Švédsko životní a pracovní podmínky

 

Občané České republiky nepotřebují pro práci ve Švédsku pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání švédských občanů.

 

Kde hledat práci


Užitečné informace o práci ve Švédsku naleznete na https://workinginsweden.se/work/.

Základní informace a kontakty na švédské poradce EURES – www.eures.se, www.facebook.com/Euressweden
Email na švédský contact point EURES – eures@arbetsformedlingen.se

Jak žádat o práci; životopis, průvodní dopis, přijímací pohovor ve Švédsku – https://sweden.se/society/how-to-apply-for-a-job-in-sweden/

Znalost švédského jazyka
U většiny pracovních nabídek do Švédska je vyžadována znalost švédského jazyka. Existují výjimky, např. manažerské pozice, oblast financí, ICT nebo některé inženýrské profese – https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbeta-i-sverige/lar-dig-svenska.

Kurzy švédštiny
Osoby, které mají vyřízenou registraci k pobytu ve Švédsku a osobní číslo (personnummer), mohou zdarma navštěvovat základní kurzy švédštiny pro imigranty SFI (Svenska för invandare) – https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/svenska-for-invandrare-sfi. Tyto kurzy můžete navštěvovat, i když máte vyřízené pouze koordinační číslo (samordningsnummer). Pro aktuální nabídku kurzů se obraťte na příslušný obecní úřad – https://skr.se/.


Pro vyhledání volného místa můžete využít:


Portál švédských služeb zaměstnanosti Arbetsförmedlingen – www.arbetsformedlingen.se

Databáze volných míst Platsbanken – https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/

Můžete se bezplatně registrovat na stránkách švédských služeb zaměstnanosti Arbetsförmedlingen jako zájemce o práci ve Švédsku a získat asistenční služby při hledání zaměstnání (lze i před odjezdem z ČR). Arbetsförmedlingen vám mj. pomůže s vyřízením koordinačního čísla od švédského daňového úřadu Skatteverket.

 

EURES – Evropský portál pracovní mobilityhttps://eures.europa.eu/index_cs, databáze volných míst – https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=cs


Komerční portály s nabídkou volných pracovních míst ve Švédsku, např.:

www.jobted.se
www.careerjet.se
www.jobsinstockholm.com

www.safemind.se

www.monster.se

www.stepstone.se

www.adecco.se

www.randstad.se

www.itjobb.se

www.academicsearch.se

 

Asociace personálních agentur Almega www.almega.se

 

V případě, že jste v evidenci českého úřadu práce a čerpáte podporu v nezaměstnanosti, můžete využít tzv. exportu podpory v nezaměstnanosti do jiného státu EU/EHP nebo Švýcarska pomocí formuláře PDU2 za účelem hledání zaměstnání v tomto státě. Bližší informace vám podá Úřad práce ČR, kde jste registrováni.

 

Regulovaná povolání


Pokud jste se rozhodli pracovat ve Švédsku, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání
Není-li vámi vybrané povolání ve Švédsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Švédska. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání
Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Švédska stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo zdravotní způsobilost. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Uznávání provádí různé instituce podle oboru, např. Swedish National Agency for Education pro učitele, Swedish National Board of Health and Welfare pro lékaře a zdravotní sestry apod.

Bližší informace o regulovaných profesích a procesu uznávání kvalifikací ve Švédsku vám může poskytnout mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (ENIC-NARIC) https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/enic-naric-sweden/.

 

Problematikou uznávání akademického vzdělání a pracovních kvalifikací se ve Švédsku zabývá instituce Universitets- och högskolerådet (UHR) – https://www.uhr.se/en/start/recognition-of-foreign-qualifications/.

Regulované profese ve Švédsku – https://www.verksamt.se/web/international/services/find-permits?p_p_id=tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand_categoryTab=49533&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand__facesViewIdRender=%2FshowCategories.xhtml

Seznam regulovaných činností v zemích EU/EHP a ve Švýcarsku, uznávací instituce a další informace – http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm


Registrace k pobytu


Ke vstupu na území Švédska je pro občany EU nutný platný cestovní pas nebo občanský průkaz. Občané EU mají ve Švédsku právo pobytu, pokud zde pracují (hledají si práci), studují, podnikají nebo bydlí a mají dostatek prostředků k obživě. Nemusí ve Švédsku žádat o povolení k pobytu ani po příjezdu kontaktovat švédský migrační úřad.

Rodinní příslušníci, kteří nejsou občany země EU/EHP nebo Švýcarska, musí zažádat o residence card švédský migrační úřad Migrationsverket.

Právo pobytu pro občana EU

https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens.html
 

https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Residence-permit-for-EU-citizens.html
 

Komplexní informace k pobytu pro občany EU

https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents.html

Pobytové záležitosti vyřizuje švédský migrační úřad – Migrationsverket (Swedish Migration Agency) – http://www.migrationsverket.se/.


Dlouhodobý pobyt občana EU

Trvalý pobyt občanů EU po 5 letech pobytu ve Švédsku – https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/After-five-years-in-Sweden.html

Jak získat občanství Švédska – https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Becoming-a-Swedish-citizen/Apply-for-citizenship/Citizenship-for-adults.html


Sociální zabezpečení – Zdravotní a sociální pojištění

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. PŘÍSPĚVKY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MIGRUJÍCÍ PRACOVNÍCI ODVÁDĚJÍ V JEDNÉ ČLENSKÉ ZEMI. Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. 

Zdravotní pojištění:

Občané ČR, kteří chtějí vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jsou až do okamžiku zahájení výdělečné činnosti v zahraničí českými pojištěnci. Do té doby mohou v případě nutnosti v jiném státě EU/EHP čerpat zdravotní péči na základě EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musí si ovšem stále platit české pojistné. Od data zahájení výdělečné činnosti v zahraničí přestávají být českými pojištěnci a nemají žádný nárok z EHIC vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

Čeští pojištěnci jsou o zahájení výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP povinni bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu a vrátit jí EHIC (pokud jim byl vystaven). V případě nesplnění této oznamovací povinnosti mohou být sankcionováni v souladu s českými právními předpisy.

 

Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu: Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí, aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

 

Souběh zaměstnání: Při souběhu pracovních činností ve 2 zemích EU/EHP či Švýcarsku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 1. Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
  Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.
 2. Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
  Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E101 a E103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

 

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Podobnou možnost mají i vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů.

 

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně opětovnou příslušnost českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění a zároveň doložit doby pojištění ze zahraničí (nejlépe některým z těchto formulářů: E104, S041, E106, S1, S072), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Bližší informace – www.kancelarzp.cz a www.cssz.cz

 

Informace o registračních postupech podle předpokládané délky zaměstnání ve Švédsku – https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/newinswedenandworkhere.4.2cf1b5cd163796a5c8bb087.html

 

Přijíždíte-li do Švédska a plánujete zde pobývat déle než 1 rok, máte povinnost se přihlásit do registru obyvatel (Swedish Population Register, švédsky folkbokförd), který vám vydá osobní číslo (Personal Identification Number, švédsky personnummer). Pro tuto registraci je nutné váš příjezd osobně oznámit švédskému daňovému úřadu Skatteverket. Nejbližší pobočku (servicekontor) najdete na https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/besokservicekontor.4.515a6be615c637b9aa4acd5.html.

Osobám, které nesplní podmínky pro vydání osobního čísla, bude vydáno koordinační číslo (Coordination Number, švédsky samordningsnummer).

 

Na co máte nárok, pokud nemáte vyřízené osobní číslo (personnummer), ale obdrželi jste pouze koordinační číslo (samordningsnummer) – https://www.kommerskollegium.se/en/eu-rights/free-movement-for-eu-citizens/without-a-personal-identity-number-in-sweden2.

 

Hledat zaměstnání ve Švédsku je možné i bez osobního čísla (personnummer). Můžete se bezplatně registrovat na stránkách švédských služeb zaměstnanosti Arbetsförmedlingen a získat asistenční služby při hledání zaměstnání – https://arbetsformedlingen.se/. Arbetsförmedlingen vám pomůže s vyřízením koordinačního čísla.

 

Jakmile se ve Švédsku registrujete a získáte osobní nebo koordinační číslo, budete mít stejný přístup ke zdravotní péči jako Švédové. Zdravotní péče je pro pacienty obecně zdarma, ale platí se řada poplatků a spoluúčast u vybraných výkonů.


Zdravotnictví ve Švédsku https://sweden.se/society/health-care-in-sweden/

Pro cestování v rámci zemí EU si požádejte ve Švédsku o tamní verzi Evropského průkazu zdravotního pojištění – https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTTxcnA3dnQ283b3DDAwcXZ1cQ70cTdz9gs30g1Pz9AuyHRUBvHWjHA!!/.

Daňový úřad Skatterverket vám na vaši žádost může vystavit identifikační kartu (ID cart), kterou je možné se ve Švédsku prokazovat např. v bance, lékárně nebo v obchodě při nákupu zboží, u kterého je prodej omezen věkem. Více informací na https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden/idcard.4.7be5268414bea064694c420.html.

 

Systém sociálního zabezpečení

V rámci švédského systému sociálního zabezpečení za systém sociálního pojištění odpovídá správa sociálního zabezpečení (Försëkringskassan), za oblast starobních a pozůstalostních důchodů důchodová správa (Pensionsmyndigheten), za oblast zdravotní péče příslušný orgán územní samosprávy a pojištění pro případ v nezaměstnanosti je v kompetenci ministerstva práce (Arbetsmarknadsdepartementet). Sociální pojištění poskytují přes tři desítky pojišťovacích fondů podle příslušných zaměstnaneckých odvětví, případně dobrovolný pojišťovací fond A-kassorna.

Správa sociálního zabezpečení Försëkringskassan – přímý kontakt s klientem zajišťuje více než tři sta místních úřadů (allmän försäkringskassa). Na evropské úrovni a mezi úřady jednotlivých států je styčným úřadem Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) – www.iaf.se.

Försëkringskassan – https://www.forsakringskassan.se/english


Daně z příjmU FYZICKÝCH OSOB

Pokud pracujete ve Švédsku, budete tam pravděpodobně podléhat i zdanění příjmu.

 

Informace o zdanění a registračních postupech podle předpokládané délky zaměstnání ve Švédsku najdete na https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/newinswedenandworkhere.4.2cf1b5cd163796a5c8bb087.html.

 

Přijíždíte-li do Švédska a plánujete zde pobývat déle než 1 rok, máte povinnost se přihlásit do registru obyvatel (Swedish Population Register, švédsky folkbokförd), který vám vydá osobní číslo (Personal Identification Number, švédsky personnummer). Pro tuto registraci je nutné váš příjezd osobně oznámit švédskému daňovému úřadu Skatteverket. Nejbližší pobočku (servicekontor) najdete na https://www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/besokservicekontor.4.515a6be615c637b9aa4acd5.html.

 

Osobám, které nesplní podmínky pro vydání osobního čísla, bude vydáno koordinační číslo (Coordination Number, švédsky samordningsnummer).

 

Daňový úřad Skatterverket vám na vaši žádost může vystavit identifikační kartu (ID cart), kterou je možné se ve Švédsku prokazovat např. v bance, lékárně nebo v obchodě při nákupu zboží, u kterého je prodej omezen věkem. Více informací na https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/livinginsweden/idcard.4.7be5268414bea064694c420.html.

 

Daňové přiznání a žádost o vrácení přeplatku daně z příjmu – https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/individualsandemployees/declaringtaxesforindividuals.4.7be5268414bea064694c5df.html.

 

Komplexní informace v různých jazycích naleznete na webu daňového úřadu Skatteverketwww.skatteverket.se, v angličtině – https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish.4.12815e4f14a62bc048f4edc.html.

 

Osoby s neomezenou daňovou povinností odvádějí po odpočtu nezdanitelného minima obecní daň v rozmezí cca 29 – 35 % podle bydliště, která zahrnuje i příspěvek na sociální pojištění, dále odvádějí církevní daň s pohřebními poplatky (průměrně 1 – 2 %) a státní daň, která se vztahuje jen na vyšší příjmy. V roce 2023 se státní daň ve výši 20 % odvádí z ročního příjmu přesahujícího částku 598 500 SEK – https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/inkomstavtjanst/privattjansteinkomsterfaq/narskamanbetalastatliginkomstskattochhurhogarden.5.10010ec103545f243e8000166.html.

 

Osoby s omezenou daňovou povinností platí speciální daň pro nerezidenty – Special income tax for non-residents (SINK) ve výši 25 %, některé profese (například umělci a sportovci) variantu A-SINK (15 %).

 

Daň z příjmu si můžete vypočítat s pomocí následující kalkulačky – https://statsskuld.se/en/jobs/net-salary.

 

Před odjezdem ze Švédska kontaktujte tamní finanční úřad za účelem vyřešení vaší daňové povinnosti.


Mezinárodní zdanění

V případě, že budete během daňového roku např. pracovat ve více státech, nebo budete mít bydliště v jednom státě a pracovat v jiném, pak bude pravděpodobně nutné určit vaši daňovou příslušnost (daňovou rezidenci) a rozsah zdanění v konkrétním státě.

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“. Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Pokud dojde k situaci, že dva nebo více států vznese nárok na zdanění jednoho příjmu, použije se bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

 

Mezi Českou republikou a Švédskem platí bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění – https://www.mfcr.cz/cs/zahranici-a-eu/smlouvy-o-zamezeni-dvojiho-zdaneni/prehled-platnych-smluv.

 


ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ/UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU


Migrující pracovníci spadají pod sociální systém toho státu, na jehož území pracují a odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení. Na základě těchto odvodů pak tento stát poskytuje sociální dávky, včetně dávek v nezaměstnanosti. Jestliže jste naposledy pracoval/a (jste osobou částečně nebo přerušovaně nezaměstnanou) v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku, požádejte o dávky v nezaměstnanosti tamní úřad práce (čl. 11(3)(a) nař. 883/04; čl. 13(2)(a) nař. 1408/71).

 

Podrobné informace o podpoře v nezaměstnanosti ve Švédskuhttps://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning/ersattning-fran-a-kassa

Pojištění pro případ ztráty příjmu / podpora v nezaměstnanosti je financováno z příspěvků hrazených zaměstnavateli a účastníky pojištění. TOTO POJIŠTĚNÍ JE VE ŠVÉDSKU DOBROVOLNÉ. Podporu v nezaměstnanosti vyplácí několik desítek pojišťovacích fondů (a-kassor), které se liší odvětvím i výší příspěvků. Podpora v nezaměstnanosti se počítá podle výše mzdy. Maximálně však činí 80 % předchozí mzdy během prvních 200 dnů nezaměstnanosti a 70 % po zbytek podpůrčí doby. Maximální denní částka podpory je 1 200 SEK prvních 100 dní (pracovní dny), pak 1 000 SEK denně. Žadatelé s dítětem do 18 let věku mají nárok na 150 dní dávek navíc. Podpora je předmětem daně z příjmu.
Ve Švédsku existuje karenční doba na výpočet a výplatu dávek - 6 dní (pracovních). Po tuto dobu nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Švédské pojišťovací fondy – https://www.iaf.se/about-iaf/the-swedish-unemployment-insurance-funds/

Základní pojištění (grundförsäkring) je financováno z příspěvků hrazených zaměstnavateli a vztahuje se na osoby starší 19 let, které se neúčastní dobrovolného pojištění (zajišťuje pouze paušální dávku).

Základní podmínky pro pobírání švédských dávek v nezaměstnanosti jsou nezaměstnanost, práceschopnost, možnost přijmout zaměstnání, registrace u Arbetsförmedlingen, ochota přijmout odpovídající zaměstnání, spolupráce s Arbetsförmedlingen na sestavení individuálního akčního plánu a aktivní snaha najít odpovídající zaměstnání. Pro přiznání švédské podpory v nezaměstnanosti (na základě dobrovolného pojištění) je nutné být pojištěn alespoň po dobu 12 měsíců u příslušného pojišťovacího fondu.

Nepojištění občané starší 19 let mají nárok na paušální dávku, pokud v období 12 měsíců bezprostředně předcházejícím ztrátě zaměstnání pracovali alespoň 6 měsíců (minimálně 80 hodin měsíčně), nebo 480 hodin v průběhu 6 po sobě jdoucích měsíců (50 hodin měsíčně). Výše dávky základního pojištění je 510 SEK denně (vyjma víkendů). 

V případě, že hodláte hledat nové zaměstnání v jiném státě EU/EHP nebo ve Švýcarsku (např. v ČR), a splníte-li podmínky pro vznik nároku na dávky v nezaměstnanosti dle právních předpisů státu posledního zaměstnání, po čtyřech týdnech evidence na zahraničním úřadu práce můžete požádat o převod těchto dávek do jiného státu pomocí formuláře PDU2. Jedná se o možnost tzv. „transferu“ dávek, kdy nezaměstnaná osoba má možnost hledat práci v jiném členském státě a nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti od státu posledního zaměstnání. Možnost transferu dávek do jiné země EU se ve Švédsku týká pouze podpory v nezaměstnanosti na základě dobrovolného pojištění

 

Pokud se nehodláte registrovat na úřadu práce ve Švédsku, případně potřebujete doložit předchozí doby pojištění získané ve Švédsku pro účel české podpory v nezaměstnanosti, pak si požádejte o vystavení formuláře U1 (E301), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění.
 

Formulář U1 (E 301) pojištěncům vydává jejich příslušný pojišťovací fond (unemployment insurance fund, švédsky arbetslöshetskassa).

K žádosti o U1 je potřeba doložit:

 • potvrzení o zaměstnání (Arbetsgivarintyg)
 • pokud je vyžadováno – oznámení o ukončení zaměstnání (výpověď), Informace o odstupném

Osoby samostatně výdělečně činné

 • potvrzení o pracovní činnosti pro osoby samostatně výdělečně činné (Arbetsintyg för företagare)
 • dokumentace o ukončení živnosti/podnikání
 • doklady dokazující, že podnikání (živnost) bylo ukončeno, popř. převedeno na jiného majitele

 

Žadatelé, kteří nebyli členy žádného pojišťovacího fondu, podávají žádost u Arbetslöshetskassan Alfa (Alfa-kassan) – http://www.alfakassan.se/.

Arbetslöshetskassan Alfa
SE-827 82 Ljusdal
SWEDEN
E-mail:
iaf@iaf.se; web: www.iaf.se

 

Pokud jste registrováni v České republice na úřadě práce, požádejte o vystavení formuláře U1 (E301) jeho prostřednictvím.

 


PRACOVNÍ PODMÍNKY

 

Základní informace:

Průměrné výdělky v privátním sektoru najdete na https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/labour-market/wages-salaries-and-labour-costs/short-termstatistics-wages-and-salaries-private-sector-klp/.

 • Pracovní smlouva může být založena na ústní dohodě, písemném dokumentu nebo dokonce na tiché dohodě. V sektoru služeb je však zaměstnavatel povinen vydat písemné potvrzení o zaměstnání. V praxi je většina pracovních smluv ústního charakteru, avšak je rozumné požádat zaměstnavatele o písemné vyjádření. Během prvního měsíce zaměstnání musí zaměstnavatel sdělit zaměstnanci podmínky práce písemnou formou. Tyto podmínky by měly obsahovat následující informace: jméno a adresa zaměstnavatele a zaměstnance, datum nástupu a název pracoviště; pozice a povinnosti zaměstnance; předpokládaná doba trvání pracovního poměru; mzda, plat a způsob platby; pracovní doba a dovolená; případná kolektivní smlouva; podmínky pro práci v zahraničí pokud bude trvat déle než jeden měsíc.
   
 • Pracovní doba, dovolená – standardní týdenní pracovní doba ve Švédsku je 40 hodin. Zaměstnanci mají během pracovního dne právo na odpočinek. Zpravidla je toto právo uplatněno tak, aby zaměstnanci nepracovali déle než pět hodin nepřetržitě. Hodiny přesčas nesmí překročit 48 hodin za čtyřtýdenní období (50 hodin za měsíc), celkem za rok nesmí přesčasové hodiny překročit 200 hodin. Všichni zaměstnanci mají nárok na 25 dnů plně placené dovolené, kolektivní smlouvy mohou upravovat nárok na dovolenou na vyšší počet dnů.
   
 • Dávky v nemoci – pokud onemocníte, zaměstnavatel vám prvních 14 dní platí náhradu v nemoci (sick pay). Trvá-li pracovní neschopnost déle, požádejte si o nemocenské dávky na správě sociálního zabezpečení Försäkringskassan. Někteří zaměstnavatelé nemusejí náhradu mzdy v nemoci poskytovat. V tom případě požádejte rovnou o nemocenské dávky Försäkringskassanhttp://www.forsakringskassan.se/.
   
 • Výpovědní doba záleží na délce zaměstnání a na podmínkách vaší pracovní smlouvy. Při délce zaměstnání do 2 let, činí výpovědní doba 1 měsíc; při zaměstnání od 2 do 4 let je výpovědní doba 2 měsíce; za každé 2 další roky v zaměstnání se přidává 1 měsíc; maximální výpovědní doba je 6 měsíců. Vaše pracovní smlouva může stanovit i delší výpovědní dobu. Výpověď musí být písemná, zaměstnavatel musí na žádost zaměstnance uvést důvod ukončení pracovního poměru. Pokud dáte výpověď sami, je obvyklá výpovědní doba 1 měsíc. Důvod uvádět nemusíte. Při výpovědi ve zkušební době musí zaměstnavatel informovat zaměstnance alespoň 2 týdny předem. Při výpovědi z důvodu závažného porušení pracovních povinností platí jiná pravidla.
   

RODINNÉ DÁVKY

 

Informace o dávkách a podporách určených rodinám s dětmi můžete nalézt na portále správy sociálního zabezpečení (Försëkringskassan) – https://www.forsakringskassan.se/english/parents.

 

 

Doplňující informace

 

Informace k vysílání pracovníků:

Užitečné odkazy:
www.internations.org/sweden-expats
www.sweden.se
www.thelocal.se/jobs
www.thenewbieguide.se
www.investstockholm.com, www.investstockholm.com/move-to-stockholm/
www.studyinsweden.se

 

 

Poslední aktualizace: 12. 3. 2024