Španělsko - životní a pracovní podmínky

 

Pro vyhledání volného místa použijte    EURES - Evropský portál pracovní mobility - http://www.eures.europa.eu/ pro vyhledání klikněte zde

nebo přímo stránky španělských úřadů práce - INEM  - http://www.inem.es/ resp. http://www.sistemanacionalempleo.es/ pro vyhledání klikněte zde

 

Obsah:

1. Úvodní informace
2. Pracovní povolení
3. Povinná registrace
4. Povolení k pobytu
5. Sociální pojištění, daňová problematika, formulář U1 (E 301)
6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)
7. Uznávání pracovních kvalifikací
8. Zdravotní péče a pojištění
9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
10. Jak najít zaměstnání
11. Minimální mzda
12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
13. Sídla velvyslanectví
14. Další zdroje informací

1. Úvodní informace

Španělské království je čtvrtá největší evropská země. Rozkládá se na Pyrenejském poloostrově, administrativně se dělí na 2 autonomní města (ciudades autónomas) a 17 autonomních společenství (comunidades autónomas), které se člení na 50 provincií (provincias). Ke Španělsku patří také Kanárské ostrovy (Islas Canarias) v Atlantském oceánu, Baleáry (Islas Baleares) ve Středozemním moři a severoafrické državy Ceuta a Melilla. Hlavním městem je Madrid, úředním jazykem španělština (kastilština), regionálně baskičtina, galicijština, katalánština a okcitánština. Měnovou jednotkou je euro (EUR). Z celkového počtu 46.468.102 obyvatel je 9,5 % cizinců (1. 7. 2016, zdroj: INE). Průměrná měsíční míra nezaměstnanosti se zde v roce 2016 podle Eurostatu pohybovala v rozmezí 18,4–20,6 %.

2. Pracovní povolení

Občané České republiky nepotřebují pro práci ve Španělsku pracovní povolení.

3. Povinná registrace

Během tří měsíců po příjezdu do Španělska je nutné provést registraci v Centrálním registru cizinců (Registro Central de Extranjeros) na regionálních imigračních úřadech (Oficina de Extranjeros), nebo na cizineckém oddělení policejní stanice. K registraci je nutné předložit platný cestovní doklad a zaplatit poplatek. Následně úřady vydají Identifikační číslo cizince, tzv. NIE (Número de identificación de Extranjeros), průkaz sociálního pojištění (Tarjeta de la Seguridad Social) a průkaz o zdravotním pojištění (Tarjeta Sanitaria).

Žádost EX-15 o číslo NIE v pdf: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/15-Formulario_NIE_y_certificados.pdf

Žádost o sociální pojištění TA.1: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios%20/Modelosdesolicitude31190/ModeloTA1Solicitudd572/index.htm

4. Povolení k pobytu

Pokud budete ve Španělsku pracovat, musíte požádat do 30 dnů od vstupu do země o povolení k pobytu v příslušné provincii na cizinecké policii (Policía de Extranjería, área de trabajo y migración). Pro ostatní osoby (penzisté, ekonomicky neaktivní občané, podnikatelé, studenti atd.) tato povinnost platí při pobytu delším než 90 dnů. Podmínkou registrace ekonomicky neaktivních osob na území Španělska je doložení skutečnosti, že se nestanou přítěží španělského sociálního systému (prokázání dostatečných finančních prostředků, potvrzení o studiu, apod.) a platné zdravotní pojištění.

Bližší informace španělského Ministerstva vnitra (Ministerio del Interior): http://www.interior.gob.es/en/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/extranjeria

5. Sociální zabezpečení, daňová problematika, formulář U1 (E 301)

Systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členských zemí EU/EHP jsou koordinovány tak, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva v důsledku změny místa pobytu a výkonu práce. Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění migrující pracovníci odvádějí v jedné členské zemi. Tentýž princip platí i pro vyslané zaměstnance, pracovní poměr s cizím prvkem anebo OSVČ. Dochází také ke vzájemnému sčítání dob pojištění a zaměstnání nezbytných na uplatnění nároků na důchod nebo dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti. V případě dávek v nezaměstnanosti je však nutné vzít v úvahu, která země je k jejich výplatě primárně kompetentní, a zda byly naplněny podmínky vzniku nároku na tuto dávku (v každé zemi se liší).     

Jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a práva v této oblasti koordinují Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a 987/2009. Další informace na webových stránkách MPSV ČR a ČSSZ: https://web.mpsv.cz/web/cz/pravni-predpisy-es-v-gesci-mpsv  / http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie /

Příspěvky na sociální zabezpečení vybírá a vyplácí Generální finanční správa sociálního zabezpečení (Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS), nepříspěvkové starobní a invalidní důchody a dávky v nezaměstnanosti poskytuje Státní úřad sociálního zabezpečení (Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS), správa a kontrola dávek v nezaměstnanosti je v kompetenci úřadů práce – Státní veřejné služby zaměstnanosti (Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE).

Při zahájení výdělečné činnosti ve Španělsku je nutné provést registraci do systému sociálního pojištění a zvolit si režim pojištění dle typu vykonávané profese. Tato registrace je platná pro celý profesní život a přidělené registrační číslo se používá pro všechny administrativní úkony v rámci systému sociálního zabezpečení. OSVČ musí registraci provést samy, za zaměstnané osoby ji provádí zaměstnavatel. Období výdělečné činnosti, během kterých jsou placeny příspěvky na sociální zabezpečení, se nazývají altas, období, kdy daná osoba nepracuje, se nazývají bajas.

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Španělsku

Informace na portále Evropské komise – anglicky, německy, francouzsky, španělsky.  

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence nebo daňového domicilu) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho příjmu projevuje jak ČR, tak Španělsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění (23/1982 Sb.). Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se v případě Španělska použije metoda vynětí s výhradou progrese. U dividend, tantiém, licenčních poplatků a příjmů umělců a sportovců se použije metoda zápočtu prostého. Český daňový rezident (poplatník s neomezenou daňovou povinností), je osoba, která má na území ČR „bydliště“, nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.  

Daň z příjmu

Fyzické osoby se zdanitelným příjmem ve Španělsku odvádějí daň v závislosti na výši ročního daňového základu. Daňové sazby dle ročního daňového základu činí: 19 % (do 12.450 EUR), 24 % (nad 12.450 EUR), 30 % (nad 20.200 EUR), 37 % (nad 35.200 EUR) a 45 % nad 60.000 EUR. Konečná sazba se může měnit dle daňových odvodů jednotlivých regionů. Vícena webu daňové správy Agencia Tributaria.

Zdravotní a sociální pojištění

Do systému sociálního zabezpečení přispívá zaměstnavatel 29,9 % (23,6 % všeobecný dávkový fond, 5,5 % pojištění pro případ nezaměstnanosti, 0,2 % mzdový záruční fond a 0,6 % profesní vzdělávání) a zaměstnanec 6,35 % (4,7 % všeobecný dávkový fond, 1,55 % pojištění pro případ nezaměstnanosti, 0,1 % profesní vzdělávání). Více na webu Seguridad Social: http://www.seg-social.es/Internet_6/index.htm

Ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti

Po ukončení pracovního poměru je možné za splnění náležitých podmínek uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání.

Základní podmínky pro pobírání španělských dávek v nezaměstnanosti jsou: propuštění pro nadbytečnost nebo zkrácení pracovní doby a mzdy o 10–70 % v důsledku propouštění z ekonomických důvodů, minimálně 360 odpracovaných a na nezaměstnanost pojištěných dnů během posledních 6 let, aktivní hledání zaměstnání, schopnost a ochota přijmout vhodné zaměstnání, věk 16-65 let a nepobírání dávek neslučitelných s podporou v nezaměstnanosti.

V oprávněných případech je možné do doby potřebného pojištění započítat i odpracovaná období v jiných členských státech EU/EHP. Tuto skutečnost je však nutné doložit formulářem U1 (dříve E 301) z příslušné země. Výše dávek v nezaměstnanosti (prestación por desempleo) se liší podle počtu závislých osob a rozsahu nezaměstnanosti. Podpůrčí doba pro výplatu dávek se pohybuje od 4 do 24 měsíců v závislosti na délce pojištění. Ve zvláštních případech lze poskytovat nepříspěvkové dávky v nezaměstnanosti (subsidio por desempleo).


Před návratem do ČR je vhodné požádat regionálně příslušnou pobočku Státních veřejných služeb zaměstnanosti (Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE) o vystavení formuláře PD U1 (E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání. O vystavení potvrzení U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR.

6. Převod podpory v nezaměstnanosti, formulář U2 (E 303)

Nezaměstnaní občané v evidenci Úřadu práce ČR, kteří pobírají dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti (podporu), mají právo požádat o transfer této dávky do jiné země EU/EHP (tedy i do Španělska), a následně si zde hledat zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců, nebo do vyčerpání podpůrčí doby (je-li kratší). Podmínkou je evidence na domácím úřadu práce po dobu čtyř týdnů, podání žádosti prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303), stanovení doby odjezdu a cílového místo ve Španělsku. Následně je potřeba se do sedmi dnů dostavit na španělský úřad práce a podrobit se místním registračním procedurám.

Před odjezdem z ČR je nutné zajistit zabezpečení lékařské péče v zahraničí. K tomu slouží buď Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), anebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Tyto průkazy vystavuje česká zdravotní pojišťovna, která poskytne bližší informace.

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občané s kvalifikací a oprávněním vykonávat určitý typ povolání v ČR jsou kvalifikováni pro tutéž práci i ve Španělsku. Pouze k výkonu regulované profese je vyžadována náležitá dokumentace a uznání odpovědné instituce. K provozování některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka. Před odjezdem do Španělska je nutné ověřit, zda zamýšlené povolání patří k regulovaným profesím. Pro výkon regulovaných profesí jsou právními předpisy členských států EU/EHP stanoveny určité požadavky (např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe a způsobilost).

Procedura uznávání pracovních kvalifikací rozlišuje kvalifikaci akademickou a profesní. Pro akademické účely je možné využít mezinárodní síť Národních informačních středisek pro akademické uznávání (NARIC). Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a další informace k dispozici na: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm

Uznávání profesních kvalifikací:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
SG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
Paseo del Prado, 28

ES – 28014 Madrid

ESPAÑA

Telefon: +34 91 506 57 38; web: www.educacion.es

Uznávání akademických kvalifikací:

NARIC España
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
SG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
Paseo del Prado, 28

ES – 28014 Madrid

ESPAÑA

            Telefon:  +34 91 506 55 93; e-mail: naric@mecd.es
            Web: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/naric.html

8. Zdravotní péče a pojištění

Jakmile začnete ve Španělsku pracovat a tudíž přispívat do systému sociálního zabezpečení, obdržíte průkaz Tarjeta de la Seguridad Social, kde jsou uvedeny vaše osobní údaje spolu s přiděleným číslem NIE (skládá se z počátečního písmene X nebo Y, 7-8místného čísla a koncového písmene). Tato karta vám zaručuje nárok na bezplatnou lékařskou péči či hospitalizaci v soukromém systému. Lékařské ošetření poskytuje ve Španělsku některé z následujících zdravotnických zařízení: poradenské centrum (consultorio), ambulance (ambulatorio), zdravotnické centrum (centro de la salud), nemocnice (el hospital). Více informací o těchto zařízeních je možné získat na adrese Národního institutu zdravotnické správy (Instituto Nacional de la Gestión Sanitaria). Ve Španělsku rovněž existuje soukromý systém zdravotního pojištění, který si zájemce hradí měsíčně. Nejnižší sazba se pohybuje kolem 50,- EUR/měsíc.

Občané ČR zaměstnaní v jiné členské zemi EU/EHP mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání. Pokud se stanou součástí zdravotního systému jiné členské země EU/EHP, vztahuje se na ně oznamovací povinnost vůči jejich dosavadní české zdravotní pojišťovně.

Občané, kteří pracují a bydlí v jiné členské zemi EU/EHP, mají v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení místa bydliště je v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR vystavuje zahraniční zdravotní pojišťovna EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. V jiném členském státě EU/EHP budou pojištěni i vyživovaní nezaopatření příslušníci těchto občanů, pokud jejich manžel(ka) nevykonává výdělečnou činnost v ČR.

Občané, kteří pracují v jiné členské zemi EU/EHP a bydlí nadále v ČR, mohou požádat svou zahraniční zdravotní pojišťovnu o vydání formuláře S1 (dříve E 106). Tento formulář zajišťuje nárok na plnou zdravotní péči i v ČR a předkládá se české zdravotní pojišťovně, u níž byl pojištěnec naposledy pojištěn. Vyživovaní nezaopatření rodinní příslušníci těchto občanů v případě Španělska takovou možnost nemají.


Před zahájením nároku na zahraniční zdravotní pojištění lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Více informací na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění: http://www.kancelarzp.cz/

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU/EHP za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu pojištění (EHIC), vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. V Okamžiku, kdy začnete v jiném státě EU/EHP vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům o povinném zdravotním pojištění tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.
Odjezd za prací sjednanou od konkrétního termínu
Pokud občané ČR znají datum zahájení výdělečné činnosti v zahraničí již před odjezdem z ČR, je nutné jej oznámit české zdravotní pojišťovně a domluvit se na postupu odevzdání EHIC (pokud byl dotyčné osobě vystaven). Na přechodnou dobu do zahájení výdělečné činnosti v zahraničí je možné požádat o vystavení Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Po ukončení výdělečné činnosti v zahraničí je nutné oznámit české zdravotní pojišťovně příslušnost k českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Zároveň je nutné doložit doby pojištění ze zahraničí (viz předchozí odstavec), aby v ČR nebylo vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

Při souběhu pracovních činností ve Španělsku a v ČR bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a příslušnou zdravotní pojišťovnou.

a)   Souběžný výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských zemích EU/EHP
Podle evropských koordinačních nařízení podléhají zaměstnanci ve dvou a více členských státech EU/EHP právním předpisům pouze jednoho státu (zpravidla se jedná o zemi bydliště). Tito zaměstnanci odvádějí ve státě pojištění příspěvky na pojistném i z příjmů z činností vykonávaných v jiném členském státě EU/EHP.

b)   Souběžný výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti (SVČ) v zemích EU/EHP
Občané, kteří nepřeruší svou SVČ v jednom státě EU/EHP a současně začnou pracovat jako zaměstnanci v jiném státě EU/EHP, budou podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (odvody pojistného a pobírání dávek) v zemi výkonu zaměstnání.

Příslušnost k právním předpisům jednoho státu pro osoby pracující v několika zemích současně, nebo pro vyslané osoby, se dokládá potvrzením o příslušnosti k právním předpisům – formulářem A1 (dříve E 101 a E 103). V ČR jej vystavuje ČSSZ.

Bližší informace: Kancelář zdravotního pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení.

10. Jak najít zaměstnání

Veřejné služby zaměstnanosti
databáze španělských úřadů práce: https://www.empleate.gob.es/empleo/

španělský EURES: http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html

Sezónní práce
Sezónní práce jsou ve Španělsku nabízeny prostřednictvím soukromých zprostředkovatelských agentur. Kontakty lze nalézt ve „Zlatých stránkách“ (Páginas Amarillas)http://www.paginasamarillas.es/, v registru Ministerstva práce a sociálních věcí – http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/ett-OIA/ nebo na webu Asociace personálních agentur ASEMPLEO – http://www.asempleo.com/  

Vybrané Job servery v Španělsku

Agentury dočasného zaměstnávání

11. Minimální mzda

Minimální mzda ve Španělsku (Salario Mínimo Interprofesional, SMI) v roce 2019 činí 30 EUR denně a 900 EUR měsíčně – celkem 12.600 EUR ročně ve 14 splátkách (pagas). (Zdroj: http://www.salariominimo.es ). Roční mzda je obvykle rozdělena na 14 měsíčních splátek s tím, že 13. a 14. mzda je zaměstnancům vyplácena na konci příslušného pololetí.

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba ve Španělsku je 40 hodin. Počet odpracovaných hodin nesmí přesáhnout 9 hodin denně včetně minimálně 15minutové přestávky. Pauza mezi pracovními dny musí činit minimálně 12 hodin, přesčasová práce je povolena maximálně 80 hodin ročně. Zaměstnanci mají nárok na minimálně 1,5 dne nepřerušovaného volna týdně, dovolená nesmí být nižší než 30 kalendářních dní a nemůže být nahrazena finanční kompenzací.

Ve Španělsku je 14 dní pracovního klidu, z toho 2 jsou regionální a 12 celostátních (1.1., 6.1., 19.3., Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1.5., 15.8., 12.10., 1.11., 8.12., 25.12.).

13. Sídla velvyslanectví

      Španělské velvyslanectví v Praze                   (Embajada de España en Praga)
      Badeniho 4, 170 00 Praha 7 

      Tel.: +420 233 097 211; e-mail: emb.praga@maec.es

      Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRAGA/

      Velvyslanectví České republiky v Madridu      (Embajada de la República Checa en Madrid)
      Avenida Pío XII, 22–24     

      ES – 28016 Madrid
      ESPAÑA

      Tel.: +34 91 353 1880; e-mail.: madrid@embassy.mzv.cz; web: http://www.mzv.cz/madrid

Ve Španělsku dále působí Honorární konzuláty ČR ve městech Barcelona, Benidorm, Bilbao, Oviedo, Palma de Mallorca a Tenerife.

14. Použité zdroje informací

   http://eures.europa.eu/ – evropský portál EURES

   http://administracion.gob.es/ – portál služeb španělské administrativy (Punto de Acceso General, PAG)

   http://www.seg-social.es/ – Ministerstvo práce a sociálních věcí Španělska (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, MESS)

   http://www.sepe.es/ – španělské úřady práce (Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE)

   http://www.empleo.gob.es/fogasa/ – Mzdový záruční fond (Fondo de Garantía Salarial, FOGASA)

   http://www.agenciatributaria.es/ – Daňová agentura (Agencia Tributaria)

   http://www.ine.es/ – Statistický úřad (Instituto Nacional de Estadística, INE)

   http://madrid.czechcentres.cz/ – České centrum v Madridu (Centro Checo en Madrid)

   http://www.spain.info/ – oficiální turistický portál Španělska

   http://www.investinspain.org/ – portál investičních příležitostí ve Španělsku

Poslední aktualizace: 11. 3. 2021