (council tax) nebo náklady na elektřinu, plyn, vodu. V jiných případech je musíte platit zvlášť a připočítat je k ceně nájmu. Nejvyšší průměrné ceny nemovitostí a pronájmů jsou v Londýně.

https://www.rightmove.co.uk/

www.gumtree.com/

www.zoopla.co.uk


Velvyslanectví a honorární konzuláty

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR – https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-prague.cs
Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii – https://www.mzv.cz/london


 

 


 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 14. 7. 2021