Společně to dokážeme v Ústeckém kraji

LOGOLINKA_3RADKY2.PNG

Název projektu:

Společně to dokážeme v Ústeckém kraji

Doba realizace:

1. 4. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000040

Forma financování:

Projekt financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Od 15.6.2022 je pozastaven příjem nových Žádostí o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa či Žádostí o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa - aktivita Práce na zkoušku. 

Jaký problém projekt řeší?

Projekt „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“ řeší problematiku dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů s nízkou kvalifikací, kteří trpí sociálním vyloučením, nebo jim sociální vyloučení hrozí. Tato cílová skupina se významně podílí na celkové nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Předmětem projektového záměru je zprostředkovat účastníkům takový komplex služeb, který jim pomůže zapojit se do běžného života. Jde především o pomoc při řešení finanční situace, bytových otázek, získání zaměstnání, ale i dalších problematických oblastí s ohledem na potřeby cílové skupiny. Realizace projektu je důležitá především z toho důvodu, že pomáhá při uplatnění cílové skupiny na trhu práce. Stabilizace životní situace, potažmo získání zaměstnání, pak působí jako motivační prvek pro ostatní členy komunity a zároveň jako jeden z prvků prevence kriminality.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání, kteří splňují alespoň dva z uvedených požadavků - evidence na ÚP ČR delší než 12 měsíců (popř. dlouhodobá ev.), dosažení nižšího vzdělání než vyššího sekundárního, pobírání dávek hmotné nouze nebo věk nad 50 let.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Projektu se nemůže zúčastnit zájemce o zaměstnání a také uchazeč, který nesplňuje kritéria cílové skupiny projektu (viz výše).

Dohody o poskytnutí příspěvku nebudou uzavírány opakovaně na téhož uchazeče o zaměstnání umisťovaného ke stejnému zaměstnavateli. Za opakovaný se považuje pracovní poměr u téhož zaměstnavatele v průběhu posledních 3 let. Ve zvlášť odůvodněných případech povoluje výjimky ředitel Krajského pracoviště v Ústí nad Labem. Mzdový příspěvek nelze poskytnout žadatelům, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory.

Jaké jsou formy podpory?

Projekt účastníkům nabídne řadu aktivit. Těmi stěžejními jsou poradenské aktivity, v rámci nichž bude účastníkům poskytnuto individuální či skupinové poradenství a také pracovní či bilanční diagnostika, dále motivační aktivity probíhající formou motivačního školení v celkovém rozsahu 20 hodin. V rámci této aktivity budou účastníkům podány bližší informace o projektu a nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. Další aktivitou projektu jsou rekvalifikace, kdy je účastníkům nabídnuto rozšíření, či prohloubení dosavadní kvalifikace. Cílem projektu je pomoci účastníkům zprostředkovat vhodné zaměstnání a pomoci jim umístit se na trhu práce.

Práce na zkoušku

Práce na zkoušku (PNZ) je jednou z aktivit projektu, jejímž cílem je, aby si účastník i zaměstnavatel vyzkoušeli, zda jim spolupráce vyhovuje. PNZ lze uzavřít po dobu 1 až 3 měsícův rozsahu maximálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby (20 hod./týden). V rámci PNZ je poskytován finanční příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli, který přijme do pracovního poměru účastníka projektu, který je v evidenci Úřadu práce ČR déle než 12 měsíců nebo jeho evidence na ÚP ČR je za období posledních 3 let delší než 12 měsíců (souhrnně). Jestliže bude pracovní úvazek kratší než polovina stanovené týdenní pracovní doby, sjednaná měsíční výše příspěvku se poměrně krátí ve vztahu k délce pracovního úvazku. Výše příspěvku je stanovena maximálně na 10.000,- Kč měsíčně u UoZ se středním a nižším vzděláním a maximálně 12.000,- Kč měsíčně u UoZ s vyšším či vysokoškolským vzděláním. Přesná výše poskytnutého příspěvku se odvíjí od dalších kritérií, jako je např. výše pracovního úvazku, znevýhodnění daného uchazeče o zaměstnání atd. Bližší informace získáte u odborných pracovníků.  Příspěvek je zaměstnavateli vyplácen zpětně po ukončení PNZ na základě doložení vyplněného formuláře Vyúčtování Práce na zkoušku. (115,5 kB) S vyplněním Žádosti o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku (172,5 kB) Vám pomohou příslušní zaměstnanci Úřadu práce ČR, případně podrobnější informace naleznete v Manuálu pro zaměstnavatele. (288,45 kB)

Společensky účelné pracovní místo vyhrazené (SÚPM)

Úřad práce zaměstnavateli poskytuje příspěvek na mzdu nebo plat účastníka projektu, a to až po dobu 12 měsíců. Příspěvek na mzdové náklady bude poskytován ve výši až 24 000,- Kč. Přesná výše poskytnutého příspěvku se odvíjí od dalších kritérií, jako např. výše pracovního úvazku, znevýhodnění daného uchazeče o zaměstnání atd. Bližší informace získáte u odborných pracovníků. S vyplněním Žádosti o příspěvek na SÚPM vyhrazené včetně charakteristiky (303 kB)Vám pomohou příslušní zaměstnanci Úřadu práce ČR (viz kontakty níže). Podrobnější informace naleznete také v manuálu pro zaměstnavatele (288,45 kB). Příspěvek je splatný do 30 kalendářních dnů po předložení Vyúčtování mzdových nákladů. (101,5 kB) Příspěvek je poskytován zpětně a lze ho poskytnout pouze na úhradu skutečně vynaložených mzdových nákladů včetně všech zákonných odvodů.

Jaká je návaznost na jiné projekty?

Projekt Společně to dokážeme v Ústeckém kraji volně navazuje na předchozí projekt Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje, který byl Úřadem práce ČR realizován od března 2014 do konce listopadu 2015 s cílem podpory sociální integrace a prevence sociálního vyloučení osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách, a to především prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Cílovou skupinou projektu byli zájemci a především uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR, kteří zároveň žili v sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého kraje. Jednalo se především o osoby s nízkou kvalifikací a osoby dlouhodobě nezaměstnané.

Kam se obrátit na informace?

Pro více informací se můžete obrátit na odborné pracovníky projektu.

Odborní pracovníci projektu pro jednotlivé pracoviště:

Děčín, Lázeňská 1268/12

MgA. Zdeňka Kuželová, tel.: 950 111 220, e-mail: zdenka.kuzelova@uradprace.cz

Chomutov, Cihlářská 4107

Leona Šístková, DiS., tel.: 950 118 432, e-mail: leona.sistkova@uradprace.cz

Litoměřice, Velká Krajská 44

 

Louny, Pod Nemocnicí 2381

Bc. Petra Jirovcová, tel.: 950 134 330, e-mail: petra.jirovcova@uradprace.cz

Most, Tř. Budovatelů 2957/108

Nikola Kupicová, tel.: 950 137 386, e-mail: nikola.kupicova@uradprace.cz

Teplice, Vrchlického 12

Mgr. Antonín Vinkler, tel.: 950 167 480, e-mail: antonin.vinkler@uradprace.cz

Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3097/37

Bc. Lucie Járová, tel.: 950 171 648, e-mail: lucie.jarova@uradprace.cz


Koordinátor pro lokality:
Mgr. Kateřina Danišová, tel.: 950 171 652, e-mail: katerina.danisova@uradprace.cz


Manažer projektu:
Mgr. Veronika Jelínková, tel.: 950 171 632, e-mail: veronika.jelinkova@uradprace.cz


Finanční manažer projektu:
Ing. Eva Mančalová, tel.: 950 171 626, e-mail: eva.mancalova@uradprace.cz

Formuláře ke stažení:

Další informace k projektu: 

https://esf2014.esfcr.cz/PublicPortal/Views/Projekty/Public/ProjektDetailPublicPage.aspx?action=get&datovySkladId=68950D71-F3DB-44AD-AFFC-7CA2F39B9C79

Poslední aktualizace: 10. 3. 2023