Švédsko životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky švédských úřadů práce - Arbetsförmedlingen  - www.arbetsformedlingen.se pro vyhledání klikněte zde

 

Publikace Living and Working in Sweden ke stažení ve formátu pdf zde (1.32MB).

Obsah:

 1.  Úvodní informace
 2.  Pracovní povolení
 3.  Povinná registrace
 4.  Povolení k pobytu
 5.  Sociální zabezpečení, zdanění, formulář U1 (E 301)
 6.  Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
 7.  Uznávání pracovních kvalifikací
 8.  Zdravotní péče a pojištění
 9.  Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Švédské království je třetí nejrozlehlejší země Evropské unie a patří ke státům s nejvyšší životní úrovní na světě. Navzdory severské zeměpisné poloze zde převažuje mírné podnebí, průměrné teploty a délka slunečního svitu se však mezi severem a jihem země liší. Administrativně se člení na 21 regionů (län) a 290 municipalit (kommuner), hlavním městem je Stockholm. Měnovou jednotkou je švédská koruna (SEK), úředním jazykem švédština. Díky štědrému sociálnímu systému a poměrně benevolentním přistěhovaleckým zákonům se v posledních desetiletích proměnilo v etnicky velmi pestrou zemi: z celkového počtu 10 171 524 obyvatel (30. 6. 2018) se 1,87 milionů (18,5 %) narodilo v zahraničí (zdroj: SCB). Podle Eurostatu se míra nezaměstnanosti v roce 2018 pohybovala v rozmezí 5,9–6,6 %.

Oficiální webový portál Švédska: http://sweden.se/

2. Pracovní povolení

Občané ČR nepotřebují pro práci ve Švédsku pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Finanční úřad Skatteverket se zabývá kromě daňové evidence procedurou zvanou folkbokföring. Jedná se přidělení osobního čísla, které se používá nejen k daňovým účelům. Při první návštěvě místního finančního úřadu (lokala skattemyndigheten) je žadatelům podle délky pobytu přiděleno osobní číslo personnummer nebo samordningsnummer, které se ve Švédsku používá pro účely sociálního pojištění, pobytových záležitostí a placení daní.

4. Povolení k pobytu

Pro řádnou registraci je nezbytné prokázat splnění všech předpokladů (mít zaměstnání, bydliště a dostatek finančních prostředků pro život ve Švédsku). Právo získat povolení k pobytu mají také rodinní příslušníci migrantů: manžel(ka), nezaopatřené děti a mládež do 21 let nebo rodiče závislí na podpoře migrujících pracovníků.

Typ pobytu

 • Krátkodobý pobyt se ohlašuje a potvrzuje na kartu krátkodobého rezidenta – Rätt till uppehåll som EU-medborgare (Right of residence as an EU citizen)
 • Pobyt delší než tři měsíce (dlouhodobý) se potvrzuje na kartu rezidenta – Uppehallstillstand (Residence permit).

Pobytové záležitosti vyřizuje švédský migrační úřad – Migrationsverket (Swedish Migration Agency):

     Migrationsverket (Migrační úřad ve Švédsku)
     Telefon: +46-771-235 235
     E-mail: migrationsverket(a)migrationsverket.se
     Web: http://www.migrationsverket.se/ (seznam poboček a otevírací hodiny)

5. Sociální zabezpečení, zdanění, formulář U1 (E 301)

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ: https://web.mpsv.cz/web/cz/volny-pohyb-osob-1 / http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie /

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku

Informace na portále Evropské komise (německy, francouzsky, švédsky).

Sociální pojištění a daně
Občané s neomezenou daňovou povinností odvádějí po odpočtu 13.700 – 35.900,- SEK ze zdanitelného příjmu obecní daň v rozmezí 29–34 % dle lokality, která zahrnuje i příspěvek na sociální pojištění, církevní daň s pohřebními poplatky (průměrně 1–2 %) a státní daň, která se vztahuje na vyšší příjmy. V roce 2019 se státní daň ve výši 20 % odvádí z ročního příjmu přesahujícího 490.700,- SEK (v roce 2018: 455.300,- SEK) a dalších 5 % z částky přesahující 689.300,- SEK (v roce 2018: 662.300,- SEK ročně). Občané s omezenou daňovou povinností platí speciální daň pro nerezidenty – Special income tax for non-residents (SINK) ve výši 25 %, některé profese (například umělci a sportovci) variantu A-SINK (15 %).

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho vašeho příjmu projevuje jak ČR, tak Švédsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (281/1996 Sb.).

Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Další informace na webu švédské daňové instituce Skatteverket.

Systém sociálního zabezpečení
Přímý kontakt s klientem zajišťuje více než tři sta místních úřadů– allmän försäkringskassa. Na evropské úrovni a mezi úřady jednotlivých států je styčným úřadem Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringenIAF.                                                                                                              

V rámci švédského systému sociálního zabezpečení za systém sociálního pojištění odpovídá Správa sociálního zabezpečení (Försëkringskassan), za oblast starobních a pozůstalostních důchodů Důchodová správa (Pensionsmyndigheten), za oblast zdravotní péče příslušný orgán územní samosprávy a pojištění pro případ v nezaměstnanosti je v kompetenci ministerstva práce (Arbetsmarknadsdepartementet). Sociální pojištění poskytují přes tři desítky pojišťovacích fondů podle příslušných zaměstnaneckých odvětví, případně dobrovolný pojišťovací fond A-kassorna.

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti
Pojištění pro případ v nezaměstnanosti je v kompetenci švédského ministerstva práce a skládá se ze dvou složek:

 • Pojištění pro případ ztráty příjmu (inkomstbortfallsförsäkring)– je financováno z příspěvků hrazených zaměstnavateli a účastníky pojištění, ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu se z něj vyplácejí na příjmu založené dávky. TOTO POJIŠTĚNÍ JE VE ŠVÉDSKU DOBROVOLNÉ.
 • Základní pojištění (grundförsäkring)– je financováno z příspěvků hrazených zaměstnavateli a vztahuje se na osoby starší 20 let, které se neúčastní dobrovolného pojištění (zajišťuje pouze paušální dávku).

Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání švédských dávek v nezaměstnanosti jsou: nezaměstnanost, práceschopnost, možnost přijmout zaměstnání, registrace na úřadu práce, ochota přijmout odpovídající zaměstnání, spolupráce s úřadem práce na sestavení individuálního akčního plánu a aktivní snaha najít odpovídající zaměstnání. Pro přiznání švédské podpory v nezaměstnanosti (na základě nepovinného pojištění inkomstbortfallsförsäkring) je nutné být pojištěn alespoň po dobu 12 měsíců u příslušného pojišťovacího fondu.

V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země. Nepojištění občané starší 20 let mají nárok na paušální dávku, pokud v období 12 měsíců bezprostředně předcházejícím ztrátě zaměstnání pracovali alespoň 6 měsíců (minimálně 80 hodin měsíčně), nebo 480 hodin v průběhu 6 po sobě jdoucích měsíců (50 hodin měsíčně). Výše dávky základního pojištění je 320,- SEK denně (vyjma víkendů). Dávka založená na příjmech činí v prvních 200 dnech 80 % předchozích příjmů, po té 70 % (maximálně však 680,- SEK denně). Podpůrčí doba je nejvýše 300 dní, žadatelé s dítětem mladším 18 let mají nárok na dalších 150 dní dávek.

Před návratem do ČR je vhodné požádat příslušný pojišťovací fond o vystavení formuláře U1, který plní funkci potvrzení dob pojištění na základě zaměstnání nebo OSVČ. O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR. Bližší informace: https://web.uradprace.cz/web/cz/jak-ziskat-pd-u1-e-301-.

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Švédska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místo ve Švédsku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na švédský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace. 7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i ve Švédsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Švédska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání ( NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm

Problematikou uznávání akademického vzdělání a pracovních kvalifikací se ve Švédsku zabývá instituce Universitets- och högskolerådet (UHR).

Seznam regulovaných profesí ve Švédsku a odkaz na odpovědné úřady.
8. Zdravotní péče a pojištění

Ve Švédsku se za návštěvy u lékaře a hospitalizaci v nemocnici platí stanovené poplatky. Jejich výši stanovuje příslušná krajská rada, a tak se v jednotlivých regionech liší. Z plateb jsou vyjmuty těhotné ženy a děti.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiném členském státě EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční pojišťovna EHIC, nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiném členském státě EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční pojišťovnu o vystavení formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů v případě Švédska takovou možnost nemají.

Na přechodnou dobu do zahájení švédského pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění.

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stávají pojištěnci státu zaměstnání, od kterého také obdrží doklad o nároku na zdravotní péči.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E 104, S041, E 106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (viz předchozí odstavec), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
Při souběhu pracovních činností ve Švédsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

Jak žádat o zaměstnání
Na nabídky zaměstnání uveřejněné na internetu se většinou odpovídá e-mailem. Žádost o zaměstnání se obvykle skládá z průvodního dopisu (1 strana) a životopisu (1-2 strany). Životopis by měl být strukturovaný a psaný na počítači ve švédštině, případně v angličtině. Příklady švédských životopisů je možné vyhledat na internetu. Stačí zadat „CV Sweden“.

Většinou platí, že je lepší komunikovat výborně anglicky, než ve špatné švédštině. Nicméně jakoukoliv znalost švédského jazyka je určitě vhodné zmínit. U pohovoru se zaměstnavatelé vedle pracovních zkušeností a dovedností často zajímají o osobní život, rodinu, zájmy a záliby uchazečů.

Průvodní dopis
Průvodní dopis vytváří můstek mezi nabídkou volného místa (požadavky zaměstnavatele) a životopisem. Není v něm proto potřeba opakovat informace obsažené v životopise. Je vhodné se zaměřit na osobní motivaci a očekávání, na to, co můžete zaměstnavateli nabídnout a v čem vynikáte, jaké jsou vaše dovednosti a zájmy.

Možná struktura průvodního dopisu:

 • první odstavec: odůvodnění zájmu o nabízenou pozici, kde jste se o ní dozvěděli, případně kdo vám ji doporučil
 • další odstavce: co konkrétně můžete zaměstnavateli nabídnout (uveďte příklady)
 • závěrečný odstavec: poděkování zaměstnavateli za jeho pozornost a zájem o vás, požádání o sdělení dalšího postupu ve věci vaší žádosti
Pracovní smlouva
Smlouva může být založena na ústní dohodě, písemném dokumentu nebo dokonce na tiché dohodě. V sektoru služeb je však zaměstnavatel povinen vydat písemné potvrzení o zaměstnání. V praxi je většina pracovních smluv ústního charakteru, avšak je rozumné požádat zaměstnavatele o písemné vyjádření. Během prvního měsíce zaměstnání musí zaměstnavatel sdělit zaměstnanci podmínky práce písemnou formou. Tyto podmínky by měly obsahovat následující informace:
 • jméno a adresa zaměstnavatele a zaměstnance, datum nástupu a název pracoviště
 • pozice a povinnosti zaměstnance
 • předpokládaná doba trvání pracovního poměru
 • mzda, plat a způsob platby
 • pracovní doba a dovolená
 • případná kolektivní smlouva
 • podmínky pro práci v zahraničí pokud bude trvat déle než jeden měsíc
Kde hledat pracovní nabídky
Evropský portál pracovní mobility s nabídkami ze Švédska: www.eures.europa.eu
Švédský úřad práce A rbetsförmedlingen : www.arbetsformedlingen.se
Asociace personálních agentur Almega: www.almega.se 

Soukromé job portály: www.careerjet.se; www.jobline.se; www.stepstone.se; www.academicsearch.se; www.manpower.se/; www.proffice.se/

Švédský tisk na internetu: www.onlinenewspapers.com/sweden.htmwww.dn.se; www.svd.se

Inzerce v angličtině: www.jobsinstockholm.com; www.thelocal.se/jobs

Portály pro vybrané profese a sektory:
zdravotnický personál: www.socialstyrelsen.se
veterináři: www.jordbruksverket.se
námořnické profese: www.sjofartsverket.se

Znalost švédského jazyka
U většiny pracovních nabídek do Švédska je vyžadována znalost švédského jazyka. Existují výjimky – například manažerské pozice, oblast financí, ICT nebo některé inženýrské profese. Občané, kteří mají registraci k pobytu ve Švédsku a osobní daňové číslo, mohou zdarma navštěvovat základní kurzy švédštiny pro imigranty SFI (Svenska för invandare). Specializované kurzy bývají placené (např. 900,- SEK za 10 lekcí).

Jazykové kurzy švédštiny online: www.studyinsweden.se/study-information/learn-swedish/distance-learning

Nejžádanější švédské profese:

 • inženýrské profese (energetika, elektro, automatizace, mechanizace, hutnictví a metalurgie, HVAC, elektrotechnika, telekomunikace)
 • ICT (vývoj softwaru a operačních systémů, IT architektura, testování software)
 • zdravotnický personál (lékařské profese, zdravotní sestry)
 • ošetřovatelství, sociální pracovníci
 • sektor služeb – turistický ruch, pohostinství, kuchaři
 • pedagogické a nepedagogické profese pro mateřské školy
 • automechanici (nákladní automobily)
11. Minimální mzda

Ve Švédsku není minimální mzda zákonem stanovena plošně. Výše mzdy se řídí kolektivními smlouvami – dohodami mezi zaměstnavatelskými organizacemi a odbory. Aktuální průměrné měsíční výdělky v soukromém sektoru.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Standardní týdenní pracovní doba ve Švédsku je 40 hodin. Zaměstnanci mají během pracovního dne právo na odpočinek. Zpravidla je toto právo uplatněno tak, aby zaměstnanci nepracovali déle než pět hodin nepřetržitě. Hodiny přesčas nesmí překročit 48 hodin za čtyřtýdenní období (50 hodin za měsíc), celkem za rok nesmí přesčasové hodiny překročit 200 hodin. Všichni zaměstnanci mají nárok na 25 dnů plně placené dovolené, kolektivní smlouvy mohou upravovat nárok na dovolenou na vyšší počet dnů. Seznam státních svátků a dnů pracovního volna.

13. Sídla velvyslanectví

     Velvyslanectví Švédska v České republice  (Sveriges ambassad i Prag, Tjeckien)
     Úvoz 13
     118 00 Praha 1 – Hradčany                          Korespondenční adresa: P. O. Box 35, 160 12 Praha 612

     Telefon: (+420) 220 313 200
     E-mail: ambassaden.prag@foreign.ministry.se; web: www.swedenabroad.com/cs-CZ/Embassies/Prague     

     Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu 
     Villagatan 21
     114 32 Stockholm
     SWEDEN                                                  Korespondenční adresa: Box 26156, 100 41 Stockholm

     Telefon: +46-8-4404 210
     E-mail: stockholm@embassy.mzv.cz; web: http://www.mzv.cz/stockholm/cz/index.html

14. Další zdroje informací

     http://www.eures.se/ – švédský portál EURES

     http://eures.europa.eu/ – evropský portál EURES
     https://web.mpsv.cz– Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
     http://www.kancelarzp.cz/– Kancelář zdravotního pojištění
     http://www.mzv.cz/– Ministerstvo zahraničních věcí ČR
     http://www.arbetsformedlingen.se/– švédské služby zaměstnanosti – úřady práce (Arbetsförmedlingen)
     http://www.iaf.se/– styčný úřad pro sociální zabezpečení (Inspektionen för arbetsloshetsförsäkringen, IAF)
     http://www.forsakringskassan.se/– švédský úřad sociálního pojištění (Försäkringskassan)

     http://www.government.se/– stránky švédských vládních úřadů (Regeringskansliet)
     http://www.migrationsverket.se/– švédský imigrační úřad (Migrationsverket)
     http://www.skatteverket.se/– švédský daňový úřad (Skatteverket)

     http://www.scb.se/– švédský statistický úřad (Statistika centralbyrån, SCB)
     http://www.riksdagen.se/– Švédský parlament (Sveriges riksdag)

     http://www.nordicchamber.cz/– Severská obchodní komora v České republice

     http://www.business-sweden.se/– podnikání ve Švédsku

http://www.czechcentres.cz/stockholm/ – České centrum ve Stockholmu ( Tjeckiska centret)

 

Poslední aktualizace: 31. 10. 2019